Dagens faglitteratur om universell utforming svarer ikke godt på utfordringene transportetatene møter i sitt arbeid, og når planleggere mangler helhetlig kunnskap vil ikke løsningene som bygges holde høy nok standard, mener Transportøkonomisk Institutt. Dette ønsket de å gjøre noe med. De startet derfor et arbeid med å skrive ny faglitteratur på området. Fire av til sammen sju planlagte artikler er nå klare.

Artikkelsamlingen skal bidra til økt overordnet kunnskap om hva universell utforming og tilgjengelighet for alle innebærer, samt prinsipper for hvordan tilgjengelighet for alle kan oppnås i transportsammenheng når det gjelder planprosess og fysiske løsninger.

Den første artikkelen tar for seg funksjonskrav for inkluderende transport. Her stilles det spørsmål om hvilke funksjonskrav en transportløsning bør tilfredsstille dersom den skal legge til rette for sosial inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Litteraturen det vises til peker på flere forhold som viktig; det må være lett tilgjengelig informasjon, fleksibilitet, pålitelighet, trygghet, universell utforming, økonomisk forutsigbarhet, lite administrasjon og kort, forutsigbar reisetid. Når det gjelder universell utforming er det viktig å stille gode funksjonskrav til av- og påstigning, til og fra holdeplass, opphold om bord, stoppested og reservert parkering.

Formålet med artikkelen har vært å sammenstille eksisterende forskning om barrierer i transport som kan påvirke sosial inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Selv om funksjonskravene ikke utgjør et praktisk evalueringsverktøy, kan de anses som en systematisk tilnærming til skjønnsmessige vurderinger av transportløsninger, skriver forfatter Kristin Ystmark Bjerkan.

Den neste artikkelen tar for seg universell utforming og barrierer for bruk av kollektivtransport. Her gjennomgås ulike funksjonsnedsettelser, hvilke barrierer de møter når det gjelder kollektivtransport og forslag til tiltak for å fjerne barrierene. Det pekes på at universell utforming er mer enn utforming av det fysiske miljøet. Hvordan kollektivtransporten organiseres, det sosiale miljø tilknyttet reisen og automatisering av billettsystemer kan innebære barrierer både for personer med nedsatte funksjonsevner og for andre.

I artikkelen om universell utforming og medvirkning i planprosesser fysiske samferdselsstrukturer det vil si alt man trenger for å kunne gå, sykle eller kjøre, i fokus. Hensikten med artikkelen er å bidra til en kritisk refleksjon rundt planprosesser, universell utforming og medvirkning sett fra et planleggerperspektiv og basert på forfatternes egne erfaringer. Artikkelen skal gi en økt forståelse for kompleksiteten som ligger i dette systemet, og hvordan det kan være en medvirkende faktor til at man ikke alltid får til gode og helhetlige løsninger.

Hvordan sikre universell utforming av reisekjeder i et system med sammensatte lover, regler og ansvar? spørres det i den fjerde artikkelen, som har fått nummeret fem da artikkel nummer en ikke er gjort tilgjengelig ennå. Her gis det en innføring i det juridiske og organisatoriske rammeverket for universell utforming i transportsektoren med et særlig søkelys på reisekjeder. Målet er å illustrere hvordan rammeverket er bygd opp og fungerer, samt bidra til en økt forståelse for hvilke lover, regler og ansvar som ligger til grunn for universell utforming av reisekjeder. Til slutt diskuteres hvordan man kan sikre universell utforming av transportsystemet selv om lovverket og ansvaret er sammensatt og nye reformer endrer ansvarsforholdene i transportsektoren

Artiklene er tilgjengelige som separate PDF-filer med løpende paginering som om de var kapitler i en bok.

Målgruppen for artikkelsamlingen er:

  • studenter på høyskoler og universitet og etterutdanningskurs
  • planleggere, prosjektledere og bestillere i transportetatene
  • konsulenter som utfører oppdrag for transportetatene

I tillegg vil artikkelsamlingen være relevant for statlig, fylkeskommunalt og kommunalt ansatte som på ulike måter arbeider med eller er innom universell utforming i sin arbeidshverdag.

Kjersti Visnes Øksenholt og Nils Fearnley er redaktører for artikkelsamlingen. Alle artiklene har vært gjennom fagfellevurdering i tråd med vitenskapelige prinsipper.

Artikkelsamlingen er initiert og delfinansiert av Statens vegvesen. Bufdir har delfinansiert artikkelsamlingen gjennom tilskuddsordningen «Universell utforming - kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon».

Følg med på TØIs nettsider framover for flere artikler.

transport.jpg

Overfylte transportmiddel gjør at mange med psykiske lidelser unngår å reise i rushtiden. Det bør derfor finnes nok sitteplasser både på transportmiddelet og på stasjonsområdene da det å skulle stå tett inntil andre ses på som en ekstra belastning. (Illustrasjonsfoto: Istock)