Kun en av tre synshemmede i Norge er i lønnet arbeid, og yrkesdeltakelsen er stabilt lavt. Mange ledere vurderer det slik at det er komplisert å tilrettelegge for synshemmede, og synshemmede som ønsker arbeid søker og søker uten å få jobb. MediaLT ønsker en annen tilnærming og har igangsatt et prosjekt for å finne ut om det finnes jobber hvor det faktisk er en fordel å være blind.

Sysselsettingen blant funksjonshemmede er langt lavere enn i den øvrige befolkningen. Selv om mange har et ønske om å jobbe, får de ikke jobb. Nærmere 30 % av alle funksjonshemmede som ikke har jobb, ønsker å være yrkesaktive. En undersøkelse gjort av NORCE og Norsk regnesentral i 2022 om arbeidsgiverperspektivet på synshemmede i arbeidslivet, viste at mange ledere har lave forventninger til synshemmede arbeidstakere og at de mener synshemning er den funksjonsnedsettelsen det vil være vanskeligst å tilrettelegge for.  

SmartJobb

MediaLT arbeider med universell utforming av IKT, teknisk hjelp og opplæring for synshemmede. De ønsket en annen tilnærming til denne problemstillingen. I prosjektet SmartJobb snur de opp ned på tankegangen knyttet til synshemmede og arbeid. Til nå har perspektivet i stor grad vært å finne løsninger som kompenserer for ulempene synshemningen medfører. Prosjektet tar sikte på å løfte fram styrkene personer med nedsatt syn kan ha. Målet er i samarbeid med synshemmede å undersøke om det finnes yrker og arbeidsoppgaver der det er et fortrinn å være synshemmet, og teste ut et utvalg av disse yrkene og arbeidsoppgavene i en pilotperiode. Hovedmålet i prosjektet er å utvikle og prøve ut en ny jobbstrategi, der det er et fortrinn å være synshemmet. Prosjektet består av tre deler. I første fase som er avsluttet, ble det innhentet kunnskap om nasjonalt og internasjonalt arbeid knyttet til perspektivet om synshemning som et fortrinn. I tillegg ble det gjennomført fokusgruppeintervjuer med synshemmede, fagfolk og arbeidsgivere. I gruppeintervjuet med den sistnevnte gruppen kom det fram tilsvarende resultater som i NORCE-rapporten, at mange arbeidsgivere er positive, men samtidig engstelige fordi de ikke vet hva det innebærer å ansette en synshemmet. Det er også for mye byråkrati for arbeidsgiverne i en slik prosess, for eksempel å få riktige hjelpemidler i tide.

Oppgaver hvor evnen til å lytte er viktig

Resultatene fra peker på at oppgaver eller yrker hvor både hørsel og evnen til å lytte er sentralt, er oppgaver hvor synshemmede kan ha fortrinn siden gruppen mer trenet i med denne sansen enn seende som baserer ser mer på visuelle inntrykk. Dette kan for eksempel være salg, support og andre oppgaver knyttet til kontakt med mennesker per telefon, eller det kan være innen akustikk, psykologi eller musikk. Yrker som psykolog, coach, pedagog eller lærer blir også trukket fram hvor blinde kan ha et fortrinn. I yrker hvor hender og fingre er viktige redskaper, kan også blinde ha et fortrinn da de er mer vant til å observere taktilt enn seende. Yrker som massør eller naprapat kan være aktuelle. Universell utforming, veiledning og tilrettelegging for synshemmede er også aktuelle oppgaver da man har egne erfaringer på området.

Telefonsupport

I siste del av prosjektet undersøkes konkrete arbeidsoppgaver med synshemmede. Jonas Pettersen er av de to prosjektdeltakerne som MediaLT har hyret inn i pilotprosjektet som foreløpig har en tidsramme på seks måneder. – Jeg driver med teknisk support til blinde og synshemmede når det gjelder tekniske hjelpemidler for nettopp denne gruppen. Som blind selv har jeg jo et godt utgangspunkt for å hjelpe dem som ringer inn. Ofte er det eldre mennesker som for eksempel har problemer med Siri-funksjonen på iPhonen sin etter at de har oppdatert operativsystemet. Det kan også være andre mer kompliserte spørsmål. En fordel man har som blind, er at man er kjenner alle utfordringene blinde og svaksynte har, og det er dermed lettere å hjelpe. Tjenesten er åpen på telefon 9-14 hver dag, men det er ikke oppringinger hele tiden, forteller han.

– Innimellom telefonene skiver jeg artikler til nettsiden SmartJa. Akkurat nå holder jeg på med en artikkel om hvordan man skanner til skjermleseren Jaws.

Prosjektet er finansiert av stiftelsen DAM.

Bakgrunnsinformasjon:

To hender spiller orgel

Yrker hvor bruk av fingre eller hørsel er viktig, trekkes fram som eksempler på yrker hvor blinde kan ha et fortrinn, som for eksempel organist. (Foto: Thaliarchus/IstockPhoto)

Jonas Pettersen

Jonas Pettersen jobber med å hjelpe andre blinde med teknologiske løsninger i SmartJobb-prosjektet. (Foto av Jonas: Privat)