Dette er konklusjonen i en systematisk litteraturstudie om universell utforming for personer med psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse i det fysiske miljøet i offentlige bygninger. Lys- og lydforhold var av de fysiske parameterne som gikk igjen flest ganger i oversiktene. Ingen av oversiktene inkluderte brukernes behov eller ønsker.

På oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har Folkehelseinstituttet gjennomført et systematisk litteratursøk om betydningen av universell utforming for personer med psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse i det fysiske miljøet i offentlige bygninger.

Bufdir ønsket en oppdatert oversikt over den forskningsbaserte kunnskapen om betydningen av universell utforming for personer med psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse i det fysiske miljøet i offentlige bygg. Bufdir hadde behov for en oversikt over forskning som har undersøkt målgruppens utfordringer, behov og ønsker vedrørende det fysiske miljøet og forskning som har undersøkt karakteristika eller endringer i de fysiske omgivelsene som kan ha betydning for gruppens helse og fungering.  

Et systematisk litteratursøk med sortering er en type kunnskapsoppsummering over hva som finnes av litteratur på et spesifikt spørsmål. Prosessen innebærer å identifisere forskningsspørsmålet, bestemme inklusjons- og eksklusjonskriterier, søke etter litteratur, velge ut publikasjoner, hente ut data og sortere og lage liste over de publikasjonene (vanligvis forskningslitteratur) som møter inklusjonskriteriene. Resultatet av en slik oppsummering er dermed en enkel beskrivelse der publikasjonene er sortert i kategorier og presentert i lister.

Ingen oversikter inkluderte brukernes behov

Forskerne ved Folkehelseinstituttet søkte i ulike samfunnsvitenskapelige databaser etter litteraturoversikter publisert i perioden 2012-2023 og gikk gjennom identifiserte referanser og vurderte deretter relevans i henhold til inklusjonskriteriene. 12 litteraturoversikter møtte inklusjonskriteriene og kan oppsummeres slik:

  • Alle inkluderte studier med både menn og kvinner
  • Fire oversikter hadde barn og/eller unge i fokus og tre hadde voksne eller var ikke avgrenset
  • Oversiktene tok for seg ulike typer psykiske funksjonsnedsettelser, og hyppigst studert var autismespekterforstyrrelser
  • Oversiktene tok for seg ulike typer bygg, særlig skolebygninger og arbeidsplasser. Mange typer bygg var ikke representert i oversiktene (f.eks. kulturbygg, kommersielle bygninger, idrettshall/anlegg, parkeringsbygg, bygg for lagring, stasjonsbygg, religiøse bygg)
  • Lys og lyd/støy var det som var i søkelyset i oversiktene
  • Ni oversikter undersøkte funksjonsnivå (inkludert helse) og fire undersøkte likeverdig tilgjengelighet
  • Ingen av oversiktene inkluderte behov og/eller ønsker med hensyn til universell utforming fra gruppen. Det ble heller ikke identifiserte litteraturoversikter som hadde oppsummert studier med personer med fobier eller psykisk utviklingshemminger.

Kunnskapsoppsummeringen finnes på Folkehelseinstituttets nettsider

Kirke i vinterlandskap

Religiøse bygg var ikke representert i oversiktene. (Illustrasjonsfoto: Istock Photo)