En ny undersøkelse har sett på tre offentlige utbyggingsprosjekter innenfor transportsektoren. Ble funksjonshemmede lyttet til i prosessen?

Ja, det ble de. Prosessene var kjennetegnet av en stor grad av vilje til å samarbeide, finner forskerne ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

De tre prosjektene som ble undersøkt i denne studien var Lørenskog bussterminal, ny terminal på Værnes flyplass og den nye, store terminalen på Gardermoen.

Studien som er finansiert av Deltasenteret i Bufdir, viser at alle aktørene i de tre undersøkte prosjektene var opptatt av å sikre at kunnskap om god universell utforming ble utviklet og formidlet under realiseringen.

Ble tatt med tidlig

Forskerne trekker fram utbyggingen av den nye terminalen på Gardermoen som et godt eksempel på hvordan brukerrepresentantene kom tidlig inn i prosessen. Slik fikk de være med på å påvirke utbyggingen.

Utbyggere legger selv vekt på at det kan være mye å spare på å få innarbeidet gode universelle løsninger i bygningens struktur så tidlig som mulig.

Gjennom samarbeide løses interessemotsetninger, blant annet blir det lettere å finne løsninger som er «gode nok» i stedet for at noen sloss for det som er aller best.

Kunnskapsoverføring

Alle de tre offentlige utbyggingene som er undersøkt viser altså hvordan brukerne kan komme tidlig inn i prosessen og slik få påvirke. Samtidig understreker deltagerne som forskerne har intervjuet, at dette ikke alltid er situasjonen.

I dag finnes det ikke noen rutiner som sikrer en slik tidlig involvering av brukermedvirkere.

Særlig utbyggerne er opptatt av hvordan samarbeide med brukerrepresentanter fører til kunnskapsoverføring. Alle deltagerne var opptatt av hvordan samarbeidet bidrar til at det også skapes ny kunnskap blant deltakerne.

Rapporten «Universell utforming og brukermedvirkning i transportsektoren – en casestudie» finner du her på nettsiden til TØI.

Kilde: TØI

Gardermoen
Foto: Espen Solli/AvinorDen ny terminalen på Gardermoen er ett av de undersøkte prosjektene.