• Leke- og uteområde for barn og voksne
  Leke- og uteområde for barn og voksne
 • En av stuene på huset
  En av stuene på huset
 • Et av våre oppholdsrom
  Et av våre oppholdsrom
 • Et av våre oppholdsrom
  Et av våre oppholdsrom
 • Samtalerom og besøksrom
  Samtalerom og besøksrom
 • Aktivitetsrom
  Aktivitetsrom
 • Lekerom for barna
  Lekerom for barna
 • Aktiviteter for store og små
  Aktiviteter for store og små
 • Felleskjøkkenet
  Felleskjøkkenet
 • Felleskjøkkenet
  Felleskjøkkenet
 • Inngang til hovedhuset
  Inngang til hovedhuset

Avdeling foreldre og barn

Senterets tilbud

Senterets tilbud

Senteret gir tilbud om spesialisert utredning av omsorgssituasjonen for barn i alderen 0-6 år. De aller minste blir prioritert. Det er barneverntjenesten i hjemkommunen som henviser. Arbeidet kan skje på tre arenaer; hjemme hos familien, poliklinisk på senteret, døgnopphold på senteret eller i en kombinasjon av disse.

Ved utredning på døgn må det fattes vedtak med hjemmel i barnevernloven, og familien må samtykke.

Senteret kan i etterkant av utredningen tilby omsorgsendrende hjelpetiltak hvis kommunen konkluderer med dette i sin undersøkelse. Tiltaket hjemles som et frivillig hjelpetiltak. Tilbudet gis fortrinnsvis i familiens hjem, men kan også gis ved døgnopphold på institusjonen.

Ansatte på senteret

Ansatte på senteret

På senteret er det ansatt psykologer og miljøterapeuter med høyskoleutdanning innenfor barnevern, helse og pedagogikk. Alle har videreutdanning og lang erfaring fra arbeid med familier og mennesker i utsatte livssituasjoner. Alle har også opplæring med sertifisering i ulike relevante metoder og verktøy.

Foreldre- og barnsenteret er døgnbemannet med flest ansatte på dagtid i ukedagene, siden det er da de fleste aktiviteter og avtaler foregår. Senteret er stengt annen hver helg, samt alle helligdager. Døgnavdelingen er også stengt fire uker på sommeren.

Utredning

Utredning

Kommunal barneverntjeneste undersøker om det er behov for tiltak etter Lov om barneverntjenester. Når det er stor usikkerhet knyttet til barnets omsorgssituasjon, kan barnevernstjenesten be senteret om bistand til utredninger. Utredningen skal avklare barnets omsorgssituasjon og hvilke behov barnet/foreldrene har. Utredningen inngår som en del av barneverntjenestens undersøkelse og følger de samme tidsfristene.

På bakgrunn av vårt utredningsarbeid utarbeider teamet en utredningsrapport. Denne rapporten beskriver barnets utvikling, hvordan foreldrene ivaretar barnets behov, samt kvaliteten på omsorgen foreldrene gir barnet. Familiens ressurser og utfordringer beskrives, og foreldrene oppfordres til å uttale seg slik at deres syn/oppfatning fremkommer. Senteret skal vurdere og anbefale hva barnet og familien har behov for på kort og lang sikt. Det er barneverntjenesten som bestemmer hvordan senterets anbefalinger skal vektlegges videre.

Senteret kan tilby utredning av omsorgssituasjonen til sped- og småbarn i alderen 0-6 år.

“Tilbudet skal gjelde familier med barn der det er stor usikkerhet knyttet til om det er alvorlige mangler ved omsorgssituasjonen.”

Når barneverntjenesten ber om en utredning, sendes en henvisning som beskriver hva som ønskes utredet. På henvisningsmøtet deltar avdelingsleder på senteret og barneverntjenesten. Her avklares det hva senteret skal utrede i familien, og hva barneverntjenesten skal undersøke selv.

Mulige utredningsområder

Barnets utvikling Foreldrenes omsorg Foreldrene Familie og miljø
Helse og utvikling Grunnleggende omsorg Forhold ved foreldrene som vurderes som relevante og som kan påvirke omsorgs-utøvelsen Familieforhold
Sosial fungering Stimulering og veiledning Arbeid, bolig og økonomi
Følelser og uttrykk Følelsesmessig tilgjengelighet Nettverk og sosial integrering
Belastende livshendelser Beskyttelse  

Hva innebærer en utredning hos oss

En utredning kan foregå hjemme hos familien, poliklinisk med avtaler på senteret, i døgnavdeling eller i en kombinasjon av disse. Å flytte inn på avdeling krever vedtak fra barneverntjenesten og et skriftlig samtykke fra familien.

