At underlaget man går på oppleves som trygt og sklisikkert er viktig, spesielt for eldre som er utsatt for skader ved fall. Forskere ved SINTEF og NTNU Gjøvik har undersøkt ulike typer materialer; hvordan de oppleves og hvordan resultatene fra undersøkelsen kan påvirke regelverk og rådgiving når det gjelder universell utforming av uteområder. Nå er rapporten klar. 

Forskerne ønsket mer kunnskap om sklisikkerhet for å forebygge fall og skape trygge og inkluderende utearealer.

For å nå målene om universell utforming av kommunesentre og friluftsområder, trenger tiltakshavere og prosjekterende kunnskap om materialer og overflater som oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK).

- Men, per i dag fins det ikke fallsikre underlag som også oppfyller kravene til universell utforming. Både byggherrer og landskapsarkitekter ønsker derfor kunnskap om alternative løsninger for trygge uteområder, forteller seniorforsker Karine Denizou i en artikkel på SINTEFS nettsider. Hun er en av forskerne bak rapporten.

Opplevelse av utrygghet ved gange på et underlag er knyttet til flere forhold: at underlaget er for glatt, at underlaget har for høy friksjon slik at skoen nærmest henger igjen i underlaget, eller andre forhold knyttet til opplevelse av utrygghet som kan påvirke hvordan man går. Belysning, helningsgrad, personlige erfaringer med fall, friksjon i underlag påvirker opplevelsen av hvor sklisikkert underlaget er.

Undersøkelse av tre uteanlegg i Oslo

Stovnertårnet, Jesperudjordet aktivitetspark og Munkerud barnehage ble undersøkt. Undersøkelsene bestod av befaringer, dokumentgransking, og intervjuer med tiltakshavere, entreprenører, prosjekterende og produktleverandører. Målet var å undersøke løsninger for sklisikkerhet og håndtering av sklisikkerhet i lys av universell utforming. Oslo kommune har dessuten et mål om å begrense gummibelegg på grunn av hensynet til miljø og helse.

Et viktig funn i prosjektet er at når byggherren har sklisikkerhet høyt på dagsorden, blir sklisikkerhet viet stor oppmerksomheten i hele prosjektteamet fra prosjekterende til leverandør og entreprenør.

Laboratorieforsøk

På utformingslaboratoriet ved NTNU Gjøvik skulle ni personer bevege seg på ulike typer underlag, mens stressnivå, øyefokus og muskelaktivitet i leggene ble målt. Deltakerne svarte også på hvor trygt/vanskelig det var å ferdes på de ulike underlagene. Fire typer underlag ble undersøkt: tredekke med riller, tredekke uten riller, betong og gummi. Mange av testpersonene opplevde gummi som veldig behagelig å gå på da det er mykt og har god friksjon. Gummi er det eneste som oppfyller kravene til dekke på lekeplasser, men er ikke bra for miljøet. Gummidekke er imidlertid vanskelig når det gjelder vintervedlikehold og brøyting. Laboratorietesten viste også at blikkontakt mot noe stabilt og trygt kan være et behov, selv om ingen av forsøkspersonene opplevde riggen som bratt eller farlig å gå i.                                                        

Sikkerhet i bruk

Byggteknisk forskrift (TEK 17), § 12-5 sier at «Byggverk skal ha en utforming som forebygger fare for skade på personer og husdyr ved sammenstøt eller fall.» Undersøkelsen viste at det vil være vanskelig å definere kvantitative ytelseskrav i byggteknisk forskrift (TEK) så lenge det er så mye usikkerhet forbundet med måling av friksjon. Forskerne forslår derfor at TEK bør utdypes med veiledning for økt kunnskap om materialenes allsidige egenskaper og helhetlige løsninger for sklisikring. Sklisikkerhet bør planlegges helhetlig, med spesiell oppmerksomhet på følgende, i tillegg til materialenes overflate:

  • planlegging av overvannshåndtering i helninger
  • nøye detaljering for å holde på masser ved mye nedbør, f.eks. bruk av kantstein
  • belysning og markeringer for å synliggjøre risikoområder
  • håndløper i utsatte områder
  • oppvarming av utvalgte strekninger som gangatkomst
  • skjerming for nedbør i form av overdekking eller inntrukne inngangspartier

 

Rapporten «Universell utforming av trygge og sklisikre utearealer» kan lastes ned fra SINTEFs nettsider

Prosjektet var finansiert av Bufdir og var og et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Community (tidligere SINTEF Byggforsk) og NTNU Gjøvik.

Gummidekke på lekeplass

Foto: LaterJay Photography fra Pixabay

Bildetekst: Gummi er det eneste som oppfyller kravene til dekke på lekeplasser, men er ikke bra for miljøet.