Ferske tall på Bufdirs nettsider om levekårsstatus for personer med nedsatt funksjonsevne viser positive tendenser mot et mer universelt utformet Norge.  Samtidig er det en utfordring at de ulike registreringsverktøyene for universell utforming gir litt ulikt resultat. 

«Universell utforming i offentlige bygninger» presenterer tall og informasjon i hvilken grad offentlige bygninger er universelt utformet og tilgjengelige. Ulike registreringsverktøy viser at det ikke er alltid er tilfelle at prinsippene om universell utforming følges. Dataene fra de forskjellige kildene viser ulike resultater. Hovedsakelig er det presentert data fra tre kilder; Statsbygg, IK-bygg og Kartverket. Disse tar for seg statlige publikumsbygg, kommunale bygg og inngangspartier tilhørende offentlige bygninger.

Statlige publikumsbygg (Statsbyggs registrering i 2016):

  • 7 av 10 (71 %) undervisningsbygg er ferdigstilt som universelt utformet i 2016. Dette er en prioritert bygningskategori fra Statsbygg sin side. Målet er at alle Statsbyggs arbeids- og publikumsbygg skal være universelt utformet innen 2025.
  • 64 % av hovedatkomstene og 75 % av i byggene Statsbygg forvalter er pr. i dag trinnfrie.

Kommunale bygg (Registrert i IK-bygg 2016):

  • Det er generelt høy andel kommunale bygg som er registrert som tilgjengelige. Data fra IK-bygg viser at 84 % av kommunale bygninger er tilgjengelige pr. 2016. Sykehjem (91 %) og omsorgsbygg (90 %) har høyest andel tilgjengelighet, mens barnehager (79 %), kulturbygg (79 %) og skoler (80 %) har pr. 2016 dårligst tilgjengelighet. Tilgjengeligheten varierer mellom de ulike regionene.
  • Det som hindrer tilgjengeligheten i kommunale bygg er at det manglende skilting og at informasjon er ikke lett å følge og forstå. Samtidig kommer det frem at trapper og HC-parkering ikke oppfyller kravene.

Inngangspartier offentlige bygg (Registret av Kartverket i 2017)

  • Kartverket har registrert i hvilken grad inngangspartier er tilgjengelige for bevegelses- og synshemmede. Det må nevnes at det skilles mellom manuell og elektrisk rullestol.
  • Det er generelt dårlig tilgjengelighet for de tre brukergruppene, spesielt for brukere av manuell rullestol og personer med nedsatt syn. Inngangspartiet, med rampe, kan ha noe brattere stigning for elektrisk rullestol fremfor manuell. Dette er ofte en faktor som avgjør om et inngangsparti er tilgjengelig for brukere av manuell rullestol eller ikke. Det er også et krav at avstanden mellom et inngangsparti og HC-parkeringsplass er maksimum 25 meter for brukere av manuell rullestol. For personer med nedsatt syn er det ofte mindre gode fargekontraster som avgjør at inngangspartier ikke er tilgjengelige.
  • Det kommer frem at 7 % av inngangspartiene er tilgjengelige for brukere av manuell rullestol. For brukere av elektrisk rullestol er 25 % tilgjengelige, mens 13 % er tilgjengelige for personer med nedsatt syn. For alle brukergruppene er det registrert andeler i kategorien «delvis tilgjengelig». Det vil si at det er mindre tiltak som kan gjøres før disse er helt tilgjengelige.

Inngangsparti
Foto: Terje SkåreKun 7 % av inngangspartiene er tilgjengelige for brukere av manuell rullestol, slik som her.