Utredningen består av ulike utredningsaktiviteter, som handler om å kartlegge barnets utvikling, foreldrenes omsorg og faktorer som har betydning for hvordan familien har det. Dette undersøker vi gjennom samtaler, observasjoner av samspill mellom foreldre og barn og ved å bruke ulike kartleggingsverktøy. Hvilke verktøy vi benytter oss av, vurderes ut fra hva barneverntjenesten ønsker bistand til å utrede og tilpasses den enkelte familie.

Senteret utarbeider en utredningsplan som vil gi familien oversikt over hva senteret ønsker å gjennomføre og hvorfor. Foreldrene får informasjon om hvorfor den enkelte utredningsaktivitet vurderes nødvendig.

Utredning hjemme hos familien

Ved en hjemmeutredning vil teamet gjennomføre ca to avtaler pr uke i form av hjemmebesøk. Hjemmebesøkenes lengde vil påvirkes av hva som skal gjennomføres og reisevei. Utredningen tilpasses familiens normalhverdag i så stor grad som mulig.

Poliklinisk utredning

På senteret har vi en familiebase, med samtalerom, lekerom/samspillsrom og kjøkken, hvor familier kan komme til samtaler/utredningsaktiviteter med teamet. Disse avtalene vil foregå på dagtid og familiene må reise til/fra familiebasen på egen hånd.

Døgnutredning

Dersom familien samtykker til det, kan hele eller deler av utredningen foregå i vår døgnavdeling på senteret. Der jobber miljøterapeuter i turnus. Foreldrene har ansvaret og omsorgen for eget/egne barn, men personalet har anledning til å være tettere på og tilby mer foreldrestøtte enn ved utredning hjemme eller poliklinisk. Et opphold i døgnavdeling vil gi senteret en mulighet til å se samspill mellom foreldre og barn over lengre tid og i flere situasjoner. Dette vil kunne gi en bredere forståelse for familiens ressurser og hjelpebehov.

Omsorgsendrende hjelpetiltak

Omsorgsendrende hjelpetiltak

Senteret kan i særlige tilfeller tilby hjelpetiltak i etterkant av en utredning.

Hjelpetiltak kan tilbys når det vurderes som en forutsetning for at barnet skal få forsvarlig hjelp, eller når utredningen har avdekket mangler ved barnets omsorgssituasjon som tilsier at barnet og familien har behov for omfattende støtte, og mer spesialiserte hjelpetiltak, enn det kommunene vanligvis kan tilby.
Fortrinnsvis skal hjelpetiltak tilbys hjemme hos familien, men kan også gis som døgnbasert opphold i senteret, for eksempel hvis familien bor langt unna senteret.

Et døgnbasert opphold innebærer at familien bor på senteret over en tidsbegrenset periode for å få tilrettelagt veiledning. Personalet er tilgjengelig gjennom døgnet, og kan gi støtte og hjelp til familiene, både planlagt, men også umiddelbart ved behov.

Omsorgsendrende hjelpetiltak skal bidra til å sikre barnets omsorgsbehov ved å styrke foreldrenes omsorgsutøvelse. Dette vil ofte være en kombinasjon av veiledning, foreldreopplæring og foreldretrening.

Informasjon om døgnavdelingen

Informasjon om døgnavdelingen

Seljelia barne- og familiesenter ligger på Gjøvik, nærmere bestemt Kopperud/Engehaugen. Plasseringen er skjermet, med nærhet til skog og mark, samt flere lekeområder. Det er gangavstand til butikk og gode bussforbindelser.

Senteret ligger ca. 4 km. fra Gjøvik sentrum. Gjøvik sentrum har blant annet et kulturhus med kino, bibliotek og ellers et godt servicetilbud.

Avdelingen har egen samarbeidsavtale med BUP sped- og småbarnsteam i Innlandet, og mottar veiledning fra ekstern psykologspesialist jevnlig.

Dette har vi hos oss:

 • Hver familie har en egen liten leilighet med bad og et soverom
 • Felles oppholdsrom
 • Felles kjøkken
 • Gode lekearealer ute og inne

Før vi starter

Det er barneverntjenesten i kommunen som søker om bistand fra senteret. Når plass er tildelt har vi et oppstartsmøte med foreldre og barneverntjeneste. Tema i møtet er bakgrunn for søknaden, informasjon om senteret, foreldrenes motivasjon, vurdering av familiens utfordringer og styrker samt foreldrenes tanker om dette.

