• Lekeplassen ved senter for foreldre og barn
  Lekeplassen ved senter for foreldre og barn
 • Oppholdsrom med kjøkken og stue
  Oppholdsrom med kjøkken og stue
 • Bastianklubben og lekerom
  Bastianklubben og lekerom
 • Bastianklubben og lekerom 2
  Bastianklubben og lekerom 2
 • Kjøkken med fellesareal
  Kjøkken med fellesareal
 • Samtalerom
  Samtalerom
 • Oppholdsrom 2
  Oppholdsrom 2
 • Stue i beboerleilighet
  Stue i beboerleilighet
 • Bad beboerleilighet
  Bad beboerleilighet
 • Soverom i beboerleilighet
  Soverom i beboerleilighet
 • Bad beboerleilighet
  Bad beboerleilighet
Dette har vi hos oss
 • Avskjermede møterom/ samtalerom
 • Eget tilbud for barn i barnehagealder
 • Egne leiligheter med soverom stue og bad
 • Felles kjøkken
 • Felles oppholdsrom
 • Felles TV-stue
 • Lekekrok
 • Leker
 • Tilrettelagt uteareal med lekeapparat
 • Trådløst nettverk
 • Vaskerom
Nærområde

Nærområde

Senterets døgnavdeling er lokalisert sentralt i Molde i et vanlig boligområde med uteområde med lekeplass og parkering for tre biler. Det er kort vei til sentrumsfunksjoner og kjøpesenter.

Det er fem minutters gange til sentrum av byen hvor du finner vanlige servicefunksjoner, butikker, bank og transportknutepunkt. Det er 15 til 20 minutters gåtur til skogs- og turområder, lekeland, badeland og treningssenter. En busstur på ca. ti minutter tar deg til nærmeste badestrand.

Senterets tilbud

Senterets tilbud

Fire plasser

Senteret er et utrednings- og hjelpetiltak for foreldre med barn opp til skolealder. De aller minste blir prioritert. Vi har plass til fire familier i døgnavdelingen. Familiene som har døgntilbud i senteret er søkt inn fra barneverntjenesten i hjemkommunen sin, og er enten inne til et utredningsopphold, eller til et hjelpetiltak. Foreldrene skal selv samtykke i å bo på senteret, og barneverntjenesten skal fatte vedtak om opphold.

18 ansatte

Vi som jobber her har bakgrunn som blant annet barnevernspedagoger, barnehagelærere, sosionomer, vernepleiere og psykologer.

Hverdagen din på senteret

Hverdagen din på senteret

Utredning

Når du er til utredning hos oss vil det på bakgrunn av bestilling fra barneverntjenesten i kommunen, lages en plan for utredningen i samarbeid med deg/dere. Planen benyttes i ukentlige møter for å sikre god oppfølging av planlagt utredningsaktivitet. Den evalueres og oppdateres også ukentlig i samråd med foreldrene. 

Vi er opptatt av at foreldre skal være godt informert om alle forhold vedrørende sin egen prosess. Deler av utredningen kan også gjøres hjemme hos deg, i kombinasjon med at du kommer til senteret til avtalte møter/aktiviteter på dagtid.

Hjelpetiltak

Når du har vært gjennom en utredning i døgnavdelingen eller i hjemkommunen, kan barneverntjenesten i samråd med oss søke deg inn til et hjelpetiltak. Dette betyr at du kan komme til senteret for et litt lengere opphold hvor vi jobber aktivt med å styrke de områdene i familiens liv som må endres for at barnet skal få god nok omsorg av deg/dere. Her lages det en handlingsplan som evalueres jevnlig, og hvor du/dere aktivt tar del i egen endringsprosess. Hjelpetiltak i regi av senteret kan også gis hjemmebasert, i kombinasjon med poliklinisk kontakt og aktivitet.

Ukeplan

Alle foreldre som bor i avdelingen får ukentlige aktivitetsplaner. Disse inneholder oversikt over faste avtaler, møter og gjøremål, både de som gjelder alle beboere og de som gjelder den enkelte familie.

Senterets tilbud til barna

Senteret har eget tilbud for barn over ett år. Dette kan ha ulike oppdrag, det være seg kartlegging av barnet, utviklingsstøttende aktivitet, eller avlastning/barnepass. Tilbudet ligner en liten barnehage og ligger i våre administrasjonslokaler rett over gata for døgnavdelingen. Foreldre bringer og henter barna selv etter avtale.

