Brukermedvirkning er helt avgjørende for god universell utforming. Det mener Fylkesrådet i Nordland i sitt innspill til den nye handlingsplanen for universell utforming som regjeringen nå arbeider med. Rådet mener at statlige myndigheter kan stille sterkere krav til gjennomføring av brukermedvirkning og at brukerne har rett til å medvirke i utformingen av tjenester. Nordland fylkeskommune har også utarbeidet retningslinjer for brukermedvirkning.

Manglet rutiner for brukermedvirkning

I 2016 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av universell utforming i Nordland fylkeskommune der brukermedvirkning var et tema. Forvaltningsrevisjonen viste at fylkeskommunen ikke hadde hatt brukermedvirkning ved anskaffelser innen samferdsel. I byggeprosjekter hadde det vært noe brukermedvirkning, men det manglet felles rutiner for brukermedvirkningen. Fylkesrevisjonen anbefalte at det ble utarbeidet retningslinjer for brukermedvirkning i samarbeid med representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner. Med støtte fra Bufdirs tilskuddsordning for universell utforming, har Nordland fylkeskommune fått på plass retningslinjer for brukermedvirkning i arbeidet med universell utforming (pdf-fil).  

Ulike former for brukermedvirkning

Retningslinjene gjør rede for ulike nivåer for brukermedvirkning. På individnivå dreier det seg om å kunne påvirke utformingen av tjenestene man selv mottar. På tjenestenivå er det brukerrepresentanter som samarbeider med fagpersoner innen tjenesteapparatet. I brukermedvirkning på systemnivå involveres brukergrupper og brukerorganisasjoner i planlegging av tiltak og tjenester som har allmenn betydning og de deltar i råd eller utvalg på styringsnivå.

Medvirkning i råd for personer med nedsatt funksjonsevne er eksempel på medvirkning på systemnivå.

Strategisk metode for uu

Retningslinjene omtaler brukermedvirkning som en strategisk metode for å oppnå universell utforming og for å utvikle gode tjenester til alle, og de peker på at en fylkeskommune leverer en lang rekke viktige tjenester til befolkningen. Fylkeskommunen har blant annet ansvaret for en rekke transporttjenester som buss, hurtigbåt og ferje samt fylkesveiene. De har også ansvaret for videregående utdanning, tannhelse, folkehelse og regional utvikling.

Målet med brukermedvirkning er å sikre full deltakelse og samfunnsmessig likestilling, heter det i retningslinjene som sier noe om både hvem som skal benytte brukermedvirkning, hvem som kan være brukerrepresentant og hvordan brukerrepresentanter skal oppnevnes. Retningslinjene stiller krav til fylkeskommunene hva brukerrepresentanter skal kunne forvente når de medvirker.

Egen handlingsplan for universell utforming

Nordland fylkeskommune har vedtatt en handlingsplan for universell utforming for perioden 2018-2021(pdf-fil) som inneholder 87 ulike tiltak som skal gjennomføres i perioden.

Handlingsplanen var nylig til behandling i fylkestinget. Statusrapporten for gjennomføring av handlingsplanen pr. september 2020 , viste at 54 % av tiltakene er gjennomført, 39 % er påbegynt og 7 % er ikke igangsatt. Så langt i planperioden ble gjennomføringen av handlingsplanen vurdert til å være god. Retningslinjene for brukermedvirkning er et av tiltakene som nå er gjennomførte fullt ut i henhold til planen.

Innspill til regjeringens handlingsplan

På nasjonalt nivå arbeider Kulturdepartementet, som har ansvaret for likestillings- og inkluderingspolitikken i Norge, med en ny handelingplan for universell utforming. I den forbindelse har en rekke instanser og organisasjoner deltatt med innspill. Nordland fylkeskommune har gitt innspill til dette arbeidet gjennom fylkesrådet (fylkeskommunens «regjering»). Her trekker fylkesrådet fram blant annet viktigheten av brukermedvirkning. Statlige myndigheter kan stille sterkere krav til gjennomføring av brukermedvirkning, skriver de. Alle innspillene fra fylkesrådet i Nordland til regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021-2025, finnes på Nordland fylkeskommunes nettsider.

 

Ferje240.jpg

Foto: Istockhoto

Bildetekst: Kollektivtransporten er et av fylkeskommunens ansvarsområde. Her er ferja på vei fra Bodø til Moskenes.