Vi avtaler når familien skal flytte inn, hvor lenge oppholdet skal vare og andre ting som er viktig å informere om. Det avklares hva familien trenger å ha med til oppholdet. For å bli litt kjent før innflytting kan teamet komme på et hjemmebesøk eller familien kan komme på en omvisning på senteret.

Ukeplan

Hver familie som bor på senteret, får en ukeplan med oversikt over alle planlagte aktiviteter. Ved planleggingen tas det hensyn til om familien har avtaler med andre instanser som for eksempel NAV, lege, helsestasjon e.l.

Barnepass

Det er foreldrene som er ansvarlige for omsorg, stimulering og aktivitet for barnet. Etter avtale kan miljøterapeuter ved senteret passe barna når foreldrene har samtaler, møter, mottar veiledning eller det oppstår andre særlige grunner.

Hjemreise og ferie

Senteret er stengt annenhver helg, og familien reiser da hjem slik at dagliglivet og kontakten med nettverket hjemme kan opprettholdes. Det er også hjemreise i forbindelse med jul og påske, og senteret har feriestengt fire uker på sommeren.

Rettigheter og plikter

Ved opphold på et senter for foreldre og barn, har foreldrene både rettigheter og plikter. Det forventes at ordensreglene og rutinene på huset følges, og at alle opptrer hensynsfullt overfor hverandre.

Ansatte skal respektere familiens privatliv, og sørge for at familien får påvirke hvordan dagliglivet på senteret skal være. Det tilrettelegges for at familien har det trygt og trives så godt som mulig. Vi er opptatt av å ha et godt samarbeid med foreldrene, der åpenhet og respekt er sentrale begreper. Vi skal oppmuntre og lytte, men vi skal også være ærlige hvis det er bekymring for at barnets behov ikke blir tilfredsstillende ivaretatt.

Tilsyn

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud. Dette kalles tilsyn. Statsforvalteren skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum hvert annet år.

Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Statsforvalteren. Du kan klage både skriftlig og muntlig. Tilsynsrapporter kan du finne på nettsiden til Helsetilsynet.

Henvisning

Henvisning

Her finner du nødvendige skjema for å søke om bistand fra et av våre senter for foreldre og barn.

Avdeling beredskapshjem

Om avdelingen

Om avdelingen

Seljelia barne- og familiesenter har to beredskapsavdelinger med hjemler til å drifte totalt 60 statlige beredskapshjem for barn i aldersgruppen 0–18 år. Avdelingens nedslagsfelt er primært Hedmark og Oppland fylke, men vi tar også imot barn fra Akershus og Østfold.

Et midlertidig hjem

Et beredskapshjem er et midlertidig statlig fosterhjem som på kort varsel kan ta i mot barn og unge som trenger akutt hjelp fordi de av ulike årsaker ikke kan bo hjemme. Barna plasseres akutt i beredskapshjem etter Lov om Barneverntjenester.

Skole og fritidsaktiviteter

Beredskapshjemmene består av familier med god plass, og barna får et eget rom med det de trenger av nødvendig utstyr utfra alder og behov. Barna vil være en del av familien og delta i aktiviteter og rutiner som familien har. Hjemmet bestreber seg på, så langt som mulig, å tilrettelegge for barnas egne interesser og tradisjoner. 

Kontinuitet og stabilitet i forhold til skolegang og fritidsaktiviteter skal sikres så langt det er mulig. Her kan ofte store avstander og geografiske utfordringer gjøre det vanskelig, mange av våre barn fortsetter sin skolegang ved beredskapshjemmets nærskole.

Målsetting

Vår visjon er at alle barn i våre beredskapshjem skal ha den aller beste oppfølging så lenge de er under vår omsorg. Barna skal ha god omsorg og gode opplevelser mens situasjonen hjemme og eventuelle tiltak rundt barna er avklart.

Beredskapshjemmet skal i samarbeid med konsulenten ved Seljelia ha fokus på utviklingsstøttende omsorg, og ved behov gjøre observasjoner og enkel kartlegging av barnets utvikling. Det legges vekt på å gi barna et trygt og forutsigbart opphold i sitt midlertidige hjem. Det gjør vi ved å samtale med barna om hvorfor de skal være i beredskapshjemmet, hvor lenge og hva som vil skje framover.

Barna skal bli hørt og tatt med på råd utfra alder og modenhet. Et opphold i beredskapshjem skal gjøres så kort som mulig. Det legges stor vekt på å gjøre flytting tilbake til foreldrene eller til fosterhjem så god som mulig for barna.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Opplæring

Beredskapshjemmene våre følger en Standard for rekruttering, opplæring og oppfølging av beredskapshjem som ble implementert i 2017. Som del av Standarden reguleres akuttarbeidet i Bufetat av en akuttveileder de seks første ukene av en plassering. Avdelingen har også en avdelingsleder, en fagrådgiver og syv konsulenter som følger opp våre plasseringer. 

