Ansatte i kommuner og i byggebransjen har blitt mer positive til universell utforming, viser en ny undersøkelse. 

Lave boligblokker
Foto: Nadia Frantsen/Obos
Halvparten av dem som blir spurt i undersøkelsen er positive til at eksisterende bygninger bør utformes universelt.

Dette er en økning på 19 prosent siden tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2014.

Det er særlig ansatte i kommuneadministrasjonen som har positive holdninger til dette, men andelen som er positive har også økt i byggebransjen.

Kartleggingen måler kunnskap om, holdninger til og kompetansebehov knyttet til universell utforming i norske kommuner og i byggebransjen.

Undersøkelsen viser at det er en tydelig sammenheng mellom kunnskap og positiv holdning til universell utforming.

Ansatte i kommunene har mer kunnskap og bedre begrepsforståelse enn ansatte i byggebransjen. Politikere og rådmenn utmerker seg med god forståelse. I byggebransjen er det de prosjekterende som kan mest om temaet. Byggherrer og de som utfører bygging har noe mindre kunnskap.

Undersøkelsen er gjort av Ipsos på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Dataene er basert på telefonintervjuer med 1010 respondenter i de to målgruppene.