Et ekspertutvalget som har gjennomgått hjelpemiddelpolitikken i Norge har nå levert rapport til regjeringen. 

Bilde fra rapportens forside
Det regjeringsoppnevnte utvalget er blitt ledet av professor Arild Hervik og har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken – blant annet fordi det blir så mange flere eldre. Utvalget har også vurdert ansvarsdelingen mellom staten og kommunene.

Et viktig mål er å gjøre flest mulig mennesker med funksjonsnedsettelser så selvhjulpne som mulig, med mulighet for deltakelse og mestring. God hjelpemiddelpolitikk kan også være god samfunnsøkonomi, i følge det i rapporten En mer effektiv  og fremtidsrettet  hjelpemiddelformidling  – for økt deltakelse og mestring. 

Hovedmodellen for ansvarsforholdet mellom stat og kommune bør ligge fast, mener utvalget. Men det bør gjøres visse justeringer. Dessuten er det behov for mer kompetanse i kommunene, slås det fast.

Ett av flere tiltak som foreslås er å gi Husbanken større ansvar for arbeidet med tilrettelegging av boliger.

Kilde: Statsministerens kontor