Kommuner på Østlandet som satser på et fremtidsrettet, flerfunksjonelt og universelt utformet skoleanlegg, kan nå søke om én million kroner til transformasjon og oppgradering av eksisterende skoleanlegg. Som del av prosjektet «Skoleanlegg for bærekraftige byer og lokalsamfunn», skal tre prosjekter tildeles én million kroner i prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Bufdir bidrar med driftsmidler til prosjektgjennomføring.

Som del av prosjektet «Skoleanlegg for bærekraftige byer og lokalsamfunn», skal tre pilotprosjekter tildeles én million kroner i prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) ved Bylivssenteret er prosjektansvarlig, og Bufdir bidrar med driftsmidler til prosjektgjennomføring.

Prosjektet «Skoleanlegg for bærekraftige byer og lokalsamfunn» retter søkelyset mot hvordan dagens grunnskoleanlegg kan oppgraderes og utformes slik at de blir mer tilgjengelige for eksisterende og nye brukergrupper.

Forutsetningen er at et eksisterende skoleanlegg planlegges oppgradert/utvidet med vekt på sambruk med andre funksjoner og høye ambisjoner for universell utforming, fysisk så vel som digitalt.

Sambruk og universell utforming

I et bærekraftig utviklingsperspektiv gjelder det å utnytte bebyggelse, tomter og materialer som allerede finnes best mulig.

En viktig samfunnsoppgave er derfor å undersøke hvilken rolle dagens skoleanlegg kan ha i arbeidet med bærekraftig stedsutvikling og hvordan skoleanlegget kan samlokaliseres med andre funksjoner, nærmiljøtilbud og fritidsaktiviteter for å skape liv på skoleanleggene utenom arbeids- og skoletid. Universelt utformede bygg muliggjør likeverdig deltakelse for alle brukergrupper.

Gevinsten med sambruk kan være stor. Ved å samlokalisere flere funksjoner, kan samfunnet og hver enkelt kommune få mer ut av sine investeringer, redusere driftskostnader, øke tilgjengeligheten for flere brukergrupper og skape attraktive møtesteder som bygger opp under et levende lokalmiljø.

Hensikten med de tre pilotprosjektene i kommunene, vil være å vise muligheter og løfte frem gode eksempler på hvordan skoleanlegg kan planlegges og utformes til å være kjernen i et attraktivt og levende lokalmiljø der alle kan delta.

Kommuner som deltar vil få inspirasjon og faglig veiledning til å jobbe med stedsutvikling, sambruk og universell utforming.

Innovasjon- og læringsarena

Utvalgte pilotprosjekter starter med deltakelse på en nettverkssamling 8.-9. februar 2022, med faglig dypdykk, inspirasjon og studietur. I perioden 2022-23 blir det individuell oppfølging tilpasset hvert prosjekt og 1-2 felles nettverkssamlinger i året med inspirasjon og erfaringsutveksling mellom pilotprosjektene underveis.

Pilotprosjektene skal bidra til å representere beste praksis og fungere som innovasjons- og læringsarena, utstillingsvindu og inspirasjon for offentlige og private byggherrer.

Relevant kunnskap skal samles og formidles i form av en digital veileder, webinarer/kurs og en fagkonferanse med hensikt å spre kunnskap og vekke ytterligere interesse for sambruk og universell utforming hos arkitekter, offentlige og private oppdragsgivere.

Krav til søkere

Søkeren skal være en norsk kommune, lokalisert på Østlandet (i de gamle fylkene Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Oppland inkl. Ringsaker kommune, Akershus og Oslo). Kommunen må også for pilotprosjektet:

  • velge plassering og utforming som muliggjør samlokalisering og sambruk
  • transformere eksisterende skoleanlegg (bygg og uteområde)
  • ha høye ambisjoner for universell utforming, sambruk og bærekraft
  • være tidlig i planleggingsfasen

 

Søknadsfristen er 21. desember 2021. Utfyllende informasjon finnes på NALs nettsider.

 

Illustrasjon

Hvordan kan skoleanlegg bidra arbeidet med bærekraftig stedsutvikling er utgangspunktet for prosjektet. (Illustrasjonsfoto: Istock)