En person bosatt i Bergensregionen følte seg diskriminert på grunn av de digitale løsningene for kjøp av billett og klaget det lokale kollektivselskapet inn til Diskrimineringsnemnda. Vedkommende var avhengig av buss til og fra jobb, men hadde verken smarttelefon, PC eller Bank-ID. Hun mente at Skyss’ digitale betalingsløsninger gjorde det umulig for henne å kjøpe periodebillett og tilnærmet umulig å kjøpe enkeltbillett. Løsningene for billettkjøp som kollektivselskapet Skyss tilbyr, er ikke diskriminering, mener nemnda etter å ha behandlet klagen.

Smarttelefonen har blitt en flittig følgesvenn for mange. En rekke tjenester som før bare var tilgjengelige ved fysisk oppmøte eller via PC, kan i dag nås via mobilen. Flere og flere billetter kjøpes og utstedes nå digitalt og har på få år blitt regelen snarere enn unntaket. Dette gjelder også billetter i kollektivtrafikken.

Kvinnen som klaget opplevde seg diskriminert både på grunn av alder, økonomi og livssyn.

Straffes med dyre billetter

Hun mente at Skyss’ betalingsløsninger var diskriminering på grunn av alder, økonomisk stilling og livssyn (miljøbevissthet). Skyss har reelt sett fjernet muligheten for å kjøpe bussbillett dersom man ikke har tilgang til datamaskin, internett eller Bank-ID, mente hun. Bussbilletter kan bare kjøpes via SkyssApp eller nettbutikk. De få billettautomatene som finnes, skal fjernes, og er dessuten bare åpne for kjøp av enkeltbillett, begrunnet hun i klagen. Kvinnen er avhengig av buss til og fra jobb, men har verken smarttelefon, PC eller Bank-ID. Skyss’ digitale betalingsløsninger gjør det umulig for henne å kjøpe periodebillett og tilnærmet umulig å kjøpe enkeltbillett, mente hun. Kjøp av enkeltbilletter innebærer også en betydelig merutgift. Hun mente at Skyss diskriminerer fordi selskapet krever at passasjerene skal ha råd til innkjøp og bruk av kostbart elektronisk utstyr og evne til å bruke disse. I motsatt fall straffes man med fordyrende og utilgjengelige billetter.  

Smittevern og sikkerhet for sjåføren

På grunn av Covid-19-pandemien har det siden mars 2020 ikke vært mulig å kjøpe billetter hos sjåfør på Skyss’ busser.  Selskapet har opplyst til nemnda at det vil bli gjeninnført mulighet for å kjøpe billett når smittevernhensyn tillater det.

Det er også en nasjonal målsetning å redusere kontanthåndtering om bord av hensyn til sjåførenes sikkerhet. Utstrakt bruk av kontanter øker faren for ran.

For Skyss er det dessuten ønskelig at sjåførene bruker mindre tid på billettering slik at fokus kan være på å holde rutetider. Av denne grunn det lansert flere digitale løsninger for kunder som ønsker å benytte selvbetjeningsløsninger. For å ivareta kunder som ikke kan eller vil bruke digitale løsninger, tilbys kjøp av periodebilletter på Skyss’ kundesenter. Man kan da velge om man vil betale kontant eller med bankkort.

Skyss arbeider også med å tilrettelegge for bruk av bankterminaler om bord. Det vil da være mulig å kjøpe enkeltbilletter med kontanter eller bankkort. Ved kjøp av enkeltbillett hos sjåfør med kontanter, vil det som tidligere påløpe et ombordtillegg. Ved kjøp med bankkort vil det ikke innføres slikt tillegg.

Periodebillett kan kjøpes ved fysisk oppmøte i Skyss’ kundesenter hverdager mellom kl. 09.00 og 16.30. Her kan man betale med bankkort eller kontanter. Dette var i kvinnens arbeidstid slik at hun ikke kunne benytte seg av dette.

Ikke diskriminerende

Diskrimineringsnemnda har vurdert klagen ut fra de tre diskrimineringsgrunnlagene kvinnen viste til, det vil si økonomi, alder og livssyn. Når gjelder økonomi, skriver nemnda i sitt vedtak at økonomisk stilling ikke faller inn under de områdene som likestillings- og diskrimineringsloven omfatter.

Når det gjelder alder og livssyn er dette omfattet av loven. Det er ikke nærmere definert hva som menes med livssyn. Kvinnen har en mobiltelefon hun er fornøyd med som kun trenger å lades en gang i uken, og hun mener at å måtte kjøpe en ny smartelefon som må lades daglig kun for å kjøpe bussbilletter, er uetisk og strider mot hennes livssyn som svært miljøengasjert.

Nemnda skriver at Skyss’ betalingsløsninger er nøytrale, men som etter omstendighetene kan ramme personer som på grunn av alder eller livssyn ikke kan eller vil bruke digitale betalingsløsninger. Da kan det være snakk om indirekte diskriminering. Nemda vurderer det likevel slik at den forskjellsbehandlingen som det medfører for dem som ikke har smarttelefon og bank-ID er lovlig. Nemnda er enig i at en del teknologiske løsninger kan virke indirekte diskriminerende på eldre, men at terskelen for at det skal bli definert som diskriminering er høy og at digitaliseringen i samfunnet oppveier ulempene. Diskrimineringsnemnda konkluderer med at billettløsningene ikke er ikke i strid med forbudet mot indirekte diskriminering på grunn av alder og/eller livssyn.

Hele vedtaket kan du lese på Diskrimineringsnemndas nettsider (pdf)

Person leser av billett fra smarttelefon

Skyss’ løsninger for å kjøpe bussbilletter er ikke i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, slår Diskrimineringsnemnda fast. (Illustrasjonsfoto: Istock)