Tilbudet drives av en spesialutdannet småbarnspedagog. Vi screener barnas utvikling, vurderer barnets behov på ulike områder i tråd med utredningsplan/handlingsplan. Tilbudet forenkler også avvikling av avtaler og tiltak med foreldre uten barn til stede.

Foreldregruppe

I perioder arrangerer vi foreldregrupper for de som bor i avdelingen. Veiledning gis med utgangspunkt i forskjellige metoder/program og aktuelle tema tas opp.

Trygghet og trivsel

Senteret har etter forskrift ansvar for alle beboernes trygghet og trivsel. Vi har derfor utarbeidet husordensregler som familiene forplikter seg til å følge. Ellers forventes det at familiene følger våre faste rutiner, opptrer hensynsfullt overfor andre beboere og ansatte og bidrar til et godt fellesskap.

Husmøte

For foreldre noen formiddager hver uke. Her deler vi blant annet planer og avtaler for dagen og ulike tema angående bofellesskapet.

Renhold

Vi forventer at foreldre rydder og holder rent etter seg og barna i fellesarealene, og i egne leiligheter. Fredag før stengt helg rengjør et vaskebyrå fellesarealene. Personalet hjelper deg å vurdere når det er behov for renhold, og minner det på det når du har glemt det.

Aktiviteter i nærområdet

Det finnes mange muligheter til barnevennlig aktivitet i området. Dersom familien har lyst til å delta i aktiviteter utenfor senteret er dette fullt mulig. Vi som jobber her kan være behjelpelige med å finne det tilbudet du leter etter og hva som finnes i området.

Måltider og husholdning

Familiene har selv ansvar for planlegging og gjennomføring av egne måltider. Utgifter til mat etc. dekkes av senteret.

Hjemreise og ferie

Døgnavdelingen har stengt annenhver helg og familiene reiser da hjem. I tillegg har avdelingen stengt 4 uker hver sommer, og 1 uke i forbindelse med jul og påske, samt andre rød-dager. På hverdager i stengtperiodene kan du få besøk av oss hjemme etter nærmere avtale. Vi anser hjemreise som viktig blant annet for å kunne opprettholde kontakt med privat nettverk og barnehage, og for møter og kontakt med andre nødvendige hjelpeinstanser.

Utredningsteam/nærteam

Hver familie som bor her følges opp av tre kontaktpersoner som utgjør familiens team. En familieveileder, miljøkontakt og psykolog. Vi har lang erfaring innen barnevernsarbeid, og spisset kompetanse på sped og småbarn i risiko for omsorgssvikt, og mange har også videreutdanning. Det er ansatte på jobb hele døgnet

Når du kommer til senteret

Når du kommer til senteret

Før inntak

Før et inntak mottar vi en henvisning fra barneverntjenesten om enten utredning eller hjelpetiltak. Denne avklares i et møte med barneverntjenesten. Dette møtet har som mål å få fram relevant informasjon om familien, slik at prosessen kan tilrettelegges best mulig. Det skal blant annet tas stilling til om dere skal få tjenesten i eget hjem/poliklinisk, i døgnavdeling eller en kombinasjon av disse. Utredning i døgnavdeling kan gjennomføres etter samtykke fra foreldrene eller pålegges, mens hjemmebasert utredning kan skje uten samtykke eller pålegg.

Når det er bestemt at vi skal bistå barneverntjenesten, inviterer vi familien til en omvisning eller et digitalt møte, slik at vi kan få gitt litt mer informasjon.

Vi kan også ta tilby omvisning eller digitalt informasjonsmøte i forkant av henvisning som et ledd i motiveringsprosessen av foreldre. Prosessen starter formelt med et oppstartsmøte hvor vi, foreldre og barneverntjenesten deltar.

Familieråd

Vi vurderer alltid sammen med foreldre og barneverntjenesten om familieråd kan være et aktuelt tiltak i våre hjelpetiltaksprosesser; i forkant, underveis eller mot slutten av prosessen. Familieråd er også noe barneverntjenesten kan benytte i sin undersøkelse. Her kan du lese mer om familieråd.

