Personer med nedsatt syn eller bevegelsesevne opplever el-sparkesykler i stor grad som en hindring i bymiljøer, særlig på fortau og ved inngang til bygg. Mange føler seg også utrygge i møte med el-sparkesyklister, og mange har opplevd nesten-påkjørsler. Dette kommer fram i en nylig publisert undersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI). I undersøkelsen oppgir også mange at de må bruke mer tid på turer og noen unngår enkelte områder på grunn av el-sparkesykler.

Utleie av el-sparkesykler gjorde sitt inntog i norske byer i 2019 og siden den gang har det vært mye turbulens rundt sparkesyklene. El-sparkesykler for utleie representerte en ny form for mikromobilitet som skulle gi mer frihet og tidsbesparelser i hverdagen. I Oslo eksploderte antall slike sykler på kort tid og flere var kritiske og irriterte seg over uforsiktig kjøring og el-sparkesykler som ble parkert midt på fortauet. Norges Blindeforbund var av organisasjonene som var kritiske, og forbundet aksjonerte med en kampanje hvor de blant annet satte klistremerker på sykler som hindret framkommeligheten. Diskusjonene rundt det nye framkomstmiddelet har vært mange både politisk, i media og rundt lunsjbordet på arbeidsplasser. El-sparkesyklenes inntog har resultert i flere forskningsprosjekter om hvordan de brukes, hvordan de parkeres og hvilke effekter de har på både bærekraftig transport og folkehelse.

TØIs forskningsprosjekt er det første prosjektet som undersøker hvordan el-sparkesykler som et nytt element i bymiljøet påvirker tilgjengeligheten til, og trygghetsfølelse for, personer med nedsatt syn eller nedsatt bevegelsesevne. I samarbeid med Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund har de gjennomført to spørreundersøkelser: telefonintervju blant Norges Blindeforbunds medlemmer og en nettbasert spørreundersøkelse blant medlemmer i Norges Handikapforbund.

En ekstra hindring i kombinasjon med andre hindringer

El-sparkesykler oppleves i stor grad som en hindring i bymiljø, særlig på fortau og ved inngangen til bygg. Nesten 4 av 10 fra Norges Blindeforbund og nesten halvparten fra Norges Handikapforbund oppgir at de opplever el-sparkesykler som en hindring i stor eller svært stor grad når de beveger seg i bymiljø. De oppgir særlig at de blir hindret av el-sparkesykler på fortau, dernest ved innganger til bygg.

Andre elementer i bymiljø er også til stor hindring for en del respondenter, blant annet reklameskilt på fortau, stolper og pullerter, trapper og høye fortauskanter. Dette skaper hver for seg hindringer og problemer med framkommeligheten, og i kombinasjon med el-sparkesykler kan situasjonen bli forverret og det kan bli umulig å komme seg rundt hindringen.

Flere er mer utrygge i møte med el-sparkesyklister enn andre syklister. Et flertall (nesten to tredjedeler) av respondentene følte seg utrygge i møte med el-sparkesyklister, mens litt under halvparten følte seg utrygge i møte med syklister. Flertallet synes det fungerer dårlig at syklister deler område med gående, og enda flere synes det fungerer dårlig at el-sparkesyklister gjør det.

Mange av respondentene oppga at el-sparkesykler gjør at de bruker mer tid på turer i bymiljø, og dette knyttes både til mer varsom gange, usikkerhet og til hindringer som det er vanskelig å komme rundt eller som gjør at man må snu.

Flere unngår enkelte områder i byen eller dropper turer i bymiljø på grunn av el-sparkesykler.

Positive erfaringer

Samtidig som el-sparkesykler skaper utrygghet og skaper hindringer, så er det også personer med nedsatt bevegelsesevne som selv har prøvd eller bruker el-sparkesykkel og som har hatt positive opplevelser med det. Utvalget av respondenter som svarte dette var lite og forskerne understreker i rapporten av man må være forsiktig med å generalisere, men det var tydelig at el-sparkesykler også bidrar til økt mobilitet blant noen personer med nedsatt bevegelsesevne. De fleste som har brukt el-sparkesykkel svarte at de opplever at det gjør det mye lettere for dem å komme seg rundt. Det var en klar tendens til at yngre respondenter i større grad oppga å ha brukt el-sparkesykkel enn eldre respondenter.

Undersøkelsen ble støttet med midler fra Bufdirs tilskuddsordning for kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming.


Parkerte el-sparkesykler

El-sparkesykler plassert foran innganger rapporteres som et problem. Her fra inngangen til Hasle T-banestasjon i Oslo. (Illustrasjonsfoto: Imre Cikajlo/IstockPhoto)