Dette viser en undersøkelse av 1158 registeret artikler fra trykte og digitale hvor universell utforming (uu) er nevnt i perioden april-august 2017. Kun 2 % av artiklene hadde en dirkete negativ vinkling.

Overveldende positivt

Over halvparten av alle artiklene som er analysert, hadde en positiv vinkling på uu. Offentlige aktører, særlig kommuner, er de mest synlige både når det gjelder antall oppslag og positiv holdning.  Særlig på lokalt plan får uu oppmerksomhet ved tilrettelegging av fysisk miljø i nærområdet og oppfyllelse av pålagt krav. På nasjonal plan pekte utvidelsen av IKT-forskriften til å gjelde skole positiv omtale.

Interesseorganisasjonene er også godt synlige, særlig som pådrivere eller å påpeke manglede universell utforming. 

Svært lite negativ omtale av uu

Kun 2 % av alle artiklene hadde et direkte negativt fokus på uu (24 av 1158 artikler). Negative holdninger til uu målbæres av deler av byggebransjen, arkitektmiljø og noen politikere. De negative holdningene er hovedsakelig knyttet til kostnader, men noen arkitekter mener at uu-regelverket er uklart og tidkrevende. Samtidig er deler av arkitektmiljøet bekymret for at lempingen på kravene til uu i den nye byggteknisk forskrift (TEK 17) som trådet i kraft i juni skal føre til dårligere bomiljø. Innføringen av TEK 17 var også en av de mest omtalte enkeltsakene.

Eldre mann venter på buss
Foto: Terje SkåreBygg og transport var de temaene som preget oppslagene mest.

Bygg og transport viktigste tema

Offentlige bygg og transport er de temaene som i størst grad preger oppslagene. Dette er en stor kategori som det arbeides med på mange plan, ikke minst på lokalplan. Den positive vinklingen er ofte knyttet til ferdigstilling av bygg eller oppgradering for bedre tilgjengelighet for alle. 

Positive journalister, negative politikere

Journalisten er ofte et talerør for dem som opplever at rettighetene sine krenket i form av tilgjengelighet til fysiske eller digitalt miljø. Journalisten er også til stede ved åpning av nye bygg og utbedring av løsninger, og de har en positiv vinkling på uu. 

I artikler der uu ble knyttet til noe negativt, var holdningen enten målbåret av en politiker (flere parti) eller fra byggenæringen.

Undersøkelsen ble gjennomført av m-brain på oppdrag av Deltasenteret