Brukerne må involveres mer og innbyggerne må få kjennskap til de tekniske løsningene som finnes, er noe av det som trekkes frem i et samarbeidsdokument presentert på den nordiske konferansen «Universal Design and New Technology» i slutten av juni.

Nordiske flagg
Foto: IstockPhoto
- De nordiske landene har stort potensial for samarbeid om å løse fremtidens velferdsutfordringer, og da er universell utforming av nye teknologi helt sentralt, sier Åse Kari Haugeto, leder i Deltasenteret. Haugeto har i år ledervervet i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, som er et rådgivende organ under Nordisk Minsterråd.

Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet, Direktoratet for e-helse, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Nordens Velferdssenter og Råd for nordisk samarbeid om funksjonshinder som har samarbeidet om dokumentet som ble presentert på konferansen 20. juni. Norge har i år formannskapet i Nordisk Ministerråd, og konferansen var en av de mange aktivitetene i Norge når det gjelder nordisk samarbeid.

Dokumentet starter med å illustrere den nordiske velferdsmodellen og utfordringene den møtes av i dag, før det går nærmere inn på noen av områdene der det er stort potensial for økt nordisk samarbeid:

Den nordiske velferdsmodellen er presset av demografiske endringer

De nordiske landene bør:
• Styrke universell utforming for å sikre bærekraftige velferdssamfunn der alle kan delta.
• Profilere Norden som en innovativ og inkluderende region, med universell utforming og inkluderende teknologi som sentrale løsninger.
• Aktivt dele kunnskap og erfaringer om universelt utformede løsninger.

Det offentlige legger ikke nok vekt på universell utforming som kvalitet og bærekraftstrategi

De nordiske landene bør:
• Legge til rette for strukturert samarbeid om retningslinjer og standarder, eksempelvis gjennom nordiske formøter til internasjonale komiteer.
• Samarbeide om implementering av EUs tilgjengelighetsdirektiv.
• Styrke samarbeidet mellom privat og offentlig sektor gjennom gode råd og anbefalinger for anskaffelse og utvikling av universell utforming og inkluderende teknologi

Brukerne involveres ikke nok i utviklingsprosesser

De nordiske landene bør:
• Styrke arbeidet med å bli brukerorienterte innovasjonssamfunn.
• Fremme tidlig brukerinvolvering som et krav i utviklingsprosesser.

De nordiske landene utnytter ikke samarbeidspotensialet ved utvikling av nye løsninger

De nordiske landene bør:
• Utvikle og dele kunnskap om brukeres behov og respons på ulike løsninger.
• Innarbeide universell utforming som krav ved utlysning av forskningsmidler.
• Legge til rette for nordiske velferdsteknologiske visningsmesser eller turneer.


Innbyggere kjenner ikke til nye løsninger, og får derfor ikke utnyttet potensialet som ligger i ny teknologi

De nordiske landene bør:
• Informere hele det nordiske forbrukermarkedet om universelt utformede produkter.
• Gjøre opplæring av forbrukere til en naturlig del av promotering av nye løsninger eller tjenester.

Innfasing av ny teknologi kan føre til uønsket overvåkning og økte forskjeller

De nordiske landene bør:
• Arbeide for at nye løsninger ikke bidrar til overvåkning, og at personvernet ivaretas.
• Arbeide for at kommersiell tilgang til forbruksteknologi ikke øker sosiale forskjeller.
• Sikre at nye individtilpassede løsninger ikke bidrar til en svakere satsing på universell utforming.
• Arbeide for at alle kan bruke nye løsninger.

Alle punktene utdypes i dokumentet som er tilgjengelig i Bufdirs nettbibliotek.