Flere representanter fra partiet SV har fremmet er forslag for Stortinget som innebærer styrking av funksjonshemmedes rettigheter og flere konkrete tiltak for universell utforming.  Forslaget er nå til behandling i Arbeids- og sosialkomiteen som skal gi sin innstilling i slutten av oktober. 

Bakgrunnen for forslaget fra representantene Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Camilla Sørensen Eidsvold, Lars Haltbrekken, Katrine Boel Gregussen, Kari Elisabeth Kaski og Mona Fagerås, er at de mener en av forutsetningene for at Norge skal oppfylle menneskerettighetenes krav om å sikre likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelser er at samfunnet er universelt utformet. Forslagsstillerne mener Norge må sette som mål å være universelt utformet innen 2035.

Representantforslag 118 S (2019–2020) peker de på at det er langt igjen til Norge er universelt utformet både når det gjelder skoler, transport, kultur og varer og tjenester.

Et representantforslag til Stortinget er saker som representanter sender til behandling i Stortinget. Disse forslagene får samme behandling som saker som regjeringen fremmer. «Representantforslag  S» er forslag til vedtak vedrørende alminnelige saker og budsjettsaker (stortingsvedtak). Mer om representantforslag på Stortinget.no.

12 konkrete tiltak

De konkrete forslagene Stortinget bes ta stilling til er:

 1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven, for å gi konvensjonen forrang i norsk rett.
 2. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om at Norge undertegner tilleggsprotokollen til CRPD slik at norske borgere ikke utestenges fra å klage inn mulige menneskerettighetsbrudd på grunnlag av nedsatt funksjonsevne til CRPD-komiteen.
 3. Stortinget ber regjeringen i ny handlingsplan for universell utforming, som er varslet i 2021, sette tidsfrist for at Norge skal være universelt utformet innen 2035.
 4. Stortinget ber regjeringen inkorporere «Veikart- Universelt utformet nærskole 2030» i den kommende handlingsplan for universell utforming, og sette av tilstrekkelige stimuleringsmidler i framtidige statsbudsjett for at veikartet kan bli realisert.
 5. Stortinget ber regjeringen sørge for at universell utforming av samferdselssektoren innarbeides som et overordnet prinsipp i ny Nasjonal transportplan for å oppnå at Norge blir universelt utformet innen 2035.
 6. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av diskrimineringslovgivningen slik at retten til informasjon, varer og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne inkluderes.
 7. Stortinget ber regjeringen pålegge kommuner å sørge for at alle valglokaler og møter i kommune- og bystyrer finner sted i lokaler som er universelt utformet.
 8. Stortinget ber regjeringen sikre e-valgløsninger for blinde og svaksynte ved kommende kommune- og fylkestingsvalg og stortingsvalg.
 9. Stortinget ber regjeringen vurdere innføring av et krav om universell utforming i kultursektoren, og at personer med behov for ledsager får benytte ledsagerbevis, som inngangskrav for offentlig støtte til kulturarrangementer.
 10. Stortinget ber regjeringen sikre at alle bygg og transportmidler har evakueringsutstyr som sikrer personer med funksjonsnedsettelse en trygg evakuering.
 11. Stortinget ber regjeringen sikre at beredskapsplaner for katastrofer også ivaretar hensynet til mennesker med funksjonsnedsettelse.
 12. Stortinget ber regjeringen stramme inn kravet til når «uforholdsmessig byrde» kan benyttes som argument for at virksomhetseier kan fritas fra å sørge for universell utforming av egen virksomhet.

I forslaget kan du lese mer om bakgrunnen for at representantene kommer med akkurat disse 12 forslagene.

Arbeids- og sosialkomiteen har frist til 20. oktober med å komme med en innstilling til Stortinget, som deretter behandler saken.

Foto: Istockphoto, Stortinget skal i høst ta stilling til en rekke forslag om universell utforming

Stortinget skal i høst ta stilling til en rekke forslag om universell utforming