Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt ut en veileder om universell utforming i planlegging. Med publikasjonen ønsker KMD å rette oppmerksomheten mot og å øke bevisstheten om hvordan planlegging kan bidra til et universelt utformet samfunn. Dette gjøres blant annet ved å oppfordre til refleksjon og vurderinger underveis i planprosessene.

Veilederen som nå er publisert på regjeringen nettsider, peker på universell utforming i internasjonale forpliktelser og målsettinger og tar for seg universell utforming i   planprosesser i kommuner og fylkeskommuner.

Hensikten med veilederen er å bidra til økt bevisstgjøring av alle som planlegger og prosjekterer. Gjennom anbefalte vurderinger og ulike eksempler skal veilederen gi økt kunnskap og være til inspirasjon om hvordan man gjennom planlegging kan bidra til et deltakende og inkluderende samfunn for alle.

Publikasjonen har innen ulike tema foreslått relevante spørsmål som kan bidra til refleksjon og være til hjelp i drøftinger i forbindelse med planarbeid. Eksempler på spørsmål til refleksjon:

Samfunnsutviklingen - kunnskapsgrunnlaget

  • Hva er de viktigste utviklingstrekkene i kommunen innen universell utforming?
  • Er det behov for å kartlegge skoler, andre kommunale bygg, offentlig infrastruktur, barnetråkk, utearealer, friluftsområder, kulturminner eller kulturarenaer for å avklare status om de er universelt utformet?
  • Hvordan kan kommunen bli bedre på universell utforming (skolene, uteområdene, byggene, tjenestene, virksomhetene, annen infrastruktur)?

Drøfting av eksisterende planer

  • Hvordan er universell utforming fulgt opp i gjeldende kommuneplan og reguleringsplaner?
  • Bør noen planer eller strategier revideres for at universell utforming skal tas bedre hånd om?
  • Er det hensiktsmessig å se dette arbeidet i sammenheng med andre virk­somheters planlegging?

Vurdering av behovet for nye planer

  • Er det behov for egne planer for å prioritere enkelte områder som er særlig viktige for å oppnå et universelt utformet samfunn, for eksempel skoler, andre kommunale bygg, offentlig infrastruktur, utearealer, grønnstruktur, friluftsområder, kulturminner, kulturarenaer osv.?

Medvirkning

  • Hvordan trekke inn rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldreråd og ungdomsråd inn i planprosessene?

Publikasjonen inneholder også lenker og ressurser så som oversikt over lover, regler og konvensjoner samt eksempler på relevante nettsider og veiledere.

Eksempler fra et utvalg kommuner

Veilederen gir eksempler på hvordan et utvalg kommuner har ivaretatt universell utforming i planstrategien, i kommuneplanens samfunnsdel, i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplaner. Den gir også eksempler på hvordan universell utforming er ivaretatt i regionale planer.

Universell utforming og bærekraftsmålene

Veilederen tar for seg hvordan universell utforming bidrar til å nå FNs bærekraftsmål og peker på at universell utforming i planlegging, prosjektering og rehabilitering av bygg og uteområder i barnehager, skoler, utdanningsinstitusjoner og andre bygg for allmenheten er viktige bidrag til måloppnåelse på bærekraftsmålet om god utdanning og målet om anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Alle skal ha like muligheter

«Alle skal ha like muligheter til å bruke byen, være i naturen eller komme seg til jobb uten hjelp fra andre. Hvordan vi utformer byer, tettsteder utearealer og friområder er derfor avgjørende. Nå har vi laget en veileder om universell utforming i planlegging som skal hjelpe kommunene i dette arbeidet», sa Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i pressemeldingen da veilederen ble lansert. Han håper at veilederen kan være til nytte og inspirasjon for planleggere, prosjekterende og politikere i arbeidet for et inkluderende samfunn.

ForsideRapportPlan.jpg

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup håper at veilederen kan være til nytte og inspirasjon for planleggere, prosjekterende og politikere i arbeidet for et inkluderende samfunn. (Foto: Forside veileder)