Andelen personer med funksjonsnedsettelse i inntektsbringende arbeid er stabilt. Det viser tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse. Over 100 000 personer med funksjonsnedsettelser ønsker jobb, men får det ikke.  Samtidig er det nedgang i arbeidsledigheten blant funksjonshemmede slik som i den øvrige befolkningen

Illustrasjon
Andelen sysselsatte blant funksjonshemmede har holdt seg stabil i en årrekke. De siste årene har det likevel vært en viss nedgang i arbeidsledigheten for denne gruppen, som i befolkningen totalt. Dette går fram av nye tall fra statistikken Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal som ble publisert av Statistisk sentralbyrå nå i september.

I 2. kvartal i år lå andelen sysselsatte blant funksjonshemmede i alderen 15-66 år på 43,8 prosent, sammenlignet med 74,1 prosent for hele befolkningen i samme aldersgruppe.

Nær 60 prosent av de ansatte med funksjonshemning oppgir å ha fått arbeidet tilrettelagt i form av fysiske tilpasninger, endringer i arbeidsoppgavene eller i arbeidstiden. Det er på linje med tallene for i fjor. Sammenlignet med 2002, startåret for disse undersøkelsene, er det langt flere som har fått tilrettelagt sin arbeidssituasjon.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier i et intervju til Handikapnytt at det er positivt at flere får tilpasset arbeidssituasjonen, men at det er for få funksjonshemmede som er aktivt arbeidssøkende. Selv om det er en stor andel funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet, viser SSBs tall at bare 2,7 prosent av dem som oppgir å ha nedsatt funksjonsevne, er arbeidsledige – det vil si en aktiv arbeidssøker. 70 % av funksjonshemmede uten jobb oppgir ikke noe ønske om jobb.

Resultatene påvirkes av egen oppfatning av funksjonsnedsettelse

Til sammen 274 000 funksjonshemmede var i arbeid i 2. kvartal 2019, det vil si 11 000 flere enn året før. Samtidig var det totalt 28 000 flere personer i alderen 15-66 år som oppga å ha en funksjonshemning. Personer med de minst alvorlige helseproblemene, og med høyest yrkesdeltakelse, skifter i mange tilfeller oppfatning om sin status som funksjonshemmet fra det ene året til det andre. Slike endringer i gruppens sammensetning påvirker utviklingen i sysselsettingsandelen.

Mange ønsker å arbeide, men får ikke jobb

Av de funksjonshemmede som ikke er i inntektsgivende arbeid, var det 104 000 som uttrykte ønske om slikt arbeid. De utgjør 30 prosent av de funksjonshemmede uten jobb.

– Det er langt igjen før funksjonshemmede er likestilt i arbeidslivet. Fortsatt står alt for mange som selv ønsker og kan arbeide, utenfor arbeidsmarkedet, konstaterer generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO.  i et intervju til magasinet Velferd.no om tallene fra arbeidsmarkedsundersøkelsen.

– De nye tallene kommer ikke som noen overraskelse. Dessverre. Regjeringens inkluderingsdugnad ser ikke ut til å ha hatt noen virkning så langt for denne gruppen, sier hun videre.

Kilde velferd.no, ssb.no, handikappnytt.no