• Uteplassen bak foreldre- og barnavdelingen
  Uteplassen bak foreldre- og barnavdelingen
 • Lekerom for barna
  Lekerom for barna
 • Borg veggbilde.jpg
  Borg veggbilde.jpg
 • Borg kjøkken.jpg
  Borg kjøkken.jpg
 • Borg barnerom.jpg
  Borg barnerom.jpg
 • Inngang til administrasjonen ved Borg barne-og familiesenter
  Inngang til administrasjonen ved Borg barne-og familiesenter

Avdeling foreldre og barn

Senterets tilbud

Senterets tilbud

Senteret gir tilbud om spesialisert utredning av omsorgssituasjonen for barn i alderen 0-6 år. De aller minste blir prioritert. Det er barneverntjenesten i hjemkommunen som henviser. Arbeidet kan skje på tre arenaer; hjemme hos familien, poliklinisk på senteret, døgnopphold på senteret eller i en kombinasjon av disse.

Ved utredning på døgn må det fattes vedtak med hjemmel i barnevernloven, og familien må samtykke.

Senteret kan i etterkant av utredningen tilby omsorgsendrende hjelpetiltak hvis kommunen konkluderer med dette i sin undersøkelse. Tiltaket hjemles som et frivillig hjelpetiltak. Tilbudet gis fortrinnsvis i familiens hjem, men kan også gis ved døgnopphold på institusjonen.

Ansatte på senteret

Ansatte på senteret

På senteret er det ansatt psykologer og miljøterapeuter med høyskoleutdanning innenfor barnevern, helse og pedagogikk. Alle har videreutdanning og lang erfaring fra arbeid med familier og mennesker i utsatte livssituasjoner. Alle har også opplæring med sertifisering i ulike relevante metoder og verktøy.

Foreldre- og barnsenteret er døgnbemannet med flest ansatte på dagtid i ukedagene, siden det er da de fleste aktiviteter og avtaler foregår. Senteret er stengt annen hver helg, samt alle helligdager. Døgnavdelingen er også stengt fire uker på sommeren.

Utredning

Utredning

Kommunal barneverntjeneste undersøker om det er behov for tiltak etter Lov om barneverntjenester. Når det er stor usikkerhet knyttet til barnets omsorgssituasjon, kan barnevernstjenesten be senteret om bistand til utredninger. Utredningen skal avklare barnets omsorgssituasjon og hvilke behov barnet/foreldrene har. Utredningen inngår som en del av barneverntjenestens undersøkelse og følger de samme tidsfristene.

På bakgrunn av vårt utredningsarbeid utarbeider teamet en utredningsrapport. Denne rapporten beskriver barnets utvikling, hvordan foreldrene ivaretar barnets behov, samt kvaliteten på omsorgen foreldrene gir barnet. Familiens ressurser og utfordringer beskrives, og foreldrene oppfordres til å uttale seg slik at deres syn/oppfatning fremkommer. Senteret skal vurdere og anbefale hva barnet og familien har behov for på kort og lang sikt. Det er barneverntjenesten som bestemmer hvordan senterets anbefalinger skal vektlegges videre.

Senteret kan tilby utredning av omsorgssituasjonen til sped- og småbarn i alderen 0-6 år.

“Tilbudet skal gjelde familier med barn der det er stor usikkerhet knyttet til om det er alvorlige mangler ved omsorgssituasjonen.”

Når barneverntjenesten ber om en utredning, sendes en henvisning som beskriver hva som ønskes utredet. På henvisningsmøtet deltar avdelingsleder på senteret og barneverntjenesten. Her avklares det hva senteret skal utrede i familien, og hva barneverntjenesten skal undersøke selv.

