Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har sendt brev til flere av statsrådene i den nye Støre-regjeringen. Her tar NIM blant annet opp forhold knyttet til FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD) og retten til likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne samt hvordan dette er organisert i Norge.

FN anbefaler alle stater å ha en nasjonal institusjon for menneskerettigheter som fremmer og beskytter menneskerettighetene nasjonalt. I Norge har Stortinget gitt denne oppgaven til Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). NIM er et uavhengig, offentlig organ som organisatorisk er underlagt Stortinget. NIM ble opprettet i 2015 ved Lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Institusjonens oppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. NIM bidrar med fagkunnskap, råd og veiledning slik at statens myndigheter kan ivareta sitt menneskerettslige ansvar best mulig.

Må ha overordnet perspektiv

I et brev til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, skriver NIM om utfordringene knyttet til virkemidlene for å sikre likestilling av funksjonshemmede ofte hører til i andre departementer enn Kulturdepartementet. For eksempel hører retten til brukerstyrt personlig assistanse eller spørsmål om tvang i helsevesenet under Helse- og omsorgsdepartementet, universell utforming og tilgjengelighet på offentlige transportmidler hører under Samferdselsdepartementet, mens spørsmål om rettslig handleevne eller vergemål hører under Justis- og beredskapsdepartementet, skriver de.

Likevel handler disse temaene (og mange andre) om likestilling av funksjonshemmede, uavhengig av hvilket departement de faller inn under. Nettopp fordi funksjonshemmedes rettigheter ligger under flere departementer, mener NIM det er viktig at likestillingsministeren har et overordnet perspektiv på funksjonshemmedes rett til likestilling.

NIM understreker at likestillingsministeren har et viktig koordinerende ansvar for likestillingspolitikken overfor de øvrige departementene. NIM viser også til at det såkalte «paradigmeskiftet» som ble innført med FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD), innebar et nytt perspektiv, fra funksjonshemmedes behov for omsorg til deres krav om rettigheter. Dette perspektivskiftet reflekteres i politikkutforming på en rekke områder i Norge, men det er likevel langt igjen til full likestilling for funksjonshemmede, skriver NIM.

 

Tar opp vergemål og beslutningsstøtte med justisministeren

I et brev til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, skriver NIM at institusjonen lenge har tatt til orde for at det «er nødvendig med en endring av vergemålssystemet i tråd med FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD) sine bestemmelser og det paradigmeskiftet som konvensjonen målbærer, for bedre å sikre autonomi og selvbestemmelse.

NIM legger til grunn at CRPD forplikter staten til å opprette et system for beslutningsstøtte som erstatning for dagens system med vergemål slik at retten til selvbestemmelse og personlig autonomi i størst mulig grad kan ivaretas for alle.

NIM ber om møte for å diskutere med begge statsrådene.

Minstre.jpg

Anette Trettebergstuen og Emilie Enger Mehl er to av statsrådene som NIM har henvendt seg til. (Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor)