Assistanseordning er et gratis tilbud for reisende med behov for hjelp på reisen. Assistanse må bestilles i svært god tid på forhånd av det enkelte selskap.  Hvis flere stasjoner og transportmiddel var universelt utformet, ville assistansebehovet vært mindre. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har laget informasjonsmateriell for hvordan tilby god assistanse.

Å reise kollektivt kan være en utfordring, men for noen er denne utfordringen større enn for andre. Mens noen er bekymret for om de rekker bussen eller om de kun får ståplass på toget til jobb, er andre usikre på om de faktisk vil komme om bord på toget om de er rullestolbrukere, eller om de finner fram og kommer av på riktig sted hvis man har nedsatt syn.  Dersom buss og tog, holdeplasser, togstasjoner og flyplasser var universelt utformet, kunne mange funksjonshemmede klart å reise på egen hånd.

På en del stasjoner og på alle flyreiser tilbys personlig assistanse. Dette er en tjeneste som skal hjelpe folk med ulike utfordringer med å reise. Tjenesten er gratis å benytte, men må bestilles minimum et døgn i forveien. All bestilling av assistanse må gjøres hos den enkelte operatør, enten busselskap, flyselskap eller tog. EnTur har laget en oversikt over steder hvor man kan bestille assistanse.

Verken assistanseordning eller universell utforming – hva da?

Ifølge tall oppgitt i gjeldende handlingsplanen for universell utforming, finnes det om lag 250 knutepunkter og minst 6 500 bussholdeplasser på riksvegnettet. Omtrent 65 prosent av holdeplassene ligger utenfor byer og tettsteder. Statens vegvesen har lagt opp til at 370 holdeplasser og 40 kollektivknutepunkter blir universelt utformet i perioden 2018–2023. I 2020 ble 40 holdeplasser og 3 kollektivknutepunkter på riksvegnettet universelt utformet.  Mange holdeplasser, trikker og busser er ikke universelt utformet eller har noen assistanseordning. Da må ofte reisende med nedsatt funksjonsevne be andre reisende om hjelp. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har med støtte av Bufdir utarbeidet informasjonsmateriell hvordan man best skal ivareta reisende med behov for assistanse. En brosjyre som er utarbeidet i prosjektet, tar for seg hvilke behov reisende med ulike funksjonsnedsettelser har om bord, ved ankomst, ved ombordstigning og på selve stasjonen, holdeplassen eller på flyplassen. Brosjyren retter seg både mot ansatte i kollektivselskap og medpassasjerer. 

Mange ansatte og medpassasjerer føler seg usikre i møte med reisende med assistansebehov. Et av rådene fra FFO er at det alltid er bedre å tilby hjelp og få et "nei takk", enn ikke å spørre.  Det er viktig for alle å bli møtt med velvilje.  

FFO har også laget en film ment til bruk i opplæring av folk som jobber i kollektiv- og flytransporten, og en kortere film beregnet på medpassasjerer.  Begge filmene er synstolket. Lenke til synstolket versjon finner man under filmene. 

Kompenserende tiltak

Et av tiltakene i handlingsplanen for universell utforming for perioden 2021-2025, Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge (PDF-fil), omhandler assistanseordninger. Per ultimo 2020 hadde 11 togstasjoner, 3 busstopp og alle lufthavner assistanseordning. Bane NOR er ansvarlig for assistansetjenesten på jernbanestasjonene, fylkeskommunen er ansvarlig på busstasjonene og Avinor er ansvarlig på flyplassene. Samferdselsdepartement er ansvarlig for å utvikle assistanseordningen. Assistanseordning er et kompenserende tiltak da mange stasjoner ikke er universelt utformet. Bestilling av assistanse må i dag gjøres gjennom ulike kanaler, avhengig av transportsegment og tilbyder av transporttjenester. Samlet skaper dette utfordringer som
utgjør barrierer for bruk av kollektiv transport for personer med nedsatt funksjonsevne, står det å lese i handlingsplanen.

Person i rullestol med assistanse på flyplass

På flyreiser bestiller man assistanse direkte fra flyselskapet man skal reise med. (Illustrasjonsfoto: Andrey Popov, IstockPhoto)