Mulige utredningsområder

Barnets utvikling Foreldrenes omsorg Foreldrene Familie og miljø
Helse og utvikling Grunnleggende omsorg Forhold ved foreldrene som vurderes som relevante og som kan påvirke omsorgs-utøvelsen Familieforhold
Sosial fungering Stimulering og veiledning Arbeid, bolig og økonomi
Følelser og uttrykk Følelsesmessig tilgjengelighet Nettverk og sosial integrering
Belastende livshendelser Beskyttelse  

Hva innebærer en utredning hos oss

En utredning kan foregå hjemme hos familien, poliklinisk med avtaler på senteret, i døgnavdeling eller i en kombinasjon av disse. Å flytte inn på avdeling krever vedtak fra barneverntjenesten og et skriftlig samtykke fra familien.

Utredningen består av ulike utredningsaktiviteter, som handler om å kartlegge barnets utvikling, foreldrenes omsorg og faktorer som har betydning for hvordan familien har det. Dette undersøker vi gjennom samtaler, observasjoner av samspill mellom foreldre og barn og ved å bruke ulike kartleggingsverktøy. Hvilke verktøy vi benytter oss av, vurderes ut fra hva barneverntjenesten ønsker bistand til å utrede og tilpasses den enkelte familie.

Senteret utarbeider en utredningsplan som vil gi familien oversikt over hva senteret ønsker å gjennomføre og hvorfor. Foreldrene får informasjon om hvorfor den enkelte utredningsaktivitet vurderes nødvendig.

Utredning hjemme hos familien

Ved en hjemmeutredning vil teamet gjennomføre ca to avtaler pr uke i form av hjemmebesøk. Hjemmebesøkenes lengde vil påvirkes av hva som skal gjennomføres og reisevei. Utredningen tilpasses familiens normalhverdag i så stor grad som mulig.

Poliklinisk utredning

På senteret har vi en familiebase, med samtalerom, lekerom/samspillsrom og kjøkken, hvor familier kan komme til samtaler/utredningsaktiviteter med teamet. Disse avtalene vil foregå på dagtid og familiene må reise til/fra familiebasen på egen hånd.

Døgnutredning

Dersom familien samtykker til det, kan hele eller deler av utredningen foregå i vår døgnavdeling på senteret. Der jobber miljøterapeuter i turnus. Foreldrene har ansvaret og omsorgen for eget/egne barn, men personalet har anledning til å være tettere på og tilby mer foreldrestøtte enn ved utredning hjemme eller poliklinisk. Et opphold i døgnavdeling vil gi senteret en mulighet til å se samspill mellom foreldre og barn over lengre tid og i flere situasjoner. Dette vil kunne gi en bredere forståelse for familiens ressurser og hjelpebehov.

Omsorgsendrende hjelpetiltak

Omsorgsendrende hjelpetiltak

Senteret kan i særlige tilfeller tilby hjelpetiltak i etterkant av en utredning.

Hjelpetiltak kan tilbys når det vurderes som en forutsetning for at barnet skal få forsvarlig hjelp, eller når utredningen har avdekket mangler ved barnets omsorgssituasjon som tilsier at barnet og familien har behov for omfattende støtte, og mer spesialiserte hjelpetiltak, enn det kommunene vanligvis kan tilby.
Fortrinnsvis skal hjelpetiltak tilbys hjemme hos familien, men kan også gis som døgnbasert opphold i senteret, for eksempel hvis familien bor langt unna senteret.

Et døgnbasert opphold innebærer at familien bor på senteret over en tidsbegrenset periode for å få tilrettelagt veiledning. Personalet er tilgjengelig gjennom døgnet, og kan gi støtte og hjelp til familiene, både planlagt, men også umiddelbart ved behov.

Omsorgsendrende hjelpetiltak skal bidra til å sikre barnets omsorgsbehov ved å styrke foreldrenes omsorgsutøvelse. Dette vil ofte være en kombinasjon av veiledning, foreldreopplæring og foreldretrening.

