Hvilke krav gjelder for ulike type uteområder, og hvilke lovverk gjelder hvor? Dette kan det være utfordrende å ha oversikt over. Et prosjekt støttet gjennom Bufdirs tilskuddsordning har forsøkt å lage en samlet oversikt over krav og anbefalinger til ulike uteområder. Nå er rapporten klar.

Forsiden av rapporten

Målsettingen i prosjektet har vært å tydeliggjøre i hvilke uteområder byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller krav til utforming. Veilederen «Universell utforming av uteområder» viser til relevante håndbøker fra Statens vegvesen og foreslår aktuelle publikasjoner med utdypende innhold.

Veilederen gir en forenklet framstilling av relevant innhold i byggteknisk forskrift. Det er verdt å merke seg at det kun er utdrag fra forskriften som er tatt med, og innholdet gjengis ikke ordrett.

Kravene er ikke bare knyttet opp imot inndelingen som er benyttet i byggteknisk forskrift, men de er også knyttet opp imot ulike typer uteareal.

I tillegg til omtale av minimumskrav, angis noen anbefalinger. Tabellen som gir en skjematisk oversikt over krav og anbefalinger, kan være nyttig for dem som ønsker en rask innføring i hvor de kan hente mer informasjon.

Veilederen kan benyttes som et supplement til gjeldende lovverk, forskrifter, standarder og veiledningsmateriell.  

Veilederen påpeker at gode løsninger i uterom ikke nødvendigvis oppnås ved kun å tilfredsstille krav i byggteknisk forskrift og vegnormaler, og at universell utforming handler om mer enn å innfri slike minimumskrav.

Veilederens målgruppe er alle som ønsker en oversikt over hvilke krav i byggteknisk forskrift som kan gjelde for ulike type uteområder. Dette kan være byggherrer, entreprenører, planleggere i ulike virksomheter, kommunalt ansatte og andre som er involvert i utforming av uterom. Detaljeringsnivået i veilederen er likevel ikke tilstrekkelig til at den kan legges til grunn ved saksbehandling eller prosjektering.

Mer komplisert enn forventet

- I utgangspunktet tenkte vi det var en enkel oppgave å lage en oversikt over hvilke krav som gjelder hvor i uteområder ettersom dette er noe vi daglig forholder oss til, sier Karen-Anne Noer i Universell Utforming AS som har vært prosjektleder for utarbeidelse av veilederen. 

- Det skulle imidlertid vise seg at denne oppgaven ikke var så enkel som først antatt. Prosessen viste at lovverket i praksis tolkes på ulike måter, og det er en utfordring at byggteknisk forskrift og Statens vegvesen sine håndbøker ikke er entydige når det gjelder begrepsbruk og krav, forteller hun. Ikke alle relevante publikasjoner er heller oppdatert i henhold til minimumskravene i byggteknisk forskrift TEK17. Vi håper likevel denne veilederen kan inspirere ansvarlige myndigheter til å tydeliggjøre kravene som gjelder for universell utforming av uteområder.

Representanter fra Statens vegvesen og Direktoratet fra byggkvalitet har deltatt i diskusjoner undervegs i prosessen og bidratt til avklaringer.

- Universell Utforming AS står imidlertid ansvarlig for de vurderingene og anbefalingene som gis i veilederen, sier hun.