Nesten alle kommuner i Norge har universell utforming på dagsordenen. Men det er med ulik styrke og fart og det arbeides på ulike måter, viser en ny rapport. 

Forsiden av rapporten
Foto: Terje SkåreRapporten «Kommuneundersøkelse 2017» er en spørreundersøkelse om arbeid med universell utforming i norske kommuner.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ønsket seg tydeligere kunnskap om hvordan det jobbes med universell utforming i kommunene og hvordan kartleggingen skjer.

Nå har Bufdir i samarbeid med Norges kommunaltekniske forening (NKF) gjennomført en spørreundersøkelse om arbeidet med universell utforming og kartlegging i 2017.

Spørreskjemaet ble sendt ut til nesten 400 kommuner med en svarprosent på 31 prosent.

Teknisk og eiendom dominerer

Undersøkelsen viser at hele 65 prosent av de som arbeider med universell utforming arbeider innen teknisk og eiendom. 17 prosent arbeider innen plan og bygg og 10 prosent innen helse og omsorg.

Undersøkelsen viser også at de fleste, 69 prosent, hadde bakgrunn fra tekniske fag. 11 prosent hadde bakgrunn fra helsefag, 7 prosent fra samfunnsfag og 5 prosent fra økonomi.

Kun 2 prosent hadde arkitektfaglig bakgrunn.

Få har ansvaret alene

Ansvaret for Uu ligger hovedsakelig i teknisk- og eiendomsavdelingen og plan- og bygningsavdelingen i kommunen, viser rapporten.

90 prosent av respondentene sier at de jobber i prosjektgruppe eller tverrfaglige team. Kun 14 prosent svarte at én person hadde ansvaret alene.

Få informerer på nettet

I undersøkelsen ble kommunen blant annet spurt om i hvilken grad universell utforming av bygg og uteområder var et tema hos dem.

Nesten halvparten mente at det i stor grad var et tema, 44 prosent sa i noen grad mens 8 prosent svarte i liten grad.

58 prosent sa at de ikke informerte om tilgjengelighet på sine nettsider. 11 prosent sa at de gjorde det, og 20 prosent visste ikke.

Nesten alle kartlegger

Nesten alle kommunene gjør en form for kartlegging. Men det er ulik grad av kartlegging, og den gjennomføres med ulike verktøy.

Dette gjør det vanskelig å sammenlikne hvor langt kommunene er kommet med universell utforming på samfunnsnivå.

Undersøkelsen viser at kartlegging i noen grad fører til konkrete tiltak for å gjøre bygninger og uteområder mer tilgjengelige, men ikke mange kommuner svarer at det skjer i stor grad.