Regjeringen la før påske fram en proposisjon med forslag til endringer i åndsverkloven. Proposisjonen omhandler samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten og godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme Marrakechdirektivet i EØS-avtalen. Marrakech-traktaten er en internasjonal avtale for tilrettelegging og tilgang til publiserte verker for personer som er blinde, svaksynte eller på annen måte er forhindret fra å lese tekst fra papir eller på skjerm på grunn av funksjonsnedsettelse.

Bakgrunnen for Marrakechtraktaten og Marrakechdirektivet er bokmangel i deler av verden. De fleste personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller andre funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese trykt skrift, lever i fattige land og har liten tilgang til bøker i tilgjengelige format som punktskrift eller lydbok. Det er i første rekke disse personene Marrakech-reguleringen vil komme til gode siden den legger til rette for at bøker i tilgjengelige format, som kan være kostbare å fremstille, i større grad kan gjøres tilgjengelige over landegrensene.

Traktaten ble vedtatt på en internasjonal konferanse i Marrakech, Marokko, i 2013. Traktaten administreres av Den internasjonale opphavsrettsorganisasjonen WIPO. Den ble underskrevet av Norge i 2014.

Traktaten sikrer at en organisasjon godkjent av staten, for eksempel Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB), unntas vanlige opphavsrettsregler slik at organisasjonen kan produsere en tilpasset form av materialet. Deretter distribuerer organisasjonen, enten direkte eller gjennom tilsvarende godkjente organisasjoner i andre land, disse tilpassede utgavene til bruk for personer som staten anser som ikke i stand til å bruke den opprinnelige utgivelsen.

– Jeg mener det er viktig at Norge slutter seg til Marrakechtraktaten, og jeg er glad for at vi gjennomfører Marrakechdirektivet i norsk rett. Manglende tilgang til litteratur for personer som er blinde, har nedsatt synsevne, eller har andre funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese en trykt bok, er et alvorlig hinder for lik deltagelse i samfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding på Kulturdepartementets nettsider.

Lovforslaget innebærer noen justeringer i avgrensningsbestemmelsen i åndsverkloven om bruk av verk for personer med funksjonsnedsettelser slik at Marrakech-forpliktelsene kan gjennomføres i forskrift på en hensiktsmessig måte. Departementet har sendt på høring et utkast til ny forskrift til åndsverkloven med blant annet forslag til gjennomføring av Marrakech-forpliktelsene. Høringsfristen er 25. mai: Høring - forslag til ny forskrift til åndsverkloven - regjeringen.no

Åndsverkloven inneholder allerede bestemmelser som gir rett til fremstilling av eksemplarer av bøker i form av punktskrift, lydbøker og andre tilgjengelige format til bruk for dem som har funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese trykt skrift. Gjennomføring av Marrakech-forpliktelsene kan likevel også få betydning for personer i målgruppen i Norge fordi de kan få bedre tilgang til eksemplarer i tilgjengelige format fra andre land, for eksempel på spansk eller engelsk.

 

litteratur.jpg

Flere engelske fagbøker i punktskrift tilgjengelig for norske studenter kan bli resultatet av de foreslåtte endringene (Illustrasjonsfoto: Pixabay)