Hvordan skal skolen sikre at så mange som mulig kan bruke de digitale verktøyene? Med støtte fra Bufdirs tilskuddsordning i 2020 har Universell Utforming AS og Inklusio i Danmark, undersøkt noen vanlige apper som brukes i skolen og laget en enkel sjekkliste for å avdekke manglende universell utforming.

Stadig mer av undervisningen, læringen, oppgaver og innleveringer skjer digitalt i skolen. Dette skjer via ulike typer digitale læringsressurser, læringsplattformer, digitale bøker, nettsteder eller apper. Noen av appene er generelle og brukes i flere sammenhenger, andre er spesielt utviklet for undervisning.

Universell Utforming AS fikk i 2020 tilskudd fra Bufdir til prosjektet "Digital kartlegging i skolen". Prosjektet skulle undersøke universell utforming i en del vanlige apper som brukes i skoleverket i dag. I tillegg skulle det i prosjektet lages en sjekkliste for lærere, rektorer og skoleeiere slik at de selv kan kontrollere universell utforming i apper. Prosjektet og sjekklisten er nå ferdig.

Feil funnet i alle appene

Apper som ble testet var:

  1. Showbie – samhandling, innlevering og oppfølging lærer-klasse-elev-foreldre
  2. Book Creator – lage multimediainnhold
  3. IThoughts – lage tankekart
  4. Gangetesteren – mattespill
  5. Geogebra – geometriundervisning, avansert kalkulator
  6. Kahoot – underholdning, spill og multiple choice-oppgaver
  7. Brettboka – app for å laste ned og lese digitale lærebøker

Disse appene ble valgt for å prøve å oppnå spredning når det gjelder fag, innholdstyper og produsenter.

Testene ble gjennomført ved å velge en vanlig oppgave i hver app for deretter å teste et utvalg av kravene i retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) som forskrift om universell utforming av IKT-løsninger bygger på.

Ingen av appene som ble undersøkt, tilfredsstilte alle kravene de ble kontrollerte for.

Graden av utilgjengelighet varierte fra mindre kritiske feil som kan gjøre det vanskeligere for brukere med funksjonsnedsettelser å bruke appen på lik linje med medelevene, til apper som var helt umulige å bruke for mennesker med nedsatt syn eller andre funksjonsnedsettelser. Dette har innflytelse på elevers mulighet for likestilt deltakelse i undervisningen.

Sjekkliste for apper

Parallelt med den konkrete gjennomgangen av appene, ble det utviklet en sjekkliste med tanke på å kunne utføre en enkel kontroll av appen uten at den som kontrollerer har bakgrunn innen universell utforming eller har utstrakte dataferdigheter. Sjekklisten skal gi en pekepinn på om appen tilfredsstiller de mest grunnleggende kravene til universell utforming, men vil ikke dekke samtlige krav ved et eventuelt tilsyn fra Digitaliseringsdirektoratet.

Det er heller ikke garantert at appen er fullt brukbar eller brukervennlig, står det å lese til slutt i sjekklisten. Selv om sjekklisten ikke avdekker alle problemer, gir den en tydelig indikasjon på nivået av tilgjengelighet. Sjekklisten er laget for iOS-apper, det vil si apper man kan laste ned til iPhone eller IPad.

Sjekklisten finnes som nettversjon eller den kan lastes ned som PDF (1MB) fra Universell Utforming AS’ nettsider.

sjekkliste apper.jpg

Ved at de digitale løsningene som velges i skolen er universelt utformet, kan flere delta på lik linje med de samme løsningene. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)