Fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner kan nå søke tilskudd til kartlegging av tilgjengeligheten i uteområder. 

Plantegning Horten
Horten by er et av mange steder i landet der tilgjengelighet nå er blitt kartlagt.
Gjennom Statens kartverk vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet gi tilskudd til et utvalg av kommuner og fylker som vil gjennomføre kartlegging av kommunesentra eller friluftsområder.

Målet er at fylkene og kommunene skal være i stand til å utvikle og forvalte arbeidet med universell utforming på en god og varig måte.

Også friluftsråd, interesseorganisasjoner og turistforening som har et samarbeid med kommuner og fylker kan søke om midler.

Tilskuddene vil variere fra 30 000 til 100 000 kroner, avhengig av om det er enkeltsøknader eller søknader fra grupper.

Frist for søknader er 9. april 2018.

Les mer om søknadskriterier på Kartverkets nettsider.

Kilde: Statens kartverk