Informasjon om døgnavdelingen

Informasjon om døgnavdelingen

Borg barne- og familiesenter, avdeling Moringen ligger på Gressvik som er et tettsted ca. 6 km utenfor Fredrikstad sentrum. Det er kort avstand til serviceinstitusjoner som post, frisør, lege, bibliotek og butikker, samt den lokale helsestasjonen. Det er gangavstand til fine turområder, og det er kort vei til gratis byferge som bl.a. går til sentrum og Gamlebyen.

Det er også god bussforbindelse til Fredrikstad sentrum, hvor det er enkelt å komme seg videre med buss og tog til de øvrige Østfoldbyene og Østlandet som helhet.

Dette har vi hos oss:

 • Hver familie har egen hybel
 • Felles oppholdsrom
 • Felles kjøkken
 • Gode lekearealer ute og inne

Før vi starter

Det er barneverntjenesten i kommunen som søker om bistand fra senteret. Når plass er tildelt har vi et oppstartsmøte med foreldre og barneverntjeneste. Tema i møtet er bakgrunn for søknaden, informasjon om senteret, foreldrenes motivasjon, vurdering av familiens utfordringer og styrker samt foreldrenes tanker om dette.

Vi avtaler når familien skal flytte inn, hvor lenge oppholdet skal vare og andre ting som er viktig å informere om. Det avklares hva familien trenger å ha med til oppholdet. For å bli litt kjent før innflytting kan teamet komme på et hjemmebesøk eller familien kan komme på en omvisning på senteret.

Ukeplan

Hver familie som bor på senteret, får en ukeplan med oversikt over alle planlagte aktiviteter. Ved planleggingen tas det hensyn til om familien har avtaler med andre instanser som for eksempel NAV, lege, helsestasjon e.l.

Barnepass

Det er foreldrene som er ansvarlige for omsorg, stimulering og aktivitet for barnet. Etter avtale kan miljøterapeuter ved senteret passe barna når foreldrene har samtaler, møter, mottar veiledning eller det oppstår andre særlige grunner.

Hjemreise og ferie

Senteret er stengt annenhver helg, og familien reiser da hjem slik at dagliglivet og kontakten med nettverket hjemme kan opprettholdes. Det er også hjemreise i forbindelse med jul og påske, og senteret har feriestengt fire uker på sommeren.

Rettigheter og plikter

Ved opphold på et senter for foreldre og barn, har foreldrene både rettigheter og plikter. Det forventes at ordensreglene og rutinene på huset følges, og at alle opptrer hensynsfullt overfor hverandre.

Ansatte skal respektere familiens privatliv, og sørge for at familien får påvirke hvordan dagliglivet på senteret skal være. Det tilrettelegges for at familien har det trygt og trives så godt som mulig. Vi er opptatt av å ha et godt samarbeid med foreldrene, der åpenhet og respekt er sentrale begreper. Vi skal oppmuntre og lytte, men vi skal også være ærlige hvis det er bekymring for at barnets behov ikke blir tilfredsstillende ivaretatt.

Tilsyn

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud. Dette kalles tilsyn. Statsforvalteren skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum hvert annet år.

Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Statsforvalteren. Du kan klage både skriftlig og muntlig. Tilsynsrapporter kan du finne på nettsiden til Helsetilsynet.

Henvisning

Henvisning

Her finner du nødvendige skjema for å søke om bistand fra et av våre senter for foreldre og barn.

Avdeling beredskapshjem

Om avdelingen

Om avdelingen

Antall hjem

Borg barne- og familiesenter har to beredskapshjemsavdelinger med 60 beredskapshjem for barn i alderen 0-18 år. Avdelingene består av to avdelingsledere, ti konsulenter, og en psykolog som følger opp plasseringer i våre beredskapshjem. Våre arbeidsplasser ligger i Sundløkkaveien 73, 1659 Torp.

Et midlertidig hjem

Et beredskapshjem er et midlertidig fosterhjem som på kort varsel kan ta imot barn og unge som trenger akutt hjelp fordi de av ulike årsaker ikke kan bo hjemme. Våre beredskapshjem er spredt rundt i østre deler av Viken. Barn plasseres akutt i beredskapshjem etter barnevernloven.

