91 % av 295 kommuner som deltok i en spørreundersøkelse mente at samtlige av kommunes valglokaler var universelt utformet ved gjennomføringen av kommune- og fylkestingsvalget i 2019. En annen undersøkelse blant bevegelseshemmede og synshemmede viste god tilrettelegging for disse to gruppene. Likevel var ikke alle fornøyde med gjennomføringen.

Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) innhentet data fra kommuner og fylkeskommuner om gjennomføringen av kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Alle norske kommuner og fylkeskommuner fikk tilsendt en spørreundersøkelse som de skulle svare på. 85 prosent svarte, det vil si 295 kommuner.  Noen av spørsmålene var knyttet til universell utforming av valglokalene.

  • 96 prosent av kommunene svarte at de hadde universelt tilgjengelige lokaler i forhåndsstemmeperioden. Dette var på nivå med 2017-valget
  • 91 prosent av kommunene svarte at samtlige stemmelokaler på valgdagen var universelt utformet

De 25 kommunene som benyttet valglokaler som ikke var universelt utformet, oppga ulike årsaker til dette. To hovedårsaker pekte seg ut. Enten at det ikke ble ansett som behov i kommunen fordi det ikke var velgere med funksjonsnedsettelser i kretsen, eller at det var umulig eller uforholdsmessig kostbart å gjøre tilpasninger i bygget.

Ikke alle like fornøyde

Blindeforbundet var ikke fullt så fornøyde med valggjennomføringen i fjor. I en artikkel på nrk.no fortelles det om blinde som er avhengig av assistent, ikke fikk avlagt stemme. Som blind har man rett til å ha med assistent inn i avlukket når du skal stemme. Blindeforbundet fikk flere henvendelser fra personer som var blitt nektet dette.

Det samme opplevde rullestolbruker Regine Elvevold som skrev om sine negative opplevelser da hun skulle stemme, i et innlegg i nettavisen iTromsø.

Saltenposten kunne også fortelle om en rullestolbruker som måtte bli båret inn i valglokalet og som opplevde dette som nedverdigende.

Undersøkelse blant blinde og bevegelseshemmede

På vegne av Valgdirektoratet gjennomførte Kantar en undersøkelse om tilgjengelighet i forbindelse med fjorårets lokalvalg.  850 bevegelseshemmede og 165 synshemmede ble spurt om hvordan de opplevde tilgjengeligheten ved kommune- og fylkestingsvalget 2019.

I tillegg gjennomførte de observasjoner i 290 valglokaler i 28 kommuner i løpet av forhåndsstemmeperioden og på valgdagen.

Undersøkelsen Kantar gjennomførte omhandler ikke universell utforming, men hvordan tilgjengeligheten var for akkurat disse to gruppene med funksjonsnedsettelser.

Resultatene fra undersøkelsen viste at de fleste var fornøyde med tilgjengeligheten ved valget. Dette gjaldt både i hvilken grad valglokalene var tilrettelagt for dem, og kvaliteten på hjelpen de fikk av valgmedarbeidere.

Også observasjonene konkluderer med at valget i stor grad var tilgjengelig for de to gruppene som var inkludert i undersøkelsen.

Et grunnleggende demokratisk prinsipp er hemmelige valg. 94 % av de som svarte, mente at valglokalene gjorde dette mulig for dem. Svaksynte var den gruppen som hadde størst problemer. 7% av svaksynte opplevde det som problematisk å kunne stemme hemmelig. Blant gruppen svaksynte, hadde 8 prosent med valgfunksjonær og 4 prosent hadde med selvvalgt medhjelper inn i avlukket.

Resultatene fra Kantars undersøkelse ble laget som to selvstendige rapporter, én fra spørreundersøkelsen, og én fra observasjonen i valglokalene. 

Bildetekst: Noen har behov for å ha med seg assistent inn i avlukket.