Bufdir lyser ut tilskuddsmidler knyttet til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming! Søknadsfristen er 21. januar.

Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming på viktige samfunnsområder som planlegging, bygg, anlegg, uteområder, transport og IKT og er forankret i handlingsplanen for universell utforming Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge (2021–2025). Målet med tilskuddsordningen er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og bidra til bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

Bufdir har nå publisert søknadsskjemaet i søknadsportalen. Alle søknader og eventuelle vedlegg sendes inn gjennom denne portalen. Du må logge deg inn via ID-porten med for eksempel BankID. Søknadsfristen er 21. januar 2022.

Hvordan skrive en god søknad?

Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet.

Svar på det du blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattede beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

 • Beskriv tiltaket så godt som mulig:
 • Hva vil dere oppnå med tiltaket?
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med formålet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå?
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig.
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen til tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Og hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal dere evaluere tiltaket når det er ferdig? Hvordan skal evalueringen brukes senere?
 • Skal dere fortsette tiltaket etter at tilskuddsperioden er over? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Legg ved de nødvendige vedleggene. Dersom det mangler vedlegg, kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som dårligere enn andre søknader.

Budsjett skal legges ved. Sett opp budsjettet så presist som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til gjennomføring av tiltaket.

Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l. Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring, og andre utgifter.

Hva Bufdir legger vekt på ved tildeling

Bufdir legger vekt på:

 • Egenandel/egeninnsats i prosjektene. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som dere stiller til disposisjon for tiltaket, eller at dere dekker kostnader til husleie/lønn i en periode til ansatte som jobber med tiltaket. Deltakeravgift, sponsormidler, øremerkede prosjekttilskudd fra andre og lignende regnes ikke som egenfinansiering.
 • Samarbeide mellom flere aktører i prosjektene
 • Samfunnsnytte

For all øvrig informasjon og regelverk se tilskuddsordningens nettside. Dersom noe er uklart, eller du ønsker mer informasjon, ta kontakt med Joakim Berntson Aase, E-post: joakim.berntsonaase@bufdir.no, Tlf. 466 19 016

Tidligere tildelinger og ramme

Ved tildelingen i 2021 ble totalt 14,5 millioner kroner fordelt. Bufdir mottok til sammen 74 søknader om tilskudd på til sammen 31,5 millioner kroner. 36 av søknadene ble innvilget.

Året før kom det inn søknader om støtte til 82 prosjekter med en total søknadssum på over 40 millioner kroner, mens rammen for tilskudd var på 13 millioner kroner.

Hvor stor rammen for tildeling blir i 2022, er ikke avklart før Stortinget har vedtatt budsjettet for neste år over jul.

Mange av prosjektene som har fått støtte presenteres via Bufdirs nyhetsbrev om universell utforming eller på åpne møter i relevante fora Bufdir administrerer:

 

tilskudd.jpg

Frist for å søke tilskudd er satt til 21. januar 2022 (Illustrasjonsfoto: Istock)