Gjennom regjeringens handlingsplan for universell utforming støttes en rekke tiltak som skal bidra til større tilgjengelighet for alle, uavhengig av funksjonsevne, på ulike arenaer, som skoler, transport, uteområder og innen IKT. Årets tildeling er nå klar. 

Spire vokser opp fra penger
Foto: Illustrasjon IstockPhoto
Av dette beløpet går cirka 2,3 millioner kroner til prosjekter rettet mot deltakerne i KS' kommunenettverk for universell utforming.

Til sammen 67 prosjekter får tilskudd.

Av disse får 45 gjennom hovedutlysningen, mens 22 tilskudd går til kommuner og fylkeskommuner gjennom KS sin utlysning.

Målet med tilskuddsordningen er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet, og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilskuddene gis til statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter, stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner.

Tilskuddsordningen forvaltes av Bufdir.