I Vestfold og Telemark har mange kommuner i flere år jobbet målrettet og tverrfaglig med utvikling av turveger for alle. Tilgjengelige turveger i nærmiljøet inkluderer alle brukergrupper og styrker både stedsutvikling og folkehelse. Som del av sammenslåingen av Vestfold og Telemark fylke i 2020, er det nå gjennomført ny kartlegging av turveger i de 23 kommunene i det nye fylket.

Målet er at alle kommunene i Vestfold og Telemark fylke skal ha minst én turveg i nærheten av tettsted eller bysentrum som ivaretar universell utforming. Dette er i tråd med den nasjonale målsetningen om et inkluderende samfunn som er nedfelt i regjeringens handlingsplan om universell utforming og FNs bærekraftsmål om god helse og livskvalitet, mindre ulikhet og bærekraftige byer og samfunn. De lokale turvegene er konkrete tiltak som kan støtte samfunnsmål som blant annet bedre folkehelse, trafikksikre skoleveger, trygg oppvekst, likestilling og aldersvennlige samfunn, aktiv mobilitet og reiseliv m.m.

Turvegene bør også fremheve stedsidentiteten, mener fylkeskommunen. Dette kan være steder med spesielle kvaliteter knyttet til for eksempel naturopplevelser og kulturmiljøer, som utsiktspunkter eller nærhet til vann, områder av historisk betydning, sagn eller kunstinstallasjoner. Det kan også være steder knyttet til aktivitet som fiske, kajakk og fuglekikking, eller en koselig cafe i enden av turvegen.

Kartlagt turveger i 23 ulike kommuner

23 kommuner valgte ut én trasé i sin kommune for kartlegging. Kriteriene for valg av turveg var kort avstand til sentrum, minimum 2 km lengde, avklarte forhold med grunneiere og involvering av kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

I kartleggingen ble det lagt vekt på tilgjengelighet for mennesker med nedsatt bevegelses-, forflytnings- og i noe grad orienteringsevne (se, høre og forstå). I kartleggingen ble standarden NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger lagt til grunn.

Kartleggingen viser status og kan legges til grunn for videre arbeid med planlegging og utvikling av turveger. Rapporten som nå er klar, kan benyttes som grunnlag for detaljprosjektering, kostnadsberegninger for oppgraderingsbehov og videreutvikling av innhold langs turvegene.

Dokumentet kan også være til inspirasjon for planleggere, politikere og andre som arbeider med tilrettelegging og utvikling av turveger i andre fylker, og vise prinsipper for opparbeidelse og kvalitetsnivå som stimulerer til bruk uavhengig av funksjonsevne.

Rikt illustrert

Rapporten har mange illustrasjoner som viser hvordan kartlegging og oppmåling er gjennomført og hver av de kartlagte turstiene vises med kartutsnitt og bilder. I tillegg oppgis lengde, eierforhold, kvaliteter ved turstien og forbedringspotensial. Kartutsnittene viser oversikt og plassering og utforming av benker, P-plasser, infotavler, bussholdeplasser og toalett. Det oppgis også om det ovennevnte er universelt utformet eller ikke.

Norconsult har bistått fylkeskommunen med kartlegging av turvegene med beskrivelse av forbedringspotensial.

Rapporten er tilgjengelig fra Vestfold og Telemark fylkeskommunes nettsider.

To personer som går på en turvei i en løvskog

Turveien rundt Kalstadtjenna i Kragerø som Kragerø kommune arbeider med å få universelt utformet. Turvegen går i et naturskjønt område med utsikt utover vannene Kalstadtjenna og Frydensborgtjenna. Våtmarksområdet har et spesielt rikt fugleliv med en rekke sjeldne og truede arter. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)