Oppstartsmøte

Vårt samarbeid med familien starter med et oppstartsmøte. Her deltar vi, foreldrene og barneverntjenesten. Vedtak skal foreligge ved utredning og hjelpetiltak i døgnavdelingen. Ved hjelpetiltak skal også en tiltaksplan være gjennomgått med foreldrene, og dere samtykker skriftlig til tiltaket. Ved samtykke til utredning, gis dette også skriftlig.

Barneverntjenesten utarbeider også en kriseplan i samarbeid med deg. Dette for at vi alle skal vite hvem som kan ivareta omsorgen for barnet, om noe plutselig skulle oppstå slik at du ikke kan det.

I møtet blir bakgrunnen for henvisningen gjentatt, forslag til utredningsplan/handlingsplan drøftet, det blir gitt informasjon om prosessen og foretatt nødvendige praktiske avklaringer. Når det er aktuelt å bruke videoopptak i prosessen, innhentes foreldrenes skriftlige samtykke til det.

Ved hjelpetiltak, innhentes også samtykke til å samarbeid med aktuelle instanser og av og til også viktige personer i ditt nettverk. Dette for at prosessen og hjelpen vi gir, skal løses på beste måte for deg og barnet. 

Nettverk

Nettverk

Familie og nettverk

Involvering av privat nettverk ansees som viktig. Familiene som har tilbud i regi av senteret, har i varierende grad nettverk som kan støtte og bistå. Familieråd og nettverksmøter kan være aktuelle tiltak i løpet av prosessen. Vi anbefaler foreldre å ha med seg støtteperson/advokat på formelle møter med oss og barneverntjenesten, om de ønsker det. 

Besøk

Det er mulighet for å ta imot besøk i egen leilighet når du er på døgnavdelingen. Alle besøk skal avtales med oss som jobber her. Besøkende kan dessverre ikke overnatte.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Mål med utredningsopphold

Utredningen vil være en del av barnevernundersøkelsen kommunen iverksetter ved bekymring for om barn har god nok omsorg. Den skal utføres innen 3 måneder etter at kommunen har startet undersøkelsen.

Senterets del av undersøkelsen kan foregå enten på døgnavdeling eller hjemmebasert i kombinasjon med poliklinisk kontakt og aktivietet. Målet vil være å få svar på om vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede, eller om barnet kan forbli i hjemmet, og hvilken hjelp som eventuelt må settes i verk for å styrke foreldrene.

Etter utredningsperioden oppsummerer vi relevant informasjon i en utredningsrapport. Foreldre har innsyn i saken underveis, og skal til enhver tid holdes informert om hva vi gjør, hvorfor vi gjør det, og om våre vurderinger underveis.

Vi har ukentlige samarbeidsmøter med foreldre og barneverntjenesten. Vi vil gjerne praktisere god brukermedvirkning - både for foreldre og for barn, og vil vektlegge samarbeid, og motivere til samarbeid. Foreldres meninger, og barns uttrykk for hvordan de har det vil være viktige hensyn å ta underveis.

 

Mål med oppholdet for hjelpetiltak

Målsettingene med et opphold på senteret er flere:

 • Å skape forutsetninger for at barn skal få utvikle og uttrykke seg som de unike personlighetene de er allerede fra fødselen av
 • Å bedre barns omsorgsmiljø gjennom å styrke foreldrekompetansen
 • Å hindre unødig adskillelse mellom foreldre og barn
 • Å sikre barn stabil omsorg så tidlig som mulig i livet

Når en familie mottar tiltak fra Senter for foreldre og barn i Molde vil tiltaket ha en tidsramme på inntil 3 måneder. 

Vi legger vekt på å øke omsorgskompetansen til foreldrene og å fremme god utvikling hos barnet. Du/dere får målrettet og spisset veiledning på de områder familien trenger, for å styrke omsorgsbetingelsene til barna. Vi bruker ulike metoder og verktøy for å oppnå den endring som er nødvendig, for at barna skal ha en trygg og god nok omsorgssituasjon.

Underveis i denne prosessen er det regelmessig samarbeid med barneverntjenesten, der evalueringsmøter avholdes etter en plan. Endringsarbeidet skal også foregå i familiens hjemmemiljø. Dette for å kunne bistå i overføring av endringsarbeidet til hjemmearenaen, og for å vurdere hvordan endrede rammer påvirker familiens fungering og utvikling. 