Beredskapshjemmene kan ta imot inntil to barn, og barna får eget rom og det de trenger av nødvendig utstyr utfra alder og behov. Barna vil være en del av familien og delta i familiens hverdag. Beredskapshjemmene vil så langt det lar seg gjøre tilrettelegge for barnas egne interesser og tradisjoner.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Oppfølging av beredskapshjemmene

Borg barne- og familiesenter har to avdelingsledere, ti konsulenter og en psykolog som ivaretar oppfølging av beredskapshjemmene. Oppfølgingen gis gjennom opplæring, undervisning og veiledning individuelt og i gruppe. Borg barne- og familiesenter koordinerer arbeidet rundt barna og samarbeider med biologisk familie, barneverntjenesten som har plassert barna, barnehage/skole/SFO og hjelpeapparat for best mulig å ivareta barna mens de bor hos oss.

Beredskapshjemmene har gjennomgått opplæring i hvordan de skal møte og forstå barn i krise og barn som har det vanskelig. Mange barn har med seg opplevelser og erfaringer som preger dem. Borg barne- og familiesenter er opptatt av å ivareta barna utfra en tilknytningsforståelse og et traumesensitivt perspektiv. Vi jobber etter modellene Circle of Security og Trygg Base.

Oppholdet i beredskapshjem er midlertidig og mange barn vet ikke hvor de skal bo i framtiden. Ofte kan det ta tid å få avklart dette og barna blir boende i usikkerhet lenger enn ønskelig. Beredskapshjemmene har omsorgen for barna inntil en annen og mer varig løsning er funnet, enten det er hjem til foreldrene, til fosterhjem eller til institusjon. Når barna flytter planlagt videre til ny omsorgsbase, følger beredskapshjemmene barnet gjennom en overføringsprosess for å gjøre flyttingen så trygt som mulig.

Tilrettelegging for barn i beredskapshjem

Barnas relasjoner til biologisk familie skal ivaretas. Borg barne- og familiesenter har egnet lokale for samvær mellom barn og foreldre i Sundløkkaveien 73, 1659 Torp. Dersom det er mulig og hensiktsmessig, forsøkes det å sikres kontinuitet i forhold til skolegang og fritidsaktiviteter. Geografiske avstander kan imidlertid vanskeliggjøre dette.

Avdeling PMTO

Om avdelingen

Om avdelingen

Borg tilbyr hjelp til bedre samspill i familier og fosterfamilier med barn under 13 år. PMTO-teamet består av terapeuter og en teamleder.

Tilbudet gis som et frivillig hjelpetiltak etter barnevernloven, i samarbeid med barneverntjenesten.

Dette er et tilbud som er gratis for familien.

Hva er PMTO (Parent Management Training Oregon)?

Parent Management Training Oregon(PMTO)-veiledning er en behandlingsmetode som brukes i familier med barn i alderen 4-12 år, hvor barnet har en utadrettet negativ atferd, og hvor det er behov for mer positivt samspill mellom barnet og foreldrene. Målet med PMTO er å fremme godt samspill og positiv utvikling hos barnet, samt redusere den negative atferden barnet har, gjennom samtaler og øvelser med foreldrene. Denne behandlingen kan forbedre familiesituasjonen som helhet, men også øke trivsel hos barnet på skolen og i fritiden.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Har du et barn som ikke vil høre på deg?

Foreldrene er barnets viktigste læremestre

Som foreldre møter man mange utfordringer i barneoppdragelsen. Alle barn kan oppføre seg trassig og lite samarbeidsvillig, eller de kan vise aggresjon, for eksempel med slag og spark. Hvis slik oppførsel blir et mønster over lengre tid slik at foreldrene synes det er vanskelig å sette grenser og samarbeide med barnet, kan det være godt å få hjelp.

