FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norge er forpliktet til å jobbe for å nå disse målene. Hvor er universell utforming i dette bildet? Er universell utforming en del av disse målene? 

Hva er FNs bærekraftsmål?

Logo FNs bærekraftsmål
2030-agendaen med tilhørende bærekraftsmål ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. Målene gjelder for alle land, og alle land har ansvar for å bidra til å nå dem. Ambisjonen er å utrydde ekstrem fattigdom og sult innen 2030. Målene består av 17 hovedmål og 169 delmål og ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse. En bærekraftig utvikling er knyttet til tre dimensjoner: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Bærekraft handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge for kommende generasjoners muligheter til å få dekket side behov. 

Å få slutt på ekstrem fattigdom og sult må derfor gå hånd-i-hånd med andre målsetninger når det gjelder helse, utdanning, likestilling, miljø, klima og forvaltning av verdens ressurser. Oversikt over alle bærekraftsmålene finner du på FN-sambandets nettsider og på regjeringens samleside for bærekraftsmålene.

Regjeringens oppfølging av bærekraftsmålene er innlemmet i regjeringens vanlige arbeid. I statsbudsjettet for 2020 rapporterer alle departementer i sine budsjettproposisjoner om oppfølgingen av målene de har koordineringsansvar for. Se for eksempel hvordan Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) rapporterer på bærekraftsmålene KMD har ansvaret for i sitt foreslåtte budsjett for 2020.

I forbindelse med framlegging av statsbudsjett for 2020 har regjeringen utarbeidet en oversikt over alle mål og delmål for bærekraft og hvilket departement som har ansvar.

Hva med universell utforming og bærekraft?

Med universell utforming menes å utforme produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. (Definert i Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Flere bærekraftsdelmål kan knyttes opp til et universelt utformet samfunn. Dette gjelder:

Mål 4 om utdanning:

  • Delmål 4.5) []….lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare personer, deriblant personer med nedsatt funksjonsevne,…[] og delmål
  • 4.a) Etablere og oppgradere utdanningstilbud som ivaretar hensynet til barn, personer med nedsatt funksjonsevne og kjønnsforskjeller, og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsomgivelser for alle.

Mål 9 om innovasjon og infrastruktur:

  • Delmål 9.1) Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, herunder regional og grensekryssende infrastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle.

Mål 11 om bærekraftige byer og samfunn

  • Delmål 11.2) Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris, og bedre sikkerheten på veiene, særlig gjennom utbygging av offentlige transportmidler og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne samt eldre.

Mål 16 om fred og rettferdighet

 Den norske regjeringen følger opp målene for bærekraft og rapporterer årlig til FN hvordan vi arbeider for å nå dem.  I den siste rapporten til FN om Norges arbeid med bærekraftsmålene kalt One year closer 2019, knyttes Regjeringens handlingsplan for universell utforming opp til delmål 11 om bærekraftige byer og samfunn.

Foto: Logo FNs bærekraftsmål