Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal lage veikart for hvordan Norge skal få alle skoler i Norge universelt utformet. Direktoratet lyser nå ut oppdrag. 

Gutt med rullestol spiller ball i gymtime
Foto: Terje SkåreUniversell utforming av skoler bidrar til at flere inkluderes.
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne slår fast at funksjonshemmede barn skal ha tilgang til alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter på lik linje med andre barn. Dette innebærer tilgang til inkluderende skole i barnas nærmiljø.

I dag er det mange barn som ikke har mulighet til å gå på nærskolen sin. Universell utforming er en del av det som må til for å gjøre skoler tilgjengelige for alle.

I 2017 lager Bufdir for første gang veikart for en universelt utformet skole. Målet med prosjektet er å finne ut hvordan oppgradering av fysisk tilgjengelighet i eksisterende skolebygg og anlegg kan sørge for at skolene blir inkluderende møteplasser og nærmiljøsenter.

Veikart er et forslag til en tidfestet plan. Veikartet blir bygget opp rundt flere delmål/milepæler, eksempelvis 2017, 2020, 2025, og 2030. I utvikling av veikartene er medvirkning fra ulike interessenter og kompetansemiljøer avgjørende. For å sikre at veikartene ivaretar ulike hensyn, og at tiltakene forankres der de skal gjennomføres, vil Bufdir involvere ansvarlige sektormyndigheter, brukerorganisasjonene og andre kompetansemiljøer.

Direktoratet har i forkant hatt et møte med interesseorganisasjonene, som også pekte på universell utforming av grunnskolen som temaområde for første veikart.

Oppdraget finnes på Doffin, og er en oppfølging av fjorårets prosjekt "Handlingsrom for et universelt utformet samfunn".