Deltasenteret har gjennom offentlig tilgjengelige kilder så som årsmeldinger og tildelingsbrev sjekket ut statusen for framdrift tiltakene i handlingsplan for universell utforming 2015-2019.

Forsiden av handlingsplanen
Ved gjennomgang av nettsider, tildelingsbrev, årsmeldinger og andre offentlige kilder har Deltasenteret i Bufdir innhentet opplysninger om hvordan det går med de aller fleste av de 47 tiltakene som handlingsplanen består av. Oversikten presenteres på Bufdirs nettsider.

Mange av tiltakene er allerede gjennomført eller pågående. Ikke alle tiltak har det vært mulig å innhente opplysinger om. Dette henger sammen med at noen av tiltakene er så pass komplekse at det har vært vanskelig å finne direkte opplysninger om statusen for tiltaket i de kildene vi har tilgang til. Oversikten vil bli oppdatert løpende i den perioden handlingsplanen gjelder for.