Ved fullført prosess presenterer senteret aktuelle beskyttelses- og risikofaktorer i familien for foreldre og barneverntjeneste. Senteret gir også klare anbefalinger om nødvendige tiltak for familien, etter avsluttede tiltak ved senteret. Tiltakene skal bidra til at omsorgssituasjonen til barnet skal være stabil og gi gode nok utviklingsmuligheter.

Når en familie nærmer seg slutten av avtalt periode for hjelpetiltaket, fokuserer senteret på å bidra til at det endringsarbeidet som er gjort sammen med foreldre skal holde over tid. Her er det viktig å sammen med foreldre overføre påstartet arbeid til relevante instanser og privat nettverk, for å hjelpe familien til å opprettholde og videreutvikle gode rutiner, innhold og strukturer fra oppholdet. Hovedbasen for arbeidet skal da være familiens kommune og hjemmemiljø.

Senteret oppsummerer hjelpeprosessen i en sluttrapport.

Noen metoder vi jobber ut fra under hjelpetiltaket

 • Circle of security-Parenting (COS-P). 
  Cos-P er et DVD-basert psykoedukativt program som kan administreres overfor foreldre individuelt eller i gruppe over 8 ganger/kapitler på 1,5 timer. Det fokuseres på sentrale elementer i tilknytningspyskologien og har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson.
 • Foreldreveiledningsprogrammet ICDP.
  Vi tar for oss 8 tema for godt samspill og reflekterer over disse i gruppe med flere foreldre. Gruppen ledes av to ICDP-trenere
 • Videoopptak.
  Etter avtale gjør vi korte videoopptak av foreldre og barn i ulike situasjoner og aktiviteter. Dette for å kartlegge hva vi bør legge vekt på i hjelpearbeidet på senteret, og for å kunne gi video veiledning til foreldrene.
 • Parent Management Training - Oregon (PMTO).
  PMTO er en behandlingsmodell for familier med barn i alderen 3 til 12 år, der barnet viser tegn til begynnende eller etablerte atferdsvansker.
 • Mentaliseringsbasert miljøterapi.
  Senteret har fokus på å styrke foreldres evne til å se og forstå både egne og andres tanker, følelser og handlinger, med utgangspunkt i det som skjer gjennom dagen. Foreldre mottar opplæring og direkte veiledning i ulike situasjoner, og alle har tilbud om en oppsummerende samtale med kveldsvakt før dagens slutt.

I tillegg har vi bred kompetanse og metodikk på kartlegging og utredningsarbeid.

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter når du bor på et senter for foreldre og barn

Når du bor på et senter for foreldre og barn, har du flere rettigheter og plikter. Ansatte på senteret skal respektere familie- og privatlivet ditt, og sørge for at du får delta i hvordan dagliglivet på senteret skal være.

Vi som jobber her skal sørge for at du og din familie har det trygt og trives på senteret. For at alle skal ha det trygt og trives, må alle vise hensyn til hverandre. Dere må derfor følge senterets husordensregler og rutiner.

Tilsyn

Statsforvalteren i Møre og Romsdal skal passe på at lover og regler blir fulgt, og tjenester utført av senteret holder forsvarlig kvalitet. Dette kalles tilsyn. Statsforvalteren skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum annen hvert år. Dersom du er misfornøyd med prosessen og samarbeidet med senteret, kan du klage til Statsforvalteren. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

Spesialisert familieutredning og standardisert hjelpetiltak med mål om å sikre små barn god nok omsorg.
 • Senter for foreldre med barn opp til skolealder. De aller minste blir prioritert
 • Tar imot familier for døgnopphold etter samtykke: hjelpetiltak hjemlet i barnevernsloven § 3-1, 1. ledd og utredning i § 2-3, 1. ledd. Døgnopphold kan også pålegges av barneverns- og helsenemnda: hjelpetiltak hjemlet i § 4-3, 2. ledd og utredning i § 2-3, 2. ledd.
 • Utredningens varighet avhenger av barneverntjenestens undersøkelsesfrist. Tiltaksperioden for hjelpetiltak er inntil 3 måneder.
 • Lokalisert i Molde
 • Om sentre for foreldre og barn
Besøksadresse

Ved møter og avtaler:
Frænaveien 16, Molde 

Døgnavdeling:
Bastian Widthsgt 11, Molde

Postadresse

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Telefon

466 17 507

Epost
sffb-molde@bufetat.no
Jorun Nordhaug Dale
Leder

Tlf: 466 17 363