Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om et universelt utformet samfunn. 3 stemmer manglet for oppslutning om forslaget om en handlingsplan for et tilgjengelig Norge i 2025, og et universelt utformet samfunn innen 2035. 

Stortingets hovedinngang
Foto: Terje SkåreTirsdag 21. mars diskuterte Stortinget universell utforming
Det var i desember i fjor at SV-representantene Heikki Eidsvoll Holmås og Karin Andersen la fram et representantforslag  med i alt 26 konkrete forslag knyttet til universell utforming. Ett av forslagene var altså å sette en tidsfrist for et tilgjengelig Norge.

De andre forslagene omfattet alt fra snursirkelen for rullestol i ny teknisk forskrift (TEK17), til krav om tolketjenester under politiske møter og idrettsarrangementer.

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget behandlet forslagene fra SV.

Fikk ikke flertall

I innstillingen fra komiteen slås det fast at det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om målet om et samfunn hvor alle kan delta og at «Likestilling og universell utforming og tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelser er viktig for å nå dette målet».

Likevel fikk ikke SV-representantene flertall for noen av de 26 forslagene sine.

Størst oppslutning fikk Andersen og Holmås for forslaget om å ha år 2035 som mål for et universelt utformet samfunn og et tilgjengelig Norge i 2025. Dette stemte representanter fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig folkeparti, Senterpartiet og SV for. Dette var til sammen 49 stemmer.  Forslaget fikk likevel ikke tilslutning da Høyres, Fremskrittspartiets og Venstres til sammen 52 stemmer, var mot. Se voteringsoversikt for alle de 26 forslagene.

Høyre, FrP og Venstre

Flertallet i Arbeids- og sosialkomiteen bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre mener også at arbeidet med universell utforming må ha høy prioritet.

Men disse representantene viser til Solberg-regjeringens scenarioprosjekt i 2016, som konkluderte med at en må se lenger enn til 2025 om vi virkelig vil gjøre Norge universelt utformet.

Representantene for Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre mener at 2025-målet er urealistisk.

Norge behøver mer tid for å nå målet om å gjøre hele landet universelt utformet, mener de.


Portrett av Solveig Horne
Foto: Ilja C. Hendel
Svarbrev fra Solveig Horne

Når det gjelder de andre forslagene, mener Arbeids- og sosialkomiteens flertall, igjen medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, at flere av forslagene fra de to SV-representantene faktisk allerede er gjennomført eller ligger inne i allerede vedtatte planer.

Et forslag fra SV-representantene om å innlemme FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven, for slik å gi konvensjonen forrang i norsk rett, avviste flertallet av representantene i komiteen med å vise til at menneskerettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne allerede er ivaretatt i dagens lovverk og traktater.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) har skrevet et eget svarbrev til SV-representantene Heikki Eidsvoll Holmås og Karin Andersen om et universelt utformet samfunn. Der gjør hun rede for regjeringens arbeid og planer i forbindelse med de 26 forslagene. 

 

Kilde: Stortinget