Beredskapshjemmene får gjennom opplæring bred erfaring i hvordan de skal møte barn i krise og barn som har det vanskelig. Vi veileder også hjemmene og arrangerer flere fagdager i året med fokus på aktuelle temaer som er viktige for oppdraget.

Oppfølging og tilrettelegging

Mange barn har hatt vanskelige opplevelser og erfaringer over tid når de blir akutt plassert i beredskapshjem. En akutt plassering, med de relasjonsbrudd det medfører, er en belastning i seg selv for barn. Beredskapshjemmene får derfor tett oppfølging av konsulentene i å ivareta barn på best mulig måte.

Det er viktig at det ikke tar for lang tid på å avklare barnas omsorgssituasjon, for det er ofte svært krevende for barn å leve i midlertidighet ved ikke å vite hvor de skal bo i framtiden. Barnas relasjoner til biologisk familie skal ivaretas.

Familieråd

Dersom barneverntjenesten og foreldrene ønsker det, kan vi legge til rette for familieråd, både akutt og planlagt. Familieråd er en måte å jobbe der familien og nettverket er med på å finne gode løsninger når familier med barn har det vanskelig. Modellen fokuserer på familienettverkets muligheter, ressurser og ansvarsfølelse. I samarbeid med barnevernet kan det arrangeres et familieråd hvor målet er å komme fram til en plan som ivaretar barnet.

Vår beredskapsavdeling er opptatt av å ivareta barna utfra en tilknytningsforståelse og et traumesensitivt perspektiv. Vi veileder beredskapshjemmene med utgangspunkt i  modeller som for eksempel Circle of Security og Trygg Base. Vi samarbeider tett med, og får bistand fra, senterets psykologer ved behov.

I tillegg til råd og veiledning til hjemmene, individuelt og i gruppe, har konsulentene ansvaret for å koordinere arbeidet rundt barnet i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere så lenge barnet bor i beredskapshjemmet, det være seg samarbeidsmøter i og etter akuttfasen, skolemøter og, ved behov, opplæring av andre som har med barnet å gjøre.

Samarbeid med kommunen

Beredskapshjemmene kan bistå det kommunale barnevernet i kartlegging av barnets fungering og behov. I et samarbeid mellom beredskapsavdelingen, kommunen og annen omsorgsbase utarbeides det overføringsplaner som har fokus på å ivareta barns behov på best mulig måte i en ny flytteprosess. Når barna flytter videre, følger beredskapshjemmene barnet gjennom overføringsprosessen for å minimere traumer etter et nytt brudd.

Avdeling PMTO

Om avdelingen

Om avdelingen

Seljelia gir rådgivning til foreldre med barn mellom 3-12 år. PMTO er et hjemmebasert tiltak, og foreldrene får veiledning i eget hjem eller på et kontor.

PMTO-teamet av fire terapeuter, totalt 3 årsverk. Behandlingsmetoden gis som frivillig hjelpetiltak. Vi prioriterer å hjelpe familier bosatt i kommunene i Hedmark og Oppland. Teamet jobber utadrettet og reiser ut til kommunen der familiene som får tilbudet bor. Noen ganger kommer foreldrene til terapeutens kontor på Gjøvik eller Hamar.

Tilbudet gis som frivillig og gratis hjelpetiltak. 

Hva er PMTO (Parent Management Training Oregon)?

PMTO er en metode som hjelper barn og foreldre inn i et mer positivt samspill når dette har blitt en utfordring for foreldrene. Barn som kan få nytte av PMTO viser ofte en utadrettet atferd som er vanskelig å håndtere for foreldre og omgivelsene. For barnet kan denne atferden føre til reaksjoner som påvirker barnets utvikling av selvfølelse og tilknytning til andre.

I PMTO lærer foreldre hvordan de kan bli tryggere voksne som skaper forutsigbarhet og samarbeid med barnet sitt på en positiv måte. Dette gjøres gjennom samtaler og øvelser som skaper rom for positiv kommunikasjon, anerkjennelse av barnet og egne følelser. Foreldrene får verktøy som hjelper dem til å skape mer forutsigbarhet og mindre stress i hverdagen.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Hvem kan ha nytte av PMTO?

Har du et barn som ikke hører på deg? Og som sjelden vil samarbeide om det som er vanlige hverdagsrutiner? Eller som fort kommer i konflikt med andre, noe som igjen resulterer i hyppige tilbakemeldinger som påvirker dere i form av stress, sinne, maktesløshet? 

