Universell utforming må i større grad være i fokus hos beslutningstakere. Gode hjelpemidler i form av veiledere, kravspesifikasjoner og kurs er etterlyst av innkjøpere. Dette kommer fram i en undersøkelse om universell utforming ved offentlige anskaffelser gjennomført i norske kommuner.

Hender som peker i dokumenter
Foto: IstockphotoIllustrasjonsfoto
Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for omtrent 400 mrd årlig. Dette utgjør en betydelig markedsmakt. Når offentlige aktører gjør innkjøp er de pålagt å følge lov om offentlige anskaffelser. Loven skal sikre at innkjøp blir gjort med best mulig ressursutnyttelse og til det beste for alle. Loven pålegger innkjøpere blant annet å legge vekt på universell utforming ved kjøp. 42 % av offentlige innkjøp gjøres av norske kommuner. Hvordan blir universell utforming ivaretatt ved disse innkjøpene? Dette var bakgrunnen for at Bufdir bestilte en undersøkelse som nå er ferdig.

Konklusjonene i rapporten «Universell utforming i offentlige anskaffelser – kartlegging av praksis i norske kommuner» er blant andre at:

  • Det trengs et større fokus på universell utforming hos beslutningstakere i kommunen, herunder politisk ledelse.
  • Mens nesten alle, i både intervju og spørreundersøkelse hevder å kjenne til begrepet «universell utforming», viser egne beskrivelser gitt av respondentene at det er ulike oppfatninger av hva dette er i praksis.
  • Anskaffelsesregelverket er ganske godt kjent blant informantene, deretter fulgt av plan- og bygningsloven, TEK10 og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven med forskrift.
  • Veiledere og standarder for varer og tjenester, transport og velferdsteknologi er lite kjent.
  • Ved anskaffelser av varer og tjenester, samt av IKT, rapporteres det at krav til universell utforming oppleves som vanskelig å etterleve.


Rapporten inneholder også en rekke anbefalinger til mulige forbedringer.

Både intervjuer med innkjøpere i kommuner og nettbasert spørreundersøkelse ligger til grunn. Undersøkelsen er gjort av analysebyråene HR Prosjekt og Human Factors Solutions på oppdrag av Deltasenteret i Bufdir.