Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har utarbeidet et politisk notat for deres arbeid med et universelt utformet samfunn. De peker på at Norge må oppfylle både våre internasjonale forpliktelser og landets egne målsetninger og lovverk når det gjelder universell utforming. FFO peker også på veien til et universelt utformet samfunn, vil et mer tilgjengelig samfunn et steg på veien.

FFO utarbeider jevnlig politiske notater for sine arbeidsområder. Nå er notatet om universell utforming oppdatert. Den forrige versjonen var fra 2016.

Tilgjengelighet et steg på veien til universell utforming

I dokumentet skilles det mellom tilgjengelighet og universell utforming. Med universell utforming mens at tjenesten, bygget etc. er tilgjengelig for alle på en likeverdig måte, slik at også personer med nedsatt funksjonsevne har selvstendig tilgang eller bruk uten å måtte be om hjelp.

Universell utforming er enklest å få til når man planlegger og lager noe nytt, men med tilrettelegging av allerede eksisterende løsninger kan tilgjengeligheten bli bedre, selv om løsningen ikke er likeverdig.

«Ved å reparere eller optimalisere noe som allerede finnes, kan tilgjengeligheten bli bedre, noe som også er viktig da det meste av bygg og infrastruktur allerede ligger der. Det kan bidra til mer inkluderende løsninger raskt, for eksempel i eldre verneverdige bygg, og bør sees som et skritt i retning av et universelt utformet samfunn.» heter det i notatet.

FFO mener at målet for et universelt utformet Norge må tidfestes og mener at et universelt utformet Norge må være på plass i 2035, og et tilgjengelig Norge i 2025. For skolebygg må fristen være 2030.

Vil ha lovkrav også til eksisterende bygg

Gjennom plan- og bygningsloven er det siden 2009 stilt krav om universell utforming av alle nye bygg. FFO påpeker at det mangler krav om universell utforming av eksisterende bygg, uteområder og transport, samt til informasjon, varer og tjenester. Effektive sanksjonsmuligheter og insentiv-ordninger mangler også.

FFO mener derfor at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) må innføre en statlig ordning med delfinansiering ved oppgradering av offentlige bygg i norsk kommuner og fylker, for å sikre at dette blir gjennomført.

Veikart for en universelt utformet nærskole 2030 ble utarbeidet av Bufdir i 2017-18. Veikartet inneholder konkrete anbefalinger om tiltak for perioden 2020–2030 med mål om at alle nærskoler skal være universelt utformet i 2030. FFO mener at veikartet må gjennomføres og at det utarbeides tilsvarende veikart for andre typer bygg.

Andre tiltak

  • De ni departementene som har underskrevet strategien og handlingsplanen for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse - Et samfunn for alle - må pålegges å gjennomgå og lage en plan for å oppfylle sine forpliktelser innen universell utforming og tilgjengelighet i FN-konvensjonens ulike artikler.
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) må pålegge fylkeskommuner og kommuner å utarbeide planer for å nå de samme målene.
  • Det må komme årlige bevilgninger i Statsbudsjettet til gjennomføringen av handlingsplanen.
  • Dagens hull i diskrimineringslovgivningen må tettes, gjennom å stille krav om universell utforming av varer, tjenester og informasjon, samt til arbeidsbygg og IKT-systemer på arbeidsplasser.
  • Mål og innsatser for arbeidet med universell utforming både når det gjelder transportmidler og infrastruktur i Nasjonal transportplan må samordnes med handlingsplanen for universell utforming 2021-2025, og forpliktende tidsfrister må innføres for de ulike områdene.
  • KMD må innføre en ordning med elektronisk valg så raskt som mulig.
  • Funksjonshemmede må sikres god informasjon og gode beredskapsplaner i nødssituasjoner.

Tilgjengelig Inngang
Her er det laget en heis for rullestolbrukere. Det gjør inngangen tilgjengelig, men ikke på en god måte

 

Foto: Terje Skåre

Bildetekst: Her er det laget en heis for rullestolbrukere. Det gjør inngangen tilgjengelig, men ikke på en god måte.

 

Illustrasjon forside: Grafikk fra FFOs publikasjon