En ny rapport forteller om hvordan vi gjennom god planlegging kan gjøre steder mer aldersvennlige, demensvennlige, barnevennlige og helsefremmende

Rapporten fra SINTEF argumenterer for å utvide fokuset fra først og fremst å handle om universell utforming av bygg, til at vi bør bli mer opptatt av å lage hele områder som kan inkludere alle.

Planlegging på tvers av brukergrupper kan skape møteplasser der flere deltar. Det samme kan samlokalisering av funksjoner i lokalmiljøet. 

Moderne blokkfasade
Foto: IstockPhotoIllustrasjonsfoto

Rapportens viktigste funn:

• Kunnskap om de ulike brukergruppene og samlokalisering av tilbud er suksessfaktorer.
• Kommuner og planleggere må utvide fokuset for inkludering. Fra kun å tenke på universell utforming av bygninger, må fokus rettes mot kvaliteter ved hele nærområder.
• Et aldersvennlig samfunn handler også om å lage områder som bidrar til å blande aldersgrupper. Kan for eksempel fellesfunksjoner i sykehjem også inkludere tilbud til andre aldersgrupper?
• God stedsutvikling må være både aldersvennlig, demensvennlig, barnevennlig og helsefremmende.
• Kommunene må bli flinkere til å tenke på tvers av grupper og sektorer.
• Det har blitt større bevissthet rundt at demente også må kunne delta i ulike organiserte aktiviteter for å ha et meningsfylt liv. Samtidig har personer med demens et stort behov for beskyttelse, trygghet og forutsigbarhet.
• Skal man kunne bli boende hjemme lengre, betyr det et større fokus på utvikling av gode lokalmiljøer.

Rapporten som er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), beskriver også kunnskapsstatus på aldersvennlig, demensvennlig, barnevennlig og helsefremmende stedsutvikling.

Den viser dessuten fram konkrete eksempler på prosjekter der man har forsøkt å finne gode løsninger.