KS har etablert en ambassadørordning for å øke kunnskapsnivået om universell utforming i kommunesektoren. En rekke ambassadører med ulik faglig bakgrunn står klare til å hjelpe kommuner og fylkeskommuner.  Ordningen er gratis! KS dekker ambassadørenes reise, opphold og tidsbruk i forbindelse med kursopplegg.

KS har de siste ni årene drevet et nettverk om universell utforming for kommuner og fylkeskommuner.  Hensikten med nettverket er å gi administrativt ansatte og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner faglig påfyll, nye verktøy og metoder å arbeide etter når det gjelder universell utforming. Deltakerne blir del av et stort nettverk med fagpersoner fra andre kommuner og fylkeskommuner.  Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å bli tatt opp som medlemmer, og det er ledige plasser og derfor mulig å søke om plass. Gjennom nettverket deles kompetanse og erfaring med universell utforming av bygg og uteområder.

Ambassadører for universell utforming

Ordningen startet i 2018 opp i et pilotprosjekt hvor særlig kompetente deltakere i nettverket fungerer som ambassadører for universell utforming. Ambassadørene kan holde kurs i kommuner og fylkeskommuner og gi generell opplæring innenfor universell utforming i bygg og utemiljø. Målgruppen for tiltaket er ansvarlige innen politisk og administrativt nivå for planlegging, byggesak, eiendomsforvaltere, friluftsliv, helse- og omsorg, kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, ungdomsrådet samt andre interesserte.

KS har ansvar for drift av ambassadørkorpset og står for opplæringen av ambassadørene, men grunnleggende kompetanse om universell utforming, erfaringer med ulike prosjekter i kommune/fylkeskommune med universell utforming, både praktisk og strategisk arbeid (arbeid med kommuneplanarbeid, strategier for universell utforming med mer) er en forutsetning for å bli tatt opp som uu-ambassadør. Ambassadørene kan være både kommunerepresentanter og fylkeskommunerepresentanter. Ambassadørene har en geografisk spredning slik at det skal være enklere for dem å reise rundt i sitt nærområde.

Gratis ordning

KS viderefører ordningen også i 2023 og ytterligere 10 nye ambassadører står klare til å hjelpe. KS dekker reise og opphold og honorar til ambassadøren mens hen er på oppdrag i en kommune eller en fylkeskommune. Hvis en kommune eller fylkeskommune ønsker kompetanseheving om universell utforming av bygg og uteområder, kan de ta kontakt med seniorrådgiver Christian Hellevang i KS for å bli satt i kontakt med en uu-ambassadør i sitt distrikt.

Christin Hellevang, tlf. 930 81 650, eller e-post Christian.Hellevang@ks.no

Trondheim.jpg

Kommunenettverket planlegger samling i Trondheim i mai. Her fra Trondheim torv som er blitt oppgradert for å gi bedre brukskvalitet for alle. Mer om prosjektet på trondheim2023.no (Foto: Solveig Dale)