I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget den 9. september, har fagbladet Din hørsel gått gjennom partiprogrammene og sett på hva de ulike partiene mener om universell utforming. Og hvordan gikk det da Diskrimineringsnemnda fikk klage på partienes nettsider? I vår ble flere partier pålagt retting av brudd på kravene til universell utforming.

Fagbladet Din Hørsel, som gis ut av Hørselshemmedes landsforbund (HLF) har i det siste nummeret gått gjennom de største partienes programmer, og hva de mener om universell utforming, i tillegg til andre saker mer spesifikt rettet mot personer med hørselsnedsettelser. Vi bringer et lite utdrag:

Høyre vil blant annet spesielt sørge for at etterlevelsen av universell utforming-regelverket for IKT-løsninger blir etterlevd bedre i offentlige sektor.

Arbeiderpartiet mener at det må settes i gang tiltak for å heve kompetansen på universell utforming hos dem som står for offentlig planlegging, utbygging og innkjøp. Arbeiderpartiet mener også at skolebygg må prioriteres i arbeidet med universell utforming.

Senterpartiet vi at arbeidet med universell utforming skal intensiveres. Arbeidet må skje systematisk og på lokalt plan, ikke bare i stortingsmeldinger, men i praksis.

Fremskrittspartiet vil evaluere handlingsplan for universell utforming, og etablere en ny når den gjeldende handlingsplanen for universell utforming utløper i 2020.

SV vil gjeninnføre 2025 som mål for et tilgjengelig Norge, og sikre et universelt utformet Norge innen 2035, inkludert en plan for finansiering. SV tar også opp viktigheten av at all informasjon om sikkerhet og beredskap blir gitt i et format som er tilgjengelig for alle.

Miljøpartiet de grønne (MDG) vil øke overføringene til kommunene slik at de kan bedre prioritere universell utforming, samt å styrke rettighetene til minoritetsspråklige med tegnspråk.

Rødt vil at det gjeldende regelverket for universell utforming skal praktiseres strengere, og at kommunene setter av midler til oppgradering av kommunale bygg.

Kristelig folkeparti (KrF) vil arbeide for at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) blir inkorporert i norsk lov.

Venstre lover å gjøre alle offentlige undervisningsbygg universelt utformet i løpet av 10 år. Partiet vil også kraftig forbedre universell utforming av kollektivtrafikk.

Tilsyn og klager på partienes nettsider

Tilsyn for universell utforming av IKT gjennomførte i mai i 2017 en statusmåling om universell utforming av nettsidene til stortingspartiene. Hensikten med statusmåling var å undersøke om alle hadde like muligheter til å finne informasjon på nettsidene til de politiske partiene som var representert på Stortinget. Statusmålingen viste at Arbeiderpartiet var det partiet som hadde færrest brudd på forskriften, der 81 prosent av testresultatene var i samsvar med kravene i forskrift om universell utforming av IKT. Dårligst resultat hadde Kristelig Folkeparti med 38 prosent, fulgt av Fremskrittspartiet med 52 prosent og Miljøpartiet De Grønne med 57 prosent.

I juni samme år mottok Diskrimineringsnemnda klage på nettsidene til en rekke Stortingspartier. I mars i år var klagene ferdig behandlet. Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Venstre var omfattet. Nemnda konkluderte med at alle disse partiene diskriminerte på grunn av manglende universell utforming av deres respektive nettsider og påla retting.

Kilde: Din hørsel 4-2019, difi.no, diskrimineringsnemnda.no

IstocPhoto: Alle skal kunne stemme og orientere seg i det politiske landskapet, uavhengig av funksjonsevne