Hvordan påvirker det fysiske miljøet skolehverdagen til elever med ADHD, autismespekterdiagnoser og Tourettes syndrom eller andre elever med utfordringer knyttet til sensorikk og kognisjon? Ti skoleansatte er intervjuet om hvilke erfaringer de har. Tilstrekkelig med grupperom og mulighet for å skjerme enkeltelever for lyd- og synsinntrykk er av hovedfunnene.

Undersøkelsen som nå er ferdig, er en oppfølging av og en supplering til en undersøkelse som ble gjennomført i 2018 hvor det ble samlet erfaringer om det fysiske læringsmiljøet for elever med kognitive og sensoriske vansker fra interesseorganisasjoner, fagmiljøer med kompetanse på elever med denne type vansker og fra litteratur.

I rapporten Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker (PDF, 2 MB) fra 2018, ble det konkludert med at det er nødvendig med mer erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap knyttet til hvordan elever med kognitive og sensoriske vansker påvirkes av det fysiske læringsmiljøet.

I rapporten fra 2018 ble det påpekt at universell utforming ofte handler om å ta hensyn til funksjonsnedsettelser knyttet til bevegelse og forflytning, syn og hørsel. Elever med kognitive og sensoriske vansker har imidlertid også krav på et fysisk læringsmiljø som er tilpasset deres behov.

Med støtte fra Bufdirs tilskuddsordning har nå Universell Utforming AS fulgt opp rapporten fra 2018 med å intervjue ni pedagoger og en vernepleier om hvilke erfaringer de har med hvordan elever med kognitive og sensoriske vansker påvirkes av det fysiske læringsmiljøet. Intervjuobjektene er ansatte ved skolene og har bidratt med sine erfaringer når det gjelder hvordan elevene påvirkes av lyd- og synsinntrykk, mange mennesker og behov for skjerming.

Erfaringene fra de skoleansatte viser seg i hovedsak å være sammenfallende med funnene i rapporten fra 2018.

Informantenes eksempler på gode løsninger for elevgruppen er blant annet:

 • Flere inngangsdører for å unngå trengsel. Der det er store, åpne trapper bør det være mindre, lukkede trapperom i tillegg.
 • Tilstrekkelig store klasserom/læringsarealer og spesialrom.
 • Variasjon i type og størrelse på grupperom. Alle klasser/trinn bør ha grupperom med fysisk nærhet til læringsarealet. Det er en fordel om grupperommet kan nås fra flere steder enn læringsarealet.
 • Grupperommene må kunne skjermes mot både innsyn og utsyn.
 • Vinduer og glassvegger bidrar til at mange elever med kognitive og sensoriske vansker blir distrahert. Det må derfor være mulighet for skjerming.
 • Lydutstyr med mikrofon og høyttalere anbefales i alle klasser og type arealer.
 • Ventilasjonsanlegg og annet utstyr bør avgi minimalt med støy.
 • Hyggelige omgivelser med orden i klasserommet, skap og fine farger bidrar til trivsel.
 • Undervisning i mindre grupper på egnet grupperom, forutsetter at det er tatt høyde for dette behovet i planløsningen.
 • Faste plasser i læringsarealet er viktig for mange elever med kognitive og sensoriske vansker.
 • Uteområdene bør ha variasjon i utformingen med områder for aktivitet, rusleturer og samtaler på en benk. Uteområdene bør være forutsigbare og trygge.

Forfatterne av undersøkelsen påpeker at den er for liten i omfang til at resultatene kan generaliseres, men skriver at «erfaringer og synspunkter fra informantene likevel kan ha nytteverdi som brukererfaringer når nye skoler skal planlegges og eksisterende skoler skal rehabiliteres».

Det står videre: «Valg av planløsning i skoler er et komplekst felt og henger tett sammen med pedagogikken. Fysisk utforming tilpasset elever med kognitive og sensoriske vansker bør spesielt undersøkes når det framover skal forskes på ulike hovedgrep og grad av åpenhet i planløsningen»

Undersøkelse om hvordan det fysiske læringsmiljøet påvirker elever med kognitive og sensoriske vansker. Sammenfatning av intervjuer med ti skoleansatte PDF (1 MB) 

Person i røde sko på vei opp en trapp

Bildetekst: Store, åpen trapper og flere innganger kan være viktig for elever med kognitive og sensorisks vansker. Da blir det mindre stress og trengsel.

Illustrasjonsfoto: Pixabay