Nordmenn flest er svært digitalt aktive. Dette gjelder uavhengig av funksjonsevne. Selv om mange eldre også er flittige brukere av ny teknologi, er det denne gruppen som har flest utfordringer i å henge med. 

Person på café med nettbrett
Foto: Terje SkåreIllustrasjon
Dette kommer fram i en undersøkelse gjort av Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Hvis man i tillegg har en funksjonsnedsettelse, øker sannsynligheten for at man faller utenfor med alderen.  

Undersøkelsen tok sikte på å undersøke mennesker med redusert funksjonsevne sin bruk av digitale tjenester i det daglige, og hvilken betydning mobil og internett har for samfunnsdeltakelse og som forbruker. I tillegg ble digital kompetanse undersøkt.

Ett av hovedfunnene i rapporten var at alder spiller en betydelig rolle når det gjelder å være digitalt aktiv og mestre IKT.

Spørreskjema ubrukelig for blinde

Undersøkelsen ble gjennomført som en spørreundersøkelse på nett gjennom et av de store analysebyråene i Norge. Det viste seg at det ikke var mulig å besvare spørreskjemaet ved bruk av tabulator for å avgi svar, et problem som ikke lot seg løse i forbindelse med undersøkelsen. Det er derfor svært sannsynlig at de mest svaksynte ikke er representert i undersøkelsen, noe som er en svakhet.


Personer med redusert funksjonsevne er en uensartet gruppe. Av de over 1200 som bevarte undersøkelsen viset det seg at de som hadde redusert syn var i den yngste aldersgruppen. Denne gruppen rapporterte gjennomgående høy digital kompetanse og få hindringer. Når det gjelder alder er ikke dette et uventet funn, men når det gjelder redusert syn, er dette uventet. Dette henger sannsynligvis sammen med at sannsynligvis ingen helt blinde er representert i undersøkelsen. Gruppen med synsproblemer var også svært liten i utvalget og det er derfor vanskelig å konkludere noe. Samtidig påpeker analysebyrået at fordelingen av vanskeområdene i undersøkelsen er i samsvar med andre, landsdekkende spørreundersøkelser som for eksempel Den nasjonale innbyggerundersøkelsen.


Samlet sett bruker personer med redusert funksjonsevne internett og IKT i tråd med den øvrige gjennomsnittsbefolkningen, men dette synker med alderen. I undersøkelsen viser det seg at det var de med hørselshemming som hadde størst utfordring. Dette var også de eldste i utvalget. Da kan dette resultatet likeså godt tilskrives alderen, som hørselsproblemer. Dette er et viktig funn da segmentet av eldre i samfunnet er økende, og hvor de som står utenfor arbeidsliv og skole ikke er omgitt av andre med IKT-kompetanse. Hjemmet som forbrukerarena og samfunnsborger er underkommunisert i debatten om digitale skiller, og SIFOs anbefaling er å styrke folks digital kompetanse der personen er i sitt hverdagsliv - i hjemmet – og at produkter og IKT-løsninger utvikles på måter som er enkle for alle å ta i bruk.


Undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag av Bufdir.