Regjeringen lanserer ny handlingsplan for universell utforming for perioden 2021-2025. Planen inneholder 65 konkrete tiltak på en rekke sentrale samfunnsområder. Flere tiltak som Bufdir har hatt ansvaret for i forrige handlingsplan, videreføres. Dette gjelder nettverk for universell utforming i kollektivtransport, byggfaglig nettverk og forum for universell utforming av IKT (UnIKT). Tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming, videreføres også i den nye handlingsplanen. I tillegg vil Bufdir være engasjert i flere nye tiltak.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021–2025 skal bidra til et bærekraftig og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser. Handlingsplanen omfatter blant annet tiltak innen arealplanlegging, infrastruktur, bygg, transport og digitalisering, i tillegg til utvikling av universelle løsninger på nye områder, heter det i omtalen på regjeringens nettsider. Regjeringen lanserte planen mandag 16. august. Dette er den fjerde handlingsplanen innen universell utforming siden den første kom i 2004 (Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder PDF 2,3 MB). Planen knyttes opp til Norges internasjonale forpliktelser knyttet til konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), Barnekonvensjonen og FNs bærekraftsmål. Åtte ulike departement står bak handlingsplanen. Interesseorganisasjoner, faglige organisasjoner og faginstanser har gitt innspill i prosessen.

65 ulike tiltak

Planen inneholder 65 ulike tiltak. Noen av tiltakene er videreføring av tiltak som allerede pågår og som videreføres, mens andre er nye. Regjeringen viderefører høye ambisjoner for universell utforming når det gjelder transport, infrastruktur, bygninger og IKT. Tiltak på disse områdene berører også utdanning, arbeid og flere andre sektorer.

Innen transport forventes det at 28 holdeplasser vil bli utbedret og at fire kollektivknutepunkt på riksveinettet vil bli universelt utformet i 2021. I Nasjonal transportplan 2022-2033 er det rom for å øke andelen av- og påstigninger fra en universelt utformet stasjon.

Innen samfunns- og arealplanlegging har Kommunal- og moderniseringsdepartementet ansvar for en rekke ulike tiltak som å administrere tilskuddsordninger og å utvikle et digitalt opplæringsprogram for opplæring av politikere og administrasjon i kommuner og fylkeskommuner. Dette såkalte kompetanseprogrammet skal utarbeides i samarbeid med Bufdir. Innen samfunns- og arealplanlegging er det også en rekke tiltak knyttet til tilgang til friluftsområder, friluftsliv, besøkssentre og nasjonalparker.

Universell utforming av skoler

Et betydelig antall grunnskoler er ikke universelt utformet. Dette fører til at barn med funksjonsnedsettelser får en vanskelig skolehverdag eller at de ikke kan gå på sin nærskole sammen med barn i sitt nærmiljø. I rapporten Veikart. Universelt utformet nærskole 2030, foreslås det bruk av både økonomiske, juridiske, pedagogiske og organisatoriske tiltak for å oppgradere grunnskoler til universell utforming. Regjeringen vil derfor etablere et program med et bredt sett av virkemidler for å styrke kommunenes arbeid med oppgradering av eksisterende grunnskoler til universell utforming.

Sentralt i dette programmet er økonomisk støtte til kommunenes arbeid med kartlegging, planlegging og prosjektering av oppgradering av grunnskolebygg. Støtten vil bli kanalisert gjennom de tilskuddsordningene som er opprettet for utvikling av universell utforming. Regjeringen vil i tillegg styrke veiledningen om universell utforming av barnehage- og skolebygg. Utdanningsdirektoratet skal, i samarbeid med Bufdir, Helsedirektoratet og KS, veilede barnehage- og skoleeiere om universell utforming av barnehage- og skolebygg. Utdanningsdirektoratet, Bufdir og Helsedirektoratet skal også samarbeide om andre tiltak for å bedre universell utforming av barnehage- og skolebygg.

Økt bestillerkompetanse og indikatorutvikling

Bufdir blir også engasjert i arbeidet med å styrke informasjonen om universell utforming i innkjøpsportalen anskaffelser.no i samarbeid med DFØ. Offentlig sektor bruker over 590 milliarder kroner hvert år på innkjøp. Universell utforming skal sikre at løsninger er tilgjengelige og at de kan brukes av alle uavhengig av funksjonsevne. Anskaffelseslovens § 5 fjerde ledd slår fast at oppdragsgiveren skal stille krav til universell utforming i offentlige kontrakter. 

Bufdir får også ansvar for å utvikle plan for utvikling og formidling av indikatorer på universell utforming. Det er behov for å kunne si noe om status på området universell utforming og framdrift over tid. Innen samtlige sektorer og fagområder skal det kartlegges hvilke indikatorer som allerede finnes på området universell utforming og tilgjengelighet, og det skal utarbeides en plan for hvordan disse indikatorene kan formidles.

Tiltakene i handlingsplanen er ikke nummererte som i tidligere handlingsplaner.

Oversikt over tidligere handlingsplaner, innspillsprosesser og evaluering finner du på bufdir.no.

Bufdir.no har også oversikt over og status for de ulike tiltakene i handlingsplanen 2015-2019.

Forside handlingsplan 2021-2025

Handlingsplanen finnes tilgjengelig i en rekke ulike format; som nettside, ePub eller Word-dokument. Den er også tilgjengelig som PDF.