Skole var et prioritert område da Bufdir lyste ut prosjektmidler for 2020, og mange skoleprosjekter ble det. Bufdir beklager at tildelingen tok så lang tid i år og vil være romslige dersom noen må søke om å utvide prosjektperioden for å gjennomføre tiltak ettersom svaret kom senere enn vanlig.

Mange søknader – begrensede midler

Det var mange søkere. I alt kom det inn søknader om støtte til 82 prosjekter med en total søknadssum på over 40 millioner kroner. Den totale rammen for tilskudd var på kr 13 millioner kroner. På grunn av begrensede midler, og for å nå bredest mulig ut, måtte Bufdir redusere beløpet til flere av dem som fikk tilskudd. Det ble delt ut 12, 4 millioner gjennom hovedordningen. Av disse gikk om lag 4,4 til IKT-prosjekter gjennom UnIKT-programmet.

Verktøy for kartlegging

I utlysningen ble det oppgitt at skole var prioritert område. og mange prosjekter innen skole fikk støtte. Hele 17 av de 35 prosjektene omhandlet skole.

Vista utredning AS fikk tilskudd til å etablere et praktisk digitalt verktøy for overordnet måling av status for universell utforming av skolebygninger og uteområder ved oppstart og underveis i arbeidet fram mot en universelt utformet skolesektor. Et slikt arbeid er foreslått i «Veikart Universelt utformet nærskole 2030». Vista foreslår å bruke Statsbyggs verktøy «Bygg for alle» (BFA), hvor noen få generelle punkter allerede er i bruk og hvor flere punkter tilpasset skoler enkelt kan innarbeides.

Norsk Kommunalteknisk Forening fikk midler til videreutvikling av internkontrollsystemet «IK-bygg» - herunder universell utforming på skoler.

Universell Utforming AS fikk støtte til kurs og rådgivning knyttet til valg av kartleggingsverktøy, gjennomføring av kartlegging, kartleggingsnivå, prioritering av hvilke avvik som bør utbedres samt nødvendig opplæring i basiskunnskap om universell utforming av skolebygg.

Sanden Media AS fikk støtte til å lage en filmpakke om kartlegging av grunnskoler for å inspirere flere til å komme i gang med kartleggingen, men også gi konkrete innspill til hvordan dette kan gjøres.

Den digitale skolen

Det digitale er også viktig for likeverdig deltakelse i skolen. Funka AB fikk støtte til å undersøke universell utforming i digitale læringsplattformer, og MediaLT fikk tilskudd å undersøke universell utforming av digitale læringsressurser som følge av utrullingen av nye læreplaner for grunnopplæringen høsten 2020. Dette fører til at forlagsbransjen kommer med nye lærebøker og læringsressurser. Dermed er det et stort behov for å vurdere i hvilken grad digitale læringsressurser i grunnskolen tilfredsstiller kravene til universell utforming. Universell Utforming AS skal kartlegge universell utforming i en del vanlig apper som brukes i skoleverket i dag. I tillegg skal det utvikles en sjekkliste for lærere/rektorer/skoleeiere for å kontrollere universell utforming i apper. Du kan lese mer om disse prosjektene og de andre prosjektene som er tildelt midler på Bufdirs nettsider.

Bufdir beklager sen tildeling

Bufdir beklager at det tok tid før tildelingen i 2020 ble klar. Dette skyldes flere ting. For det første byttet direktoratet forvaltningsansvaret for ordningen fra avdeling likestilling og universell utforming til avdeling tilskudd. Det var altså ny avdeling og nye medarbeidere som saksbehandlet ordningen. Så traff koronapandemien og førte til at avdeling tilskudd fikk mange ekstraordinære oppgaver knyttet til å håndtere tilskuddsforvaltningen i direktoratet i en litt annen kontekst enn normalt. Blant annet var Bufdir tidlig ute med å foreslå endringer og tilpasninger av statens reglement på tilskuddsområdet fordi direktoratet så at mange aktører vegret seg for å søke om tilskudd i vår. Til slutt måtte direktoratet prioritere saksbehandling av tilskuddsordninger som direkte gjaldt sårbare barn og unge. Bufdir beklager at det tok lengre tid å behandle tilskuddsordningen for universell utforming i 2020 og vil gjøre det de kan for at tildelingen kommer tidligere i 2021. Direktoratet vil også være romslige dersom noen må søke om å utvide prosjektperioden for å gjennomføre tiltak som fikk svar senere enn normalt i 2020. Totalt for alle tilskuddsordninger forvalter Bufdir om lag 750 millioner kroner.

NorskeSedler.jpg
12,4 millioner er delt ut til ulike prosjekter innen kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utformin

 

12,4 millioner er delt ut til ulike prosjekter innen kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming.

Illustrasjonsfoto: IstockPhoto