Når atferd blir et problem, og en mer positiv familiesituasjon og oppdragerrolle er et ønske, kan PMTO være til hjelp. Når samarbeidet med andre blir krevende fordi det ofte blir konflikter av det barnet gjør i samspill med andre barn, søsken, lærere og dere som foreldre, kan det være godt å ha en støttespiller med konkrete verktøy som skaper endring.

Foreldrene er barnets viktigste læremestre

Foreldre møter mange utfordringer i barneoppdragelsen. I PMTO tenker vi at du som forelder er barnets viktigste læremestere. Alle barn kan oppføre seg trassig og lite samarbeidsvillig, eller de kan vise aggresjon, for eksempel med slag og spark. Hvis denne væremåten blir et mønster over lengre tid slik at foreldrene synes det er vanskelig å sette grenser og samarbeide med barnet, kan det være godt å få hjelp.

PMTO-veiledningen består av samtaler og øvelser med mål om å støtte og hjelpe foreldrene i deres samspill med barnet. I veiledningen er foreldrene terapeutens viktigste samarbeidspartner, og de lærer å iverksette et mer positivt samspill i familien ved hjelp av konkrete foreldreverktøy.

Målet med samarbeidet for PMTO-veiledningen er at foreldre gjør mer av dette:

 • Leder barnet på en tryggere måte ved å kommunisere positivt og tydelig
 • Gi barnet støtte, ros og oppmuntring som skaper motivasjon og øker mestringsopplevelser
 • Øke muligheten for å lese barnets følelsesuttrykk og forståelsen av uttrykket og barnets behov
 • Skape pauser for barnet, som minsker stress hos barn og voksne, og som gir forutsigbarhet når milde, konsekvente grenser settes

Hvordan arbeider vi?

PMTO-tilbudet innebærer et tett samarbeid mellom en terapeut og en familie.

 • Det er ukentlige møter mellom terapeuten og foreldrene
 • Begge foreldre, eventuelle steforeldre bør delta
 • Barnet deltar på møtene ved behov
 • Foreldrene får trening i hvordan de på en konkret og positiv måte kan samhandle med barnet
 • Det er fokus på hva som går bra i samhandlingen
 • Foreldrene jobber med hjemmeoppgaver mellom møtene
 • Foreldre og terapeut utarbeider i samarbeid mål og delmål for veiledningen
 • Målene blir i fellesskap evaluert gjennom hele veiledningsforløpet
 • Ved behov involveres barnehage eller skole
 • Vanlig veiledningsprosess er 7–10 måneder
 • Etter endt PMTO-veiledning utarbeides det en rapport med en beskrivelse av prosessen. Denne går til barneverntjenesten med kopi til foreldre

Barneverntjenesten i kommunen hvor familien bor, kan søke Bufetat eller Seljelia om å få dette gratistilbudet.

Tilsyn

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud. Dette kalles tilsyn. Statsforvalteren skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum hvert annet år.

Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Statsforvalteren. Du kan klage både skriftlig og muntlig. Tilsynsrapporter kan du finne på nettsiden til Helsetilsynet.

- Vekst og utvikling for barn, unge og deres foreldre

Avdeling foreldre og barn:

 • Avdeling foreldre og barn er et tilbud til foreldre med barn i alderen 0-6 år. Avdelingen gir tilbud om spesialisert utredning av omsorgssituasjonen for barn i alderen 0-6 år. Avdelingen kan i etterkant av utredning tilby omsorgsendrende hjelpetiltak hvis kommunen konkluderer med dette i sin undersøkelse. Tiltaket hjemles som et frivillig hjelpetiltak.

Avdeling beredskapshjem

 • Avdeling beredskapshjem har 60 beredskapshjem for barn fra 0-12 år og ungdom fra 12-18 år
 • Tar imot barn som må akuttplasseres midlertidig utenfor eget hjem
 • Driften er organisert med to avdelinger, som hver har ansvar for 30 statlige beredskapshjem. Avdelingene har hver sin avdelingsleder og 5 konsulenter

PMTO-avdelingen

 • PMTO-avdelingen gir rådgivning for foresatte med barn mellom 3-12 år
 • Dette er et hjemmebasert tiltak hvor foreldrene får veiledning i eget hjem eller på et kontor

 

Besøksadresse

Marmorveien 23, 2818 Gjøvik

Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon

466 16 630

Epost
seljelia.barne.og.familiesenter@bufetat.no
Siw Løkting
Enhetsleder

Tlf: 466 15 005