Alle offentlige virksomheter skal fra 23. februar 2023 gjøre opp status for hvorvidt nettstedene deres oppfyller de tekniske kravene som sikrer universell utforming. Status for denne digitale sjekken skal oppsummeres i en tilgjengelighetserklæring som skal ligge åpent på nettstedet. Uutilsynet har laget en felles løsning for tilgjengelighetserklæring som alle offentlige virksomheter skal bruke.

Tilsynet for universell utforming av IKT (uutilsynet) følger opp det norske regelverket for universell utforming av digitale løsninger som apper, nettsider og automater. Som følge av innføring av EUs webtilgjengelighetsdirektiv, ble det i fjor vedtatt nye tilleggsbestemmelser for offentlige virksomheters nettsider. I forskrift om universell utforming av IKT-løsninger § 4, står det hvilke regler som gjelder for disse virksomhetene. Her står det blant annet at intranett og ekstranett publisert eller vesentlig revidert etter 23. februar 2023 også er omfattet av regelverket. Private bedrifters intra- og ekstranett er ikke omfattet av regelverket.

Tilgjengelighetserklæring og tilbakemeldingsfunksjon

Ved siden av å utvide forskriftens virkeområde for offentlige virksomheter, er det nye krav om gjennomgang av status for hvordan nettsidene(e) lever opp til kravene når det gjelder universell utforming. Alle som driver en nettside for en offentlig virksomhet, bør derfor snarest gå i gang med å kontrollere i hvilken grad nettstedet oppfyller kravene. En stor virksomhet kan ofte ha mange ulike nettsteder og hver og en av dem må gjennomgås. Denne gjennomgangen skal senere danne grunnlaget for å lage en såkalt tilgjengelighetserklæring som skal være lett tilgjengelig fra nettstedets forside. Test av nettstedet kan enten gjøres internt eller med ekstern hjelp, eventuelt en kombinasjon av begge deler. Eksterne kan være leverandør eller konsulenter med kompetanse innen universell utforming av IKT. I tilgjengelighetserklæringen skal det også være en tilbakemeldingsfunksjon hvor brukeren kan gi tilbakemelding på nettstedet. Det kan være via digitalt skjema, på e-post eller telefon. Brukeren skal kunne gi tilbakemeldinger til virksomheten om universell utforming, for eksempel melde om feil, be om alternativ til innhold som ikke er universelt utformet, eller gi andre innspill.

Felles obligatorisk løsning for tilgjengelighetserklæring

Uutilsynet har laget veiledningsmateriell for hva og hvordan man skal kontrollere egne nettsteder. I tillegg har de laget en felles obligatorisk løsning for utfylling av tilgjengelighetserklæring. Løsningen er nå tilgjengelig for utfylling. Merk at alle som skal bruke denne løsningen får tilsendt PIN-kode for å kunne bruke den. Private virksomheter som ikke trenger å lage en tilgjengelighetserklæring, vil ikke få tilgang til løsningen.

Fordelen ved at alle benytter samme løsning, er at det gjennom dette kan genereres data for hvordan regelverket for universell utforming av IKT etterleves, i alle fall når det gjelder offentlig sektor. For brukeren vil det også være et nyttig verktøy for å få beskjed om hvilke alternativer som finnes hvis løsninger ikke fungerer. Dette kan for eksempel gjelde verktøy som blinde er avhengig av. Brukerne får også en mulighet til å si ifra og spørre. Uutilsynet oppgir at dersom brukeren ber om et tilgjengelig alternativ til innhold som ikke er universelt utformet, skal virksomheten svare på forespørselen innen rimelig tid. Tilsynet skriver i veiledningen at hva som ligger i dette kan variere alt etter som hva det dreier seg om, men angir 3-6 uker.

Tiltak mot utenforskap

- Tilgjengelighetserklæringen er et viktig tiltak mot digitalt utenforskap. Dette er en «digital helsesjekk» som viser hvorvidt de offentlige nettstedene oppfyller kravene som sikrer at alle har tilgang. Nå kan kommuner og offentlige virksomheter logge seg på løsningen, sa kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding i forbindelse med at tilgangen til utfylling av tilgjengelighetserklæringen ble åpnet. Han håper løsningen kan hjelpe offentlig sektor med å jobbe mer systematisk med inkludering i digitale tjenester.

Manglende tilgjengelighetserklæring kan gi bot

Dersom virksomheten ikke publiserer og årlig oppdaterer tilgjengelighetserklæringen for sine nettsteder, vil Uutilsynet ta i bruk sanksjoner. Dette kan være pålegg om retting og dagbøter.

Tilsynet skriver også på sine nettsider at virksomheter som ikke har en oppdatert tilgjengelighetserklæring, har vesentlig større sannsynlighet for tilsyn og kontroll enn virksomheter som har gjort jobben sin. Senere vil det også komme krav om tilgjengelighetserklæring for apper.

Alt om tilgjengelighetserklæring finner du på Uutilsynets nettsider

uustatus.jpg

Nettstedet skal testes og vurderes mot alle de 47 minstekravene i regelverket. (Grafikk: Pixabay)