Overgangstiden for universell utforming av eksisterende nettløsninger er over. I 2013 ble forskrift om universell utforming av IKT-løsninger vedtatt. Forskriften påla alle som hadde nettsider og automater å sørge for at disse ble universelt utformet. For nye nettsider og nye automater var tidsfristen i juni 2014. For eksisterende digitale løsninger var fristen 1. januar 2021. Tilsynet for universell utforming av IKT varsler at de vil øke kontrollen framover.

Hva er universell utforming av IKT-løsninger?

Det finnes flere definisjoner på universell utforming. En fellesnevner er at samfunnet skal utformes på en måte som ivaretar hele befolkningens variasjon i funksjonsevne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. På denne måten kan flest mulig greie seg selv uten hjelp og leve uavhengige og aktive liv. Universell utforming er nedfelt som prinsipp i mange lover så som plan- og bygningsloven, lov om offentlige anskaffelser og likestillings- og diskrimineringsloven for å nevne de mest sentrale. Universell utforming er dessuten nedfelt konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) som er en internasjonal konvensjon som Norge har forpliktet seg til å arbeide etter.

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger har detaljerte krav som må være oppfylt for at nettsiden eller appen skal kunne kalles universelt utformet. Norske myndigheter tok i 2013 utgangspunkt i de anerkjente retningslinjene for tilgjengelig nettinnhold utviklet av en internasjonal bransjeorganisasjon kalt World Wide Web Consortium (W3C). Organisasjonen består av fagfolk fra hele verden og har utviklet Web Content Accessibility Guidelines forkortet WCAG og ble brukt som grunnlag for det norske regelverket.

Tilsynet for universell utforming av IKT i Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for både å informere, gi veiledning og å føre tilsyn i henhold til kravene.

Mer tilsyn og skjerpete reaksjoner

I 2018 undersøkte Tilsynet status for 278 ulike nettsteder. Gjennom en grundig undersøkelse av kravene, ble det gjennomført nesten 27 000 enkelttester i prosjektet. Det viste seg at kun 60 % av kravene var oppfylt. Overgangstiden er nå utløpt og alle nettsteder, apper og automater som retter seg mot offentligheten må overholde kravene.

- Virksomheter, leverandører og produsenter har hatt sju år til å sette seg inn regelverket. Vi forventer derfor at løsningene nå oppfyller kravene til universell utforming, sier tilsynsdirektør Malin Rygg i en uttalelse på Tilsynets nettsider før jul. Tilsynet varsler samtidig at de framover vil utføre flere kontroller enn tidligere, og ta i bruk reaksjoner i alle tilsyn der det er avvik fra kravene. Det betyr at virksomhetene får pålegg om å rette avvik og varsel om tvangsmulkt når endelig tilsynsrapport blir sendt ut. 

Universell utforming av nettløsninger og automater ble også poengtert i regjeringens digitaliseringsrundskriv for 2021. Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. I rundskrivet poengteres det også at «For IKT-løsninger som ikke er omfattet av IKT-forskriften eller annen lovgiving, er det likevel et krav etter anskaffelsesregelverket om at virksomhetene skal ta hensyn til universell utforming i anskaffelser over EØS-terskelverdi. Unntak fra dette skal begrunnes særskilt.» (punk 1.12)

Endringer i forskrift på vei

Siden forskriften kom i 2013, er en del endret både når det gjelder teknologi og teknologibruk, WCAG og lovverk fra EU.

I 2018 kom en oppdatert versjon av retningslinjene fra W3C WCAG 2.1. EU har vedtatt et direktiv om webtilgjengelighet. Mye av innholdet i dette direktivet ble innført i Norge allerede da forskrift om universell utforming av IKT ble vedtatt i 2013. Det er besluttet at Norge også skal innføre reglene fra direktivet som henter reglene fra en senere versjon av WCAG, men hvordan er ikke klarlagt ennå.

Webtilgjengelighetsdirektivet gjelder bare offentlige nettsider og apper, men regelverket vi allerede har i Norge gjelder alle nettsider apper og automater som retter seg mot et allment publikum uansett om det er en offentlig eller privat aktør som står bak.

Hvilke regler som vil gjelde i Norge er ikke avklart da dette først må gjennom en politisk prosess før endret forskrift trer i kraft. En oppdatert tilgjengelighetserklæring på alle nettsider og en tilbakemeldingsfunksjon er nye krav som etter alt å dømme kommer til å bli innført.

Nettkontroll.jpg
Mer tilsyn og kontroll varsler Tilsynet for universell Utforming av IKT

 

Foto: IstockPhoto

Bildetekst: Mer tilsyn og kontroll varsler Tilsynet for universell Utforming av IKT