PMTO-behandlingen består av samtaler og øvelse med mål om å støtte og hjelpe foreldrene i deres samspill med barnet. I behandlingsforløpet er foreldrene terapeutens viktigste samarbeidspartner, og de lærer å iverksette et mer positivt samspill i familien ved hjelp av konkrete foreldreverktøy.

PMTO legger vekt på at foreldrene skal:

 • støttes til å kommunisere positivt og tydelig med barnet
 • gi barnet støtte, ros og oppmuntring når det utviser positiv atferd
 • gjennomføre milde negative konsekvenser når barnet ikke samarbeider eller bryter regler

Hvem kan få utbytte av PMTO

PMTO er velegnet til familier hvor barnet gjennom lengre tid har vært særlig krevende, negativt, grensesøkende, trassig, urolig, aggressivt eller sint.
Denne atferden resulterer ofte i at barnet kommer i konflikt med foreldre, søsken, lærer og venner. Barn med disse utfordringene trenger hjelp til å lære å være sammen med andre på en positiv måte. I PMTO tenker vi at det er foreldrene i samarbeid med PMTO-terapeuten som skal hjelpe barnet til å endre atferden. Problematferden til barnet kan være diagnostisert eller ikke, og barnet kan også ha andre diagnoser. Familier med barn med ADHD og problematferd kan f.eks. ofte ha nytte av PMTO sammen med medisinsk behandling.

Hvilke barn kan ha nytte av PMTO:

 • Barn som ofte kommer i konflikt med voksne og andre barn
 • Barn som ikke følger beskjeder og nekter å samarbeide
 • Barn som ofte er i opposisjon

Terapeutens rolle

Å forandre et etablert samspillsmønster i en familie kan være en krevende prosess. PMTO-terapeuten støtter foreldrene aktivt i denne prosessen og hjelper foreldrene med å sette seg mål for behandlingen og finne løsninger som bedrer samspillet mellom foreldrene og barnet. Dette gjøres gjennom samtaler, øvelse og konkrete hjemmeoppgaver.

Terapeuten ringer hjem til familien en gang mellom hver samtale for å støtte dem i hjemmearbeidet.

Hvordan arbeider vi?

PMTO-tilbudet innebærer et tett samarbeid mellom en terapeut og en familie.

 • Det er ukentlige møter mellom terapeuten og foreldrene
 • Begge foreldre, eventuelle steforeldre bør delta
 • Barnet deltar på møtene ved behov
 • Foreldrene får trening i hvordan de på en konstruktiv måte kan samhandle med barnet
 • Det er fokus på hva som går bra i samhandlingen
 • Foreldrene jobber med hjemmeoppgaver mellom møtene
 • Foreldre og terapeut utarbeider i samarbeid mål og delmål for behandlingen
 • Målene blir i fellesskap evaluert gjennom hele behandlingsforløpet
 • Ved behov involveres barnehage eller skole
 • Vanlig behandlingstid er seks til ni måneder
 • Etter endt PMTO-behandling utarbeides det en rapport med en beskrivelse av behandlingsprosessen. Denne går til barneverntjenesten med kopi til foreldre.

PMTO-behandlingen har fokus på:

 • Gode og tydelige beskjeder – dette er første skritt på veien til et godt samarbeid med barnet
 • Ros og oppmuntring – oppmerksomhet på positiv oppførsel fremmer positiv atferd.
 • Grensesetting/milde negative konsekvenser – lærer barnet å akseptere grenser fra foreldrene

Hvordan få PMTO?

For å få PMTO gjennom Bufetat må man ta kontakt med barneverntjenesten i barnets bostedskommune. Barneverntjenesten vil da kunne hjelpe foreldre til å søke bistand om PMTO fra Bufetat.

Avdeling spesialiserte fosterhjem

Om avdelingen

Om avdelingen

Avdelingen tilbyr en forsterket faglig oppfølging til fem fosterbarn i alderen 6-12 år (etter særlig vurdering under 6 år), der barnets fungering og utvikling er preget av:  

 • Alvorlige tilknytnings- og/eller relasjonsskader, eller risiko for dette 
 • Alvorlige atferdsforstyrrelser eller risiko for dette 
 • Gjentatte flyttinger eller risiko for dette 
 • At barnet er utsatt for psykiske, fysiske og/eller seksuelle overgrep 

Avdelingen består av avdelingsleder, psykolog, veileder og familieterapeut. 

En forutsetning for inntak er plassering etter Lov om barneverntjenesten.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Tiltakets målsetting er:

 • Å gi faglig oppfølging til barnets viktigste omsorgsgivere, fosterforeldrene, slik at de opplever støtte og økt grad av trygghet i møte med utfordrende atferd og reaksjoner hos fosterbarnet. 
 • Å fremme barnets utvikling gjennom utviklingsstøttende  og traumebevisst omsorg, forståelse, veiledning og aktivitet. 
 • Å fremme tilknytning mellom fosterbarn og fosterforeldre. 
 • Å hjelpe barnet til å lære nye ferdigheter. 
 • Å fremme positiv atferd hos barnet. 
 • Å fremme samhandling med barnets biologiske familie og nettverk, samt sikre brukermedvirkning. 
 • Å fremme samarbeid og samordnet innsats fra ulike offentlige og private instanser som har et definert ansvar for barnet. 

Tiltaksarbeidet gjennomføres ved:  

 • Et tett samarbeid mellom fosterforeldrene, teamet, den enkelte kommunale barneverntjeneste og øvrige samarbeidspartnere. 
 • En forsterket faglig og økonomisk oppfølging fra teamet med en varighet på  12 måneder (regulert i en oppdragsavtale med Bufetat). Dette innebærer bl.a.:  
  • Opplæring, veiledning, oppfølging og daglig til ukentlig samarbeid med fosterhjemmet.  
  • Kartlegging og samtaler med barnet for å sikre individuelt tilpassede tiltak. 
  • Utarbeidelse og målrettet arbeid knyttet til  barnets handlingsplan. 
  • Veiledning til skole og avlastere etter behov og kapasitet. 

Søknadsprosedyre: 

 • Barneverntjenesten fyller ut og sender inn henvisningsskjema A-1 2013 fra www.bufdir.no. Under punktet «Ønsket bistand» skal det krysses av for institusjon. 
 • Vedlagt henvisningen ligger «Vedlegg til Rutine 01: Utfyllende opplysninger om barn og familie». 

Tilsyn

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud. Dette kalles tilsyn. Statsforvalteren skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum hvert annet år.

Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Statsforvalteren. Du kan klage både skriftlig og muntlig. Tilsynsrapporter kan du finne på nettsiden til Helsetilsynet.

Livskriser gir muligheter – Borg barne- og familiesenter er opptatt av å styrke disse mulighetene for barn og familier som kommer til oss

Borg barne- og familiesenter har fem avdelinger: 

 • Avdeling for foreldre og barn er et tilbud til foreldre med barn i alderen 0-6 år. Avdelingen gir tilbud om spesialisert utredning av omsorgssituasjonen for barn i alderen 0-6 år. Avdelingen kan i etterkant av utredning tilby omsorgsendrende hjelpetiltak hvis kommunen konkluderer med dette i sin undersøkelse. Tiltaket hjemles som et frivillig hjelpetiltak.
 • To beredskapsavdelinger med 60 beredskapshjem for plassering av barn fra 0-18 år
 • PMTO-avdeling for aldersgruppen 4-13 år
 • Avdeling for spesialiserte fosterhjem med fem fosterhjem for plassering av barn 6-13 år
Besøksadresse

Sundløkkaveien 73, 1659 Torp (adm.)

Storveien 121, Gressvik (avd. foreldre og barn)

Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon

466 16 500

Epost
borg.barne.og.familiesenter@bufetat.no
Marit Sahlin
Enhetsleder

Tlf: 466 16 335