Dette er noe av konklusjonen da Bufdir arrangerte en erfaringskonferanse om universell utforming i samarbeid med KS forrige uke. Gode, lokale eksempler fra både Norge og Norden ble presentert.

Nordiske perspektiver

Skellefteå kommune i Sverige og Helsinki i Finland presenterte sitt strategiske arbeid med tilgjengelighet, mens Viborg i Danmark, og Mimisbrunnr i Norge er gode eksempler på hvordan man kan gjøre kultur og historie tilgjengelig for alle.

Kongsvinger, Oslo, Stavanger, Rogaland og Nord-Trøndelag er alle med i KS sitt nettverk for universell utforming, og presenterte sine aktiviteter for økt tilgjengelighet – og kompetanse om universell utforming. Deltakerne fikk blant annet høre om gode samarbeidsprosjekter, innovative kompetansetiltak, og hvordan man sikrer fokus på universell utforming i bygging av nye skoler.

Status i kommunene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har, sammen med Norsk Kommunalteknisk Forening, kartlagt statusen for arbeid med universell utforming i norske kommuner. Hundre kommuner svarte på undersøkelsen som ble presentert på erfaringskonferansen av Torunn Berg fra Bufdir.

Undersøkelsen var todelt. Første del handlet om hvordan kommunene har organisert arbeidet med universell utforming, mens den andre delen gikk direkte på kartlegging.

Nesten halvparten av respondentene svarte at universell utforming av bygg og uteområder i stor grad er et tema i kommunen. 69 prosent har universell utforming som en del av kommuneplanen. Under 30 prosent av kommunene samarbeid med andre kommuner. Av disse var 81 prosent gjennom KS-nettverket.  Lasse Hansen, adm.dir. i KS og Mari Trommald, direktør i Bufdir, understreket at KS-nettverket for universell utforming funger og er viktig for arbeidet med uu i kommunene i en kronikk i Kommunal Rapport.

Kartlegging

På spørsmål om kommunene har kartlagt tilgjengeligheten i kommunens egne bygg, så svarte 23 prosent at dette «i stor grad» er blitt gjort. For uteområder var det kun 14 prosent. Nesten en tredel av kommunene ga tilbakemelding om at de i liten eller i ingen grad hadde kartlagt tilgjengeligheten.

Om kommunen har god tilgjengelighet i egne bygg, gjør det blant annet at barn med nedsatt funksjonsevne kan gå på nærskolen sin og kommunale uteområder blir tilgjengelige for alle kommunens innbyggere.

Presentasjonene fra konferansen vil gjøres tilgjengelig på KS sine nettsider. Konferansen samlet 130 deltagere fra Norge og Norden. 

Refstad barneskole i Oslo
Foto: Vidariv/Wikimedia CommonsArbeidet i kommunene er svært viktige for å skape et mer tilgjengelig samfunn. Her nye Refstad barneskole i Oslo.