Med dette åpnet kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen konferansen «Inclusive Nordic Travel» 7. november. – For at dette skal bli mulig, må alle deler i reisekjeden være tilgjengelige, sa hun. Mange av innlederne var i løpet av konferansedagen innom dette.  I løpet av dagen kunne man også teste av VR-briller i museumsopplevelser, få omvisning på Munchmuseet, oppleve kunstneriske innslag og en liten båttur på Oslofjorden med en universelt utformet sightseeingferje.

Konferansen tok opp både FNs bærekraftsmål og menneskerettigheter i forbindelse med turisme og opplevelser for alle. Konferansen ble arrangert av Bufdir, som hadde fått innspill til program fra ulike organisasjoner og myndigheter i de nordiske landene. Dette var den tredje konferansen i en serie. Hensikten med konferansen var å inspirere ved å presentere eksempler på bærekraftig og inkluderende reiseliv.

Aldrende, men kjøpesterk gruppe reisende

Igor Stefanovic, teknisk koordinator for tilgjengelig turisme i Verdens turismeorganisasjon (UNWTO), understreket i sitt innlegg at befolkningen stadig blir eldre og påpekte at om 20-30 år vil om lag 25 % av befolkingen i den vestlige verden være over 65 år. Dette er en gruppe som har råd til å reise og som gjerne vil fortsette å leve det livet de alltid har levet. For mange innebærer dette å reise. Med stigende alder, øker også sannsynligheten for redusert funksjonsevne. – Derfor er det viktig økonomisk sett for turistnæringen å tilrettelegge for alle brukergrupper. Vi må tenke nytt når det gjelder turisme, sa han. Han understreket at å kunne bevege seg fritt og selvstendig også er et spørsmål om grunnleggende menneskerettigheter. Han påpekte at fred er en absolutt forutsetning for turisme. Deretter kan man begynne å tenke på veier og flyplasser. I arbeidet med tilgjengelig turisme har UNWTO utviklet en rekke verktøy.

Mangel på kunnskap og finansiering barriere for mer tilgjengelige museer

På konferansen ble også en ny undersøkelse om status og arbeidet med universell utforming i norske museer lansert. Rambøll Consulting har på oppdrag fra Bufdir undersøkt hvor tilgjengelig museene er. Undersøkelsen er basert på selvrapportering. En spørreundersøkelse ble sendt ut til alle museumsarenaer i Norge, og dette ble fulgt opp med intervjuer av personer på 20 ulike arenaer. Universell utforming i bygninger og utearealer, digitale kanaler, formidling og universell utforming i museenes strategiske arbeid ble undersøkt. Undersøkelsen ble sendt ut til 472 museumsarenaer hvorav 295 svarte.

Resultatene fra undersøkelsen viser at det gjøres mye godt arbeid i museumssektoren – men det er fremdeles en lang vei å gå. Mange har gjennomført tiltak for å bedre den fysiske tilgjengeligheten på arenaen; de har parkering i nærheten, heis, trinnfri ankomst og tilgjengelig toalett. Samtidig er det mange ansatte som mangler opplæring i hvordan de skal møte personer med funksjonsnedsettelser, som har behov for bistand. Det er lite brukermedvirkning i planleggingen av utstillingene og arenaene har kommet kort i å gjennomføre universell utforming som en integrert del av sitt overordnete strategiske planverk.

Undersøkelsen tyder på at de viktigste barrierene knyttet til universell utforming er begrensningene når det gjelder å gjennomføre fysiske tilpasninger i eldre og fredede/verneverdige bygg, samt manglende økonomiske ressurser til å gjennomføre tiltak. Manglende kunnskap om universell utforming blant museenes ansatte (og andre samarbeidspartnere) er også en viktig barriere knyttet til universell utforming.

I presentasjonen av funnene i undersøkelsen, understreket Kirsti Svinø, seniorrådgiver i Bufdir, at undersøkelsen ikke er status for hvor universelt utformet norske museer er generelt, men en indikator på tilstanden. Undersøkelsen kan lastes ned fra Bufdirs nettsider.

Tre parallelle løp

Etter den innledende fellessesjonen, var konferansen delt i tre ulike paralleller; et for teknologi, et for utendørs opplevelser og et for transport. Hele konferansen var skrivetolket og strømmet. Opptak fra både plenumssesjoner og de ulike parallellsesjonene ligger ute på konferansens nettsider hvis du gikk glipp av konferansen eller ønsker å få med deg de ulike løpene. Opptakene fra tidligere konferanser ligger også ute på internett:

 

Rådgiver inne universell utforming Magnus Berglund

Rådgiver innen universell utforming Magnus Berglund, har jobbet med universell utforming inne hotellsektoren i en årrekke. Hvordan skal man best legge opp og presentere en tallerken med mat for en blind person? Da må man først spørre dem det gjelder, sa han i sitt innlegg på konferansen. (Foto: Sigrid Skavlid)