Bufdir lyser nå ut tilskudd til arbeidet med universell utforming og gir støtte til prosjekter som omfatter kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon. Prosjekter som omhandler kartleggingstiltak av universell utforming av grunnskoler, vil prioriteres i årets tildeling. 

Accessibilityknapp på tastatur
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen «tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming».
Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming på viktige samfunnsområder som planlegging, bygg, anlegg, uteområder, transport og IKT.

Alle med organisasjonsnummer kan søke

Alle statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter, stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner kan søke om midler. I praksis betyr dette alle som har et organisasjonsnummer.

Bufdir kan gi i støtte til tiltak som bidrar til:

 • Forskning og kunnskapsutvikling på området universell utforming
 • Nyskapning i form av produkt-, plan- eller systemutvikling innen universell utforming
 • Kompetanseheving og effektiv spredning av informasjon om universell utforming

Det gis ikke tilskudd til bygge- eller oppgraderingsprosjekter. Lokale tiltak med begrenset overføringsverdi vil heller ikke få støtte.

Hva legger Bufdir vekt på ved tildelingen?

I tildelingen legger Bufdir vekt på:

 • Egenandel/egeninnsats i prosjektene
 • Samarbeide mellom flere aktører i prosjektene
 • Samfunnsnytte

Prosjekter som omhandler kartleggingstiltak av universell utforming av grunnskoler, vil prioriteres i årets tildeling.

Alle søknader og eventuelle vedlegg sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal. Mer informasjon og regelverk for ordningen finnes på tilskuddsordningens nettside.

Hvordan skrive en god søknad?

Bufdir har utviklet en veiledning til hvordan søknadsprosessen foregår. Se gjerne punktene om hva en god søknad bør inneholde:

Beskriv tiltaket så godt som mulig:

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket?
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med formålet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå?
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig.
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen til tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Og hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal dere evaluere tiltaket når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal dere fortsette tiltaket etter at tilskuddsperioden er over? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Tidligere tildelinger

Ordningen ble etablert i 2014 og siden den gang har mange prosjekter fått støtte.
Ta gjerne en kikk på tidligere tildelinger. Oversikt over alle tildelinger finner du på Bufdirs nettsider.
Søknadsfristen er 9. februar.

Foto: Pixabay