EUs direktiv om tilgjengelighet av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) skal gjennomføres i norsk lov. Ulike forslag til løsninger for hvordan direktivet bør innarbeides i norsk lov er nå sendt på høring. Dagens forskrift om universell utforming av IKT gjelder både for offentlige og private virksomheter. Direktivet slik det er, gjelder bare offentlige organers nettsider og apper, ikke innenfor det private selv om nettsiden er rettet mot allmennheten. Hvor bør de nye reglene gjelde? Dette er blant annet det Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker svar på.

Ifølge høringsbrevet fra KMD vil i hovedsak eksisterende lovverk for universell utforming av IKT bli videreført for offentlig og privat sektor.

Når det gjelder det som er nytt fra EU-regelverket, sammenlignet med norsk lov, foreslås det at følgende krav skal gjelde for alle offentlige virksomheter og virksomheter i privat sektor som jevnlig sysselsetter flere enn 50 ansatte: 

  • krav til universell utforming av forhåndsinnspilt multimediainnhold. Med dette menes enten teksting og/eller synstolking.
  • krav om en tilgjengelighetserklæring og tilbakemeldingsfunksjon slik at brukerne skal ha mulighet til å gi tilbakemeldinger om nettstedet og mobilapplikasjonen når det gjelder feil og brudd på kravene.
  • krav til universell utforming av nye intranett og ekstranett. Andre fagsystemer i arbeidslivet er holdt utenfor.

Norsk lovgivning i dag gjelder alle både offentlige og private virksomheter, mens direktivet bare gjelder offentlige. Departementet foreslår derfor at disse nye kravene blir knyttet opp til hvor mange ansatte det er i private virksomheter. 

Oversikt over innholdet i webtilgjengelighetsdirektivet (WAD) finner du å Difis nettsider

Etter dagens forskrift om universell utforming av IKT-løsninger skal virksomheter utforme sine nettløsninger i henhold til WCAG 2.0 retningslinjene. (Web Content Accessibility Guidelines versjon 2.0)

I 2018 kom denne standarden i en ny versjon (kalt 2.1) 2.0-versjonen var da 10 år gammel og mye har skjedd på teknologifronten siden den gang, blant annet en eksplosjon i bruk av smarttelefoner, nettbrett og apper. De nye retningslinjene er bedre tilpasset den nye teknologiske hverdagen. (En lettfattelig oversikt over hva som er nytt i 2.1 finner du på nettsiden til Siteimprove)

EUs direktiv er knyttet opp til den nye versjonen av WCAG som inneholder 12 nye suksesskriterier som må følges for at nettsteder og mobilapplikasjoner skal være universelt utformet. De nye retningslinjene vil ifølge KMD erstatte de gjeldende (WCAG 2.0).

Høringsmøte 26. august

I forbindelse med høringen inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet til et høringsmøte den 26. august. Her kan de som ønsker det komme med innspill og spørsmål til lovforslaget. Departementet oppfordrer spesielt næringslivet til å delta på høringsmøtet

Alle kan sende inn sine innspill i høringen. Slik er det i alle offentlige høringer i Norge.  Frist for å gi sine synspunkter til KMD er 10. september 2019.